• waytochurch.com logo
 • Search and download Christian Lyrics
 • Song no:6841

  Dhanyavad (yeshu tera daya se)

  yaISau torI dyaa sao
  maOM jaIvana jaIta hu^M
  yaoSau torI kRpa sao
  maOM Aagao baZ,ta hu^M 2
  Qanyavaad Qanyavaad
  yaISau tora Qanyavaad 2
  fulaao maoM rMga tunao D,alaa
  pMCI kao gaanaa tunao isaKayaa
  saagar sao gahra Pyaar tora
  Aasamaanaao sao tu hO ]^Mcaa 2
  Qanyavaad Qanyavaad
  yaISau tora Qanyavaad 2
  Baaojana sao tRPt krta
  tna kao maoro kprao sao D,kta
  maoro saaro duK d-d kao
  ina-%ya maMo badla dota 2
  Qanyavaad Qanyavaad
  yaISau tora Qanyavaad 2
  tU hO yahaovaa Saalaao
  SaaMit donao vaalaa
  tU hO yahaovaa inassaI
  jaya hr dma donao vaalaa 2
  Qanyavaad Qanyavaad
  yaISau tora Qanyavaad 2
  yaISau torI dyaa sao
  maOM jaIvana jaIta hu^M
  yaoSau torI kRpa sao
  Aba tk mara nahI ijaMnda hu^M maOM 2
  Qanyavaad Qanyavaad
  yaISau tora Qanyavaad 2

  Language:HINDI | Author:Sunny Vishwas | 1422 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5014310
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com