• waytochurch.com logo
 • Search and download Christian Lyrics
 • Song no:6427

  Ariyunnallo daivam ariyunnallo

  Adn-bp-¶tÃm ssZhw Adn-bp-¶tÃm
  Fsâ `mhn-bmsI \mY³ Adn-bp-¶tÃm
  F´n-¶mbv Rm³ Nn´-I-fm Ie-§n-Sp¶p
  1 \msf-sb´p \S¡pw Rm\-dn-bp-¶nÃ
  \msf-sbs¶ Icp-Xpt¶m\dn-ªn-Sp¶p
  Ime-a-Xn-¶-Xo-X-\m-W-h-\m-I-bmÂ
  BIp-e-¯n-¶-h-Im-i-sa-\n-¡n-¶n-Ã;þ
  2 Nph-tSm-scm-s¶-Sp¯p h¨n-Sp-hm³ ap¼nÂ
  Ah-t\Ipw shfn-¨-a-sX-\n¡p aXn
  AXn-tesd sImXn-¡p-¶n-Ãnl temtI Rm³
  Ah-\n-jvS-sa-Sp-s¯-´m-WXp sN¿-s«;þ
  3 a\w XIÀ¶-hÀ¡-h-\-Sp-¯p-WvStÃm
  Zn\w-tXmdpw Ah³`mcw Npa-¡p-¶tÃm
  \nWw Nn´n hnSp-hn¨p \S-¯p-¶-h³
  a\w I\n-ªp-sIm-WvsSs¶ Icp-Xn-Sp-¶p;þ
  4 Ah³ \¶m-b-dn-ª-ÃmsX\ns¡m-¶pta
  A\p-h-Zn-¡p-I-bn-sÃ-¶-\p-`-h-¯nÂ
  AJn-e-hp-sasâ \\va Icp-Xn-btÃm
  Ah³ sN¿p-¶-Xp-aqew `b-an-sÃ-¶nÂ;þ
  5 Hcp\mÄ X¶-cn-In Rm³ AW-bp-a-t¸mÄ
  Icp-W-bn³ Icp-X-en³ [\-a-mlmßyw
  Xpcp-Xpsc IpXp-I-¯m ]pf-In-X-\mbv
  hcpw Ime-§-fn ImWm³ Ign-bp-a-tÃm;þ

  Language:MALAYALAM | 66 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5066720
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com