• waytochurch.com logo
 • Search and download Christian Lyrics
  • Naa Jeevithaanthamu నా జీవితాంతము video
  • Song no:12460

   Naa Jeevithaanthamu నా జీవితాంతము

  నా జీవితాంతము
  నీ సేవ చేతునంటిని
  నే బ్రతుకు కాలము
  నీతోనే నడుతునంటిని
  నా మనవి వింటివి
  నన్నాదుకొంటివి (2) ||నా జీవితాంతము||

  నీ ప్రేమ చూపించి
  నన్ను నీవు పిలిచితివి
  నీ శక్తి పంపించి
  బలపరచి నిలిపితివి (2)
  నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసయ్యా (2) ||నా జీవితాంతము||

  రోగముతో పలుమార్లు
  పడియుండ లేపితివి
  ఘోరమై పోకుండా
  స్థిరపరచి కాచితివి (2)
  నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసయ్యా (2) ||నా జీవితాంతము||

  దూషించు దుష్టులకు
  సిగ్గును కలిగించితివి
  వేలాది ఆత్మలకు
  మేలుగ నన్నుంచితివి (2)
  నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసయ్యా (2) ||నా జీవితాంతము||

  సంఘములు కట్టుటకు
  సామర్ధ్యమిచ్చితివి
  ఉపదేశమిచ్చుటకు
  దేశములు తిప్పితివి (2)
  నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసయ్యా (2) ||నా జీవితాంతము||

  Language:Telugu | 299 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 4569623
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com