• waytochurch.com logo
TELUGU Christian Lyrics Index

TELUGU Chirstian Lyrics List

Jump to Starting Letter :
Sl.No Title
1 aa ningilo veligindi oka thaara-ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
2 aaradhinchedan ninnu naa yesaiah
3 cheppanaa cheppanaa yesu nee premanu-చెప్పనా చెప్పనా యేసు నీ ప్రేమను
4 deyyama daivama deyyama? daivama? telusuko nestama
5 samayamide samayamide-సమయమిదే సమయమిదే
6 Sandadi Cheddaamaa – Santhoshiddaamaa - సందడి చేద్దామా – సంతోషిద్దామా
7 shuddhudaa ghanudaa rakshakudaa-శుద్దుడా ఘనుడా రక్షకుడా
8 sooda sakkani baaludammo-సూడ సక్కని బాలుడమ్మో
9 sudha madhura kiranala
10 thandri intlo ellappudu santhoshame-తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషమే
11 Thoorupu Dikkuna Chukka Butte-తూరుపు దిక్కున చుక్క బుట్టె
12 vachchindi christmas vachchindi-వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది
13 yesayyaa sadaakaalamu nee yande naa guri-యేసయ్యా సదాకాలము నీ యందే నా గురి
14 vaaduko… yesayyaa…-వాడుకో… యేసయ్యా…
15 dhaehm paathadhi – manasu malinamainadhi-దేహం పాతది – మనసు మలినమైనది
16 dhurdhinamulu raakamumdhae – sarvm koalpoakamumdhae-దుర్దినములు రాకముందే – సర్వం కోల్పోకముందే
17 కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో అలసిన నేస్తమా-Kanneellatho Pagilina Gundetho Alasina Nesthamaa
18 raakada samaymloa – kadaboora shabdhmthoa-రాకడ సమయంలో – కడబూర శబ్ధంతో
19 ankitham అంకితం ప్రభూ నా జీవితం నీ చరణాల సేవకే అంకితమయ్యా
20 anchulanundi jaarela అంచులనుండి జారేల – గిన్నెలు నిండి పోర్లేలా
21 anjali ghatiyinthu devaa అంజలి ఘటియింతు దేవా
22 amthya dhinammdhu dhootha boora noodhu chu-అంత్య దినమందు దూత బూర నూదు చు
23 anthyadhinamula yendu memundaga అంత్య దినములందు మేం ఉండగా - నీ ఆత్మా కుమ్మరింపు నీయుమా -
24 amthyadhinammdhu dhootha boora noodhuchumdagaa-అంత్యదినమందు దూత బూర నూదుచుండగా
25 amdhamae roopu dhaalche - dhaiva vaakkunakae -అందమే రూపు దాల్చె - దైవ వాక్కునకే
26 amdhamaina kreesthu katha mee -అందమైన క్రీస్తు కథ మీ రాలింపరయ
27 andamaina madhuramaina naamam evaridi అందమైన మధురమైన నామం ఎవరిది
28 andhari chevulu gingurumanela అందరి చెవులు గింగురుమనేలా అంతట చాటి చెప్పాలా
29 andariki kaavaali అందరికి కావాలి యేసయ్య రక్తము
30 amdharamu prabhu ninnu koniyaadedhamu mahaathmumdavu parishudhdhudavu-అందరము ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదము మహాత్ముండవు పరిశుద్ధుడవు
31 andaru nannu vidachina అందరు నన్ను విడచినా – నీవునన్ను విడువనంటివే //
32 Andaru Mechchina Andaala Thaara అందరు మెచ్చిన అందాల తార
33 andala udyana vanama అందాల ఉద్యన వనమా ఓ క్రెస్తవా సంఘామా ,
34 andaala udyaanavanamaa అందాల ఉద్యానవనమా
35 amdhaala thaara arudhemchi naakai ambhara veedhiloa-అందాల తార అరుదెంచి నాకై అంభర వీధిలో
36 andhaala thaara arudenche naaki అందాల తార అరుదెన్ఛె నాకై
37 andaala thaara arudenche naakai ambara veedhilo-అందాలతార అరుదెంచె నాకై అంబర వీధిలో
38 andaalu chinde shubha vela anduko ee vela-అందాలు చిందే శుభ వేళ అందుకో ఈ వేళ
39 amdhakaaraloakamunaku velugunivva prabhuvu vachchenu-అంధకారలోకమునకు వెలుగునివ్వ ప్రభువు వచ్చెను
40 amdhudaa raavaa aramarayaela a-అంధుడా రావా అరమరయేల అడుగోనయ్య!
41 ambara veedhilo sambaram gaanchiri అంబర వీధిలో – సంబరం గాంచిరి
42 ambaraniki antela అంబరానికి అంటేలా సంబరాలతో చాటాల
43 ambhara veedhilo tharaka అంబరవీధిలో తారక - వెలసెను తూర్పున వింతగా
44 aakasaana sukkaelise అకసాన సుక్కఎలిసె – అర్ధరాత్రి పొద్దుపొడిసె
45 agni mmdimchu naaloa agni mmdimchu -అగ్ని మండించు నాలో అగ్ని మండించు
46 Adagaka Mundhe Akkaralerigi అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
47 adiginadi konthe ainaa అడిగినది కొంతే అయినా
48 adavi chetla naduma అడవి చెట్ల నడుమ – ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
49 adavi chetla naduma oka jaldharu vrukshm vale-అడవి చెట్ల నడుమ ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
50 adavi vrukshmulaloa - jaldharu vrukshmu metlunnadhoa-అడవి వృక్షములలో - జల్ధరు వృక్షము మెట్లున్నదో
51 adugaduguna raktha bindhuvule-అడుగడుగున రక్త బింధువులే
52 aduguchunnaa moa dhaeva kadu d-అడుగుచున్నా మో దేవ కడు దయను గా
53 adugudi meeku ivvabadunu అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
54 adugudi meeru mana prabhuvichchun thappaka yichchun-అడుగుడి మీరు మన ప్రభువిచ్చున్ తప్పక యిచ్చున్
55 athi thvaralo అతి త్వరలో వచ్చుచున్నాడు యేసయ్య మేఘాసీనుడిగా
56 athikaankshaniyyuda naa yesayyaa అతికాంక్షణీయుడా నా యేసయ్యా
57 athymtha sumdharumdunu ellari kaamkshneeyudu-అత్యంత సుందరుండును ఎల్లరి కాంక్షణీయుడు
58 athyunatha simhasanamu pai అత్యునత సింహాసనము పై
59 athyunnatha simhasanamupai (hosanna) అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడా
60 athyunnatha simhaasanamupai aaseenudavaina devaa-అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన దేవా
61 atyunnatamainadi yesu naamam అత్యున్నతమైనది యేసునామం – యేసునామం (కోరస్)
62 ade ade aa roju అదే అదే ఆ రోజు
63 adhe adhe అదే అదే ఆ రోజూ యేసయ్య ఉగ్రత రోజు
64 adi thala meeda poyabadi-అది తల మీద పోయబడి
65 adhigoa kalvariloa yaesu rakshkudae dheenudai vraelaaduchunnaadae-అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వ్రేలాడుచున్నాడే
66 adigo naa naava bayalu deruchunnadi-అదిగో నా నావ బయలు దేరుచున్నది
67 adhigoa vachchunadhevaroa choodumaa mahima galigina mana yaesae-అదిగో వచ్చునదెవరో చూడుమా మహిమ గలిగిన మన యేసే
68 Adhigadhigo Alladhigo అదిగదిగో అల్లదిగో
69 adhbhutha dheevenalu prabhuvaa kummarimchithivi-అద్భుత దీవెనలు ప్రభువా కుమ్మరించితివి
70 adhbhutha shakthikaladhu rakthamuloa gorrepilla rakthamuloa-అద్భుత శక్తికలదు రక్తములో గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తములో
71 adhymtha rahitha prabhuvaa-అద్యంత రహిత ప్రభువా
72 adhymtharahithudavagu maa jyoathi-అద్యంతరహితుడవగు మా జ్యోతి
73 advitheeya sathya devudu-అద్వితీయ సత్య దేవుడు
74 adhvitheeya sathyadhaevaa vmdhanm-అద్వితీయ సత్యదేవా వందనం
75 adhikaaramu pomdhi yumtini prabhoo-అధికారము పొంది యుంటిని ప్రభూ
76 anantha gnani అనంత జ్ఞాని నీకు అల్పుడను నాకు సహవాసమా
77 ananthuda adarinche yesayya అనంతుడా ఆదరించే యేసయ్య
78 anaadhi dhaevudu aashrayamu thana baahuvulu nee kaadhaaramae-అనాది దేవుడు ఆశ్రయము తన బాహువులు నీ కాధారమే
79 anadhilo niyaminchabadina అనాదిలో నియమించబడిన గొర్రెపిల్ల
80 anni kaalmbula nunna yehoavaa -అన్ని కాలంబుల నున్న యెహోవా ని
81 anni naamamula kanna ghanamaina naamamu needhi yaesu naathaa-అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన నామము నీది యేసు నాథా
82 anni namamula kanna pai namamu అన్ని నమముల కన్న పై నమము
83 anni naamamula kanna pai naamau అన్ని నామముల కన్న పై నామము – యేసుని నామము
84 annaa mana yaesu prabhuni kann-అన్నా మన యేసు ప్రభుని కన్న రక్
85 anni velala aaraadhana-అన్ని వేళల ఆరాధన
86 anni velala vinuvaadu nee praardhanalanniyu అన్ని వేళల వినువాడు నీ ప్రార్ధనలన్నియు
87 anni saadhyame yesuku anni saadhyame అన్నీ సాధ్యమే
88 anniti kannaa praarthanae minn-అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
89 annayya thellaarindi leraa అన్నయ్య… తెల్లారింది లేరా..
90 annivaelalaa aadharimchedi aathmaroopee neekae vmdhanm-అన్నివేళలా ఆదరించెడి ఆత్మరూపీ నీకే వందనం
91 anyajanulaela laechi gallaththu chaeyuchunnaaru-అన్యజనులేల లేచి గల్లత్తు చేయుచున్నారు
92 anukarimchedha nae nanudhinamu-అనుకరించెద నే ననుదినమును బాలుఁ
93 anudinam aa prabhuni varame-అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
94 anudinamu prabhuni అనుదినము ప్రభుని స్తుతియించెదము
95 anudhinamu maa bhaaramu-అనుదినము మా భారము
96 anuragalu kuripinche అనురాగాలు కురిపించే నీ ప్రేమ తలచి
97 apathkalamandu yehovah అపత్కాలమందు యెహెూవా నీకు ఉత్తరమిచ్చును
98 appagimpabadina raathri-అప్పగింపబడిన రాత్రి
99 aparaadini yesaiah అపరాదిని యేసయ్యా
100 aparaadhini yaesayya krupa joo-అపరాధిని యేసయ్య కృప జూపి బ్రోవ
101 apu darchakaadhu luppomgiri pr-అపు డర్చకాదు లుప్పొంగిరి ప్రభు
102 Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku Devudavu అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు దేవుడవు
103 abrahamu devuda అబ్రహాము దేవుడవు - ఇస్సాకు దేవుడవు
104 ammaa ani ninnu piluvanaa అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
105 ammallaara o akkallaara అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
106 Amoolya Raktham Prashastha Raktham అమూల్య రక్తం – ప్రశస్త రక్తం
107 amoolyamaina aanimuthyamaa-అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
108 amoolyarakthamu dhvaaraarakshnapomdhina janulaaraa-అమూల్యరక్తము ద్వారారక్షణపొందిన జనులారా
109 amruthamu adhbhuthamu dhivyasathyamu-అమృతము అద్భుతము దివ్యసత్యము
110 ayyaa naa kosam kalvarilo-అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
111 ayyoa naadhagu ghoarapaapamu g-అయ్యో నాదగు ఘోరపాపము గదా భారమై
112 ayyoa yidhi dhuhkhamu prabhu t-అయ్యో యిది దుఃఖము ప్రభు తీర్పు
113 Ardham chesukune apthudavu అర్ధం చేసుకునే ఆప్తుడవు నీవే బాధను పంచుకునే బంధువు నీవే
114 arpinchuchuntini yesayyaa అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
115 arpimthu sthuthul nee siluvaloanaa-అర్పింతు స్తుతుల్ నీ సిలువలోనా
116 Aruna Kaanthi Kiranamai అరుణ కాంతి కిరణమై
117 alpha omega ayina mahimanvithuda అల్ఫా ఒమేగా అయినా మహిమాన్వితుడా
118 alphaa omegayaina mahimaanvithudaa-అల్ఫా ఒమేగయైన మహిమాన్వితుడా
119 allaneredallo అల్లనేరేడల్లో... అల్లనేరేడల్లో...
120 alasatapadda neevu dhaevoakthi vinu -అలసటపడ్డ నీవు దేవోక్తి విను
121 avadhule lenidi divyamaina nee krupa-అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప
122 asamaanumdagu oa kreesthu adhvitheeyumdagu dhaevaa-అసమానుండగు ఓ క్రీస్తు అద్వితీయుండగు దేవా
123 aa aa aa aa ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
124 aa kaluvari maargamuloa yaesu siluvanu moasenu-ఆ కలువరి మార్గములో యేసు సిలువను మోసెను
125 aa chinna vaariloa naenumdi yu-ఆ చిన్న వారిలో నేనుండి యున్న న
126 aa jali premanu ఆ జాలి ప్రేమను గమనింపకుందువా?
127 aa dari chere daare kanaraadu ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
128 Aa Bhojana Pankthilo Seemonu Intilo ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో
129 aa mumdla kireetm boayenu ghanmbukalgenu-ఆ ముండ్ల కిరీటం బోయెను ఘనంబుకల్గెను
130 aa ymdhakaarmpu raeyiloa krees-ఆ యంధకారంపు రేయిలో క్రీస్తు పడ
131 Aa Raaje Naa Raaju Naa Raaje Raaraaju ఆ రాజే నా రాజు – నా రాజే రారాజు
132 aa halleluyaa ఆ హల్లెలుయా … ఆ హల్లెలుయా …
133 aakaashamandunna aaseenudaa ఆఅకాశమన్డున్న ఆఅసీనుడా
134 Aakarshinche Priyudaa ఆకర్షించే ప్రియుడా…
135 aakaasha pakshulanu choodandi-ఆకాశ పక్షులను చూడండి
136 aakaasha mahaa kaashmbulu pattani aashcharyakarudaa-ఆకాశ మహా కాశంబులు పట్టని ఆశ్చర్యకరుడా
137 Aakaasha Mahaa kaashambulu ఆకాశ మహా-కాశంబులు
138 aakaasha vaasulaara yehovanu stutiyinchudi ఆకాశ వాసులార యేహొవాను స్తుతీయించుడి //
139 aakaasham amrutha jallulu kurpinchindi-ఆకాశం అమృత జల్లులు కురిపించింది
140 aakaashmbu bhoomiyu amthata cheekati yaa- ఆకాశంబు భూమియు అంతట చీకటి యా
141 aakaashambun doothalu ఆకాశంబున్ దూతలు
142 aakashamlo kotha chukka puttindi ఆకాశంలో కొత్త చుక్క పుట్టింది
143 aakashaana thaara okati velasindi-ఆకశాన తార ఒకటి వెలసింది
144 aakaashamaa! aalakimchumaa maatalaadedhan-ఆకాశమా! ఆలకించుమా మాటలాడెదన్
145 aakaashamandunna ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
146 aakaashamu bhuviloa nella yaesu unnathudu-ఆకాశము భువిలో నెల్ల యేసు ఉన్నతుడు
147 agaka saguma ఆగక సాగుమా సేవలో సేవకా
148 aagipodhu na pata ఆగిపోదు నా పాట - గమ్యం చేరేదాక
149 aacharimchuchununnaamu aa chmd-ఆచరించుచునున్నాము ఆ చందము మేము
150 aadedhan paadehan ఆడెదన్ పాడెదన్
151 aadedhan paadedhan yesuni sannidhilo-ఆడెదన్ పాడెదన్ యేసుని సన్నిధిలో
152 aathma deepamunu ఆత్మ దీపమును
153 aathma dheepamunu veligimchu yaesu prabhoa aathma dheepamunu-ఆత్మ దీపమును వెలిగించు యేసు ప్రభో ఆత్మ దీపమును
154 aathmaa nadupu sa thyamu loani-ఆత్మా నడుపు స త్యము లోని కిపుడ
155 aathma niyamamu dhvaaraa saagi poavudhamu-ఆత్మ నియమము ద్వారా సాగి పోవుదము
156 aathma mmdhiramunu prabhu kattuchunnaadu aathma niyamamuthoa nirmimchun-ఆత్మ మందిరమును ప్రభు కట్టుచున్నాడు ఆత్మ నియమముతో నిర్మించున్
157 Aathma Varshamu Maapai Kuripinchumu ఆత్మ వర్షము మాపై కురిపించుము
158 aathma varshamunu kummarinchayyaa-ఆత్మ వర్షమును కుమ్మరించయ్యా
159 aathma vishyamai dheenulainavaaru dhanyulu paraloaka raajyamu vaaridhi-ఆత్మ విషయమై దీనులైనవారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది
160 aathma! shrumgaarimchu kommu paapa g-ఆత్మ! శృంగారించు కొమ్ము పాప గ
161 atmaparisuddatmuda ఆత్మపరిశుద్దాత్ముడా - నాలో నివసించుము
162 aathmeeya gaanaalatho-ఆత్మీయ గానాలతో
163 aathmala chemthaku nadupu boadhimpanu naerpumu prabhuvaa-ఆత్మల చెంతకు నడుపు బోధింపను నేర్పుము ప్రభువా
164 aathmalanu smpaadhimpao nagu a-ఆత్మలను సంపాదింపఁ నగు ఆత్మ బలమ
165 aadhi praemanu vidachipettithivaa oa naadhu priyudaa maadhiriga jeevimcha maanithivaa-ఆది ప్రేమను విడచిపెట్టితివా ఓ నాదు ప్రియుడా మాదిరిగ జీవించ మానితివా
166 aadhinamulaloa dhaevoakthi arudhaayenu dhaevunivaarth-ఆదినములలో దేవోక్తి అరుదాయెను దేవునివార్త
167 aadhiymthamu laenivaadaa smpoornudavagu maa dhaevaa-ఆదియంతము లేనివాడా సంపూర్ణుడవగు మా దేవా
168 aadharinchina ఆదరించిన యేసయ్యా ఆరాధనకు యోగ్యుడా
169 aadharimpumu yaesuvaa ni nnaas-ఆదరింపుము యేసువా ని న్నాశ్రయిం
170 Aadhaaram Naaku Aadhaaram ఆధారం నాకు ఆధారం
171 aadhaarm naaku aadhaarm - naaku thoadu needaiyunna -ఆధారం నాకు ఆధారం - నాకు తోడు నీడైయున్న
172 adhaaram neevenayyaa ఆధారం నీవేనయ్యా ఆధారం నీవేనయ్యా
173 aanmdha magu mukthi yae naa mm-ఆనంద మగు ముక్తి యే నా మందిరము
174 aanmdha maanmdha maanmdhamae aanmdha maanmdhamae-ఆనంద మానంద మానందమే ఆనంద మానందమే
175 aanmdha mahaanmdhm prabhuvae manakaanmdhm-ఆనంద మహానందం ప్రభువే మనకానందం
176 aanmdha yaathra idhi aathmeeya-ఆనంద యాత్ర ఇది ఆత్మీయ యాత్ర య
177 aanmdha smdhrmbuna naa jeevitha naavanu-ఆనంద సంద్రంబున నా జీవిత నావను
178 anamda samvatsaram ఆనంద సంవత్సరం ఆశీర్వద కాలం
179 aanmdhm aanmdhm dhinadhinm aan-ఆనందం ఆనందం దినదినం ఆనందం యేస
180 aanmdhm naa kaanmdhm aanmdhm paramaanmdhm-ఆనందం నా కానందం ఆనందం పరమానందం
181 aanandam yesutho ఆనందం యేసుతో ఆనందం
182 aanmdhimchedhamu prabhu yaesuloa amthayu maralaarjimchu komtimi-ఆనందించెదము ప్రభు యేసులో అంతయు మరలార్జించు కొంటిమి
183 aanmdhimchedhamu yehoavaaloa athishayimchunu maadhu aathm-ఆనందించెదము యెహోవాలో అతిశయించును మాదు ఆత్మ
184 aanandhinthunu neelo dheva ఆనందింతును నీలో దేవ అనుదినం నిన్ను స్తుతించుచు
185 aanmdhaanmdhamu mahadhaanmdhamu-ఆనందానందము మహదానందము
186 aanandame prabhu yesuni ఆనందమే.... ప్రభు యేసుని స్తుతించుట -ఆత్మానంద గీతమే పాడెదా -
187 anamdame prabu ఆనందమే ప్రభు యేసుని స్తుతించుట
188 anandame paramaanandame ఆనందమే పరమానందమే యేసయ్య సన్నిధిలో
189 aanmdhamae manakilaloa mana kaanmdhamae prabhu laechen-ఆనందమే మనకిలలో మన కానందమే ప్రభు లేచెన్
190 aanmdhamaanmdha maayenu naadhu-ఆనందమానంద మాయెను నాదు ప్రియకుమ
191 aanmdhamaanmdha maayenu naadhu priyakumaaruni ymdhu-ఆనందమానంద మాయెను నాదు ప్రియకుమారుని యందు
192 aanandamaanandame-ఆనందమానందమే
193 aanandamu prabhu naakosagenu ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
194 aanandamugaa yehovaa nee krupaalanni ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్ని
195 aanmdhamugaa yehoavaa nee krupalanni anni kaalmbulmdhu keerthimchedhanu-ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్ని అన్ని కాలంబులందు కీర్తించెదను
196 aanmdhamuthoa aaraadhimthun aathmathoanu sathyamuthoa-ఆనందముతో ఆరాధింతున్ ఆత్మతోను సత్యముతో
197 aanandha maanandha maayenu ఆనంధ మానంధ మాయెను – నాధు ప్రియ కుమారుని యంధు
198 aanandham aanandham ఆనంధం –ఆనంధం –ధినధినం ఆనంధం రారాజు నా స్వంతమాయెనే –
199 anni kalambula nunna yehova ఆన్ని కాలంబుల-నున్న యోహోవాని- న్నెన్నథరంబయో కన్న థంద్రి – వన్నె
200 ananthamunundi ananthamu varaku ఆనన్తము నున్డి అనన్తము వరకు జీవిన్చు ఢెవ
201 aapathkaalamuna naaku aashrayamu neeve-ఆపత్కాలమున నాకు ఆశ్రయము నీవే
202 amen halleluya ఆమెన్ హల్లెలుయా – యేసు క్రీస్తు కల్లెలుయా
203 aayana krupa nirmtharamumdunu-ఆయన కృప నిరంతరముండును
204 ayane na sangeetham ఆయెనె నా సంగీతము - బలమైన కోటయును
205 aayane naa sangeethamu balamaina kotayunu ఆయనే నా సంగీతము బలమైన కోటయును
206 aayana nannu nadupunanu aaloachanae naa kaadhaarm-ఆయన నన్ను నడుపునను ఆలోచనే నా కాధారం
207 aayana naamamu aashcharyudu aayana paeraaloachanakarth-ఆయన నామము ఆశ్చర్యుడు ఆయన పేరాలోచనకర్త
208 aayanaashcharya karudu nannu rakshimchi kaapaadi shudhdhi chaeyunu-ఆయనాశ్చర్య కరుడు నన్ను రక్షించి కాపాడి శుద్ధి చేయును
209 arambinchedha yesu neelo prathi dhinam ఆరంభించెద యేసు నీలో ప్రతీదినం
210 arambamayindhi ఆరంభమయ్యింది restoration ఆరంభమయ్యింది Restoration
211 aarambhamayyindi restoration-ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
212 aaraadhimchedhanu ninnu naa yaesayyaa aathmathoa, sathyamuthoa-ఆరాదించెదను నిన్ను నా యేసయ్యా ఆత్మతో, సత్యముతో
213 aaraadhimchedha ninu madhi pogadedha nirathamu ninu sthuthiyimchedhanu-ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద నిరతము నిను స్తుతియించెదను
214 aradinchedanu ninnu ఆరాధించెదను నిన్ను, నా యేసయ్య - ఆత్మతో సత్యముతో
215 aaradinthu aaradinthu yesayya ఆరాధింతు ఆరాధింతు యేసయ్య నామం అన్నింట ఘన నామం
216 aaradhinthu ninnu dheva ఆరాధింతు నిన్ను దేవా
217 aaradhinthunu halleluya ఆరాధింతును హల్లెలూయా
218 aaraadhana anduko-ఆరాధన అందుకో
219 aaradhana adhika stotram ఆరాధన అధిక స్తోత్రము - నా యేసుకే నేనర్పింతును
220 aradhana aradhana ఆరాధనా ఆరాధనా ,
221 aaraadhana aaraadhana atmatho aaraadhana ఆరాధన ఆరాధన ఆత్మతో ఆరాధన
222 aaraadhna naa yesuke ఆరాధన నా యేసుకే – నా జీవితమ్ నీకంకితమ్ //
223 aradhana sthuthi ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
224 aaraadhanaku yogyudaa ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదము
225 aaraadhanalandhuko ఆరాధనాలందుకో ఆరాధనాలందుకో
226 aaraadhanalanduko ఆరాధనలందుకో ఆరాధనలందుకో
227 aaraadhanalaku yoagyudavu sthuthi geethmbulaku paathrudavu-ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు స్తుతి గీతంబులకు పాత్రుడవు
228 aardhya daivama na prana ఆరాధ్య దైవమా నా ప్రాణ దుర్గమా
229 aarani prema idhi aarpajaalani ఆరని ప్రేమ ఇది ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది
230 Aaripoye Deepamlaa ఆరిపోయే దీపంలా
231 arbhatamutho pradhana dootha ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్ధముతో దేవుని బూరతో
232 aalimchu dhaevaa naa manavula -ఆలించు దేవా నా మనవుల నాలించు ద
233 aalimchu maa praarthana maa ra-ఆలించు మా ప్రార్థన మా రక్షకా య
234 aalakinchu devaa sthothraalaapana-ఆలకించు దేవా స్తోత్రాలాపన
235 aalakimthunu aa pilupunu saevimchedhanu dhaevuni-ఆలకింతును ఆ పిలుపును సేవించెదను దేవుని
236 aalochinchumu aalochimchu ఆలోచించూ ఆలోచించు ఓ నా నేస్తం ఆలోచించు
237 aalochanalo goppavaadaa-ఆలోచనలో గొప్పవాడా
238 aalaymloa pravaeshimchmdi amdharu -ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరు
239 aalayamlo praveshinchandi ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ
240 alayamlo pravesinchandi andharu ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ
241 aao khushi se hum sab gaaye ek madhurtham geeth-ఆవో ఖుషీ సే హమ్ సబ్ గాయే ఏక్ మధుర్థం గీత్
242 aavedana nenondanu-ఆవేదన నేనొందను
243 aasha theera naa yesu swaamini kolichedanu-ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని కొలిచెదను
244 aashimchumu prabhu yaesu paadhamulanu-ఆశించుము ప్రభు యేసు పాదములను
245 aashcharya aashcharya yaesu neethoa samaanulaeri!-ఆశ్చర్య ఆశ్చర్య యేసు నీతో సమానులేరి!
246 aascharya kaaryamul cheyunu yesu-ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
247 aashcharya maashcharya maesu naaku aaloachana karthayu rakshkumdunu-ఆశ్చర్య మాశ్చర్య మేసు నాకు ఆలోచన కర్తయు రక్షకుండును
248 aascharyakarudaa naa aalochanakartha ఆశ్చర్యాకరుడా - నా ఆలోచన కర్తవు -
249 Aascharyakarudaa Aalochanakartha Balavanthudaina Devudaa - Happy Christmas ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడా
250 aascharyakarudaa needhu krupa ఆశ్చర్యకరుడా నీదు కృపా - అనుదినం అనుభవించెద
251 aashcharyakaruda veevae yehoavaa neevae dhanyudavu-ఆశ్చర్యకరుడ వీవే యెహోవా నీవే ధన్యుడవు
252 aascharyakarudaa sthothram-ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
253 ascharyakarudu alochanakartha nithyudagu thandri ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
254 aascharyakarudu aalochanakartha ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
255 ascharyamou anugraham ఆశ్చర్యమౌ అనుగ్రహం
256 aascharyamaina prema ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ - కల్వరిలోని ప్రేమ
257 ascharya mina prema ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ - కల్వరిలోని ప్రేమ
258 aashapadaku ee loakm koasm chellemmaa-ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం చెల్లెమ్మా
259 aashayyaa chinna aashayyaa-ఆశయ్యా చిన్న ఆశయ్యా
260 aashraya durgamaa naa yesayyaa-ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
261 aasrayuda naa abhishaktuda ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
262 aasheeravmbu lmaameeaodha varshimpajaeyu-ఆశీరవంబు ల్మామీఁద వర్షింపజేయు
263 aasheervaadambul maa meeda ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
264 aasheervaadhmbulmaameedha varshimpajaeyu meesh-ఆశీర్వాదంబుల్మామీద వర్షింపజేయు మీశ
265 aasheervaadhamu neeyuma maa pa-ఆశీర్వాదము నీయుమ మా పరమజనక యాశ
266 aashraeshtmbau grmthamuloa-ఆశ్రేష్ఠంబౌ గ్రంథములో
267 aashalanni nee meedhane ఆశలన్నీ నీ మీదనే తీర్చవా ప్రభూ
268 Aahaa Aanandame Paramaanandame ఆహా ఆనందమే పరమానందమే
269 aahaa aanmdhamae mahaa smthoashmae-ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే
270 aahaa aahaa idhigoa marala vasthimi aahaa ahaa bahu smthasmbaegaa-ఆహా ఆహా ఇదిగో మరల వస్తిమి ఆహా అహా బహు సంతసంబేగా
271 aahaa naakaemaanmdhamu shree yaesu naach-ఆహా నాకేమానందము శ్రీ యేసు నాచ
272 aha mahathma haa sareera ఆహా మహాత్మ .హా ! శరణ్యా-హా! విమోచక=ద్రోహ
273 aahaa mahaathma haa sharanyaa -ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యా హా విమోచక
274 aaha mahaanandame ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్
275 aahaa yemthati shramalao bomdh-ఆహా యెంతటి శ్రమలఁ బొందితి వయ్య
276 aahaa yemaanandam aahaa yemaanandamu ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము
277 aahaa yaemaanmdhm aahaa yaemaanmdhamu cheppashakyamaa-ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము చెప్పశక్యమా
278 aahaa..aa...amthyatheerpu nmdh-ఆహా..ఆ...అంత్యతీర్పు నందున ...
279 iaoka naemi gathi yunnadhi maa-ఇఁక నేమి గతి యున్నది మానవులారా
280 inti meedhanunna vontari pichukanu nenu -ఇంటి మీదనున్న ఒంటరి పిచ్చుకను నేను - నా బలమా ఆలకించుమా
281 intha kaalam needu krupalo – kaachina devaa ఇంత కాలం నీదు కృపలో కాచిన దేవా
282 imtati premanu vimtaga chupanu emta ఇంతటి ప్రేమను వింతగ చూపను ఎంతటివాడన
283 inthalone kanabadi amtalone may ఇంతలోనే కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
284 inthalone kanabadi – anthalone maayamayye ఇంతలోనే కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
285 imdhulaedhu niluchu pattanm kr-ఇందులేదు నిలుచు పట్టణం క్రీస్త
286 ikanaina kaani ipudaina kaani ఇకనైన కానీ ఇప్పుడైన కానీ
287 ichchunatti vidhamu theliymdi -ఇచ్చునట్టి విధము తెలియండి ప్రి
288 idugoa gorrelakaapari soadharu-ఇడుగో గొఱ్ఱెలకాపరి సోదరులారా య
289 itharula saakshyamu lemthoa ga-ఇతరుల సాక్ష్యము లెంతో గలిగియున
290 aananda yaathra ఇది ఆత్మీయ యాత్ర
291 idi kothaku samayam ఇది కోతకు సమయం = పనివారి తరుణం ప్రార్ధన చేయుదమా
292 idi kotaku samayam panivari tarunam ఇది కోతకు సమయం పనివారి తరుణం ప్రార్
293 Idhi Devuni Nirnayamu ఇది దేవుని నిర్ణయము
294 ide naa korika ఇదే నా కోరిక
295 ide na korika navajivana ragamalika ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక
296 Idhe Naa Hrudhaya Vaanchana ఇదే నా హృదయ వాంఛన
297 idhae naaku aanmdhamu aanmdhamu aanmdhamu-ఇదే నాకు ఆనందము ఆనందము ఆనందము
298 idi nyayama idi dharmama ఇది న్యాయమా ? ఇది ధర్మమా ?
299 idhi mattalaadhi vaarm - idhi maha parvadhinamu-ఇది మట్టలాది వారం - ఇది మహ పర్వదినము
300 idhi yehoavaa kaligimchina dhi-ఇది యెహోవా కలిగించిన దినము సుద
301 idhi rakshana krupa kaalam ఇది రక్షణ కృపకాలం
302 idi shubhodayam kreesthu janmadinam ఇది శుభోదయం – క్రీస్తు జన్మదినం
303 ide dinam ide dinam ఇదే దినం ఇదేదినం –
304 idhigo dheva ee hrudhayam ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
305 idhigo dheva naa jeevitham ఇదిగో దేవా నా జీవితం - ఆపాద మస్తకం నీకంకితం
306 idigo deva na jivitam apada ma ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాద మస్తకం నీ
307 idigo devuni gorrepillaa-ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
308 idhigoa nee raaju vachchuchumd-ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె సీయోన
309 idhigoa nee raaju vachchuchumde seeyoanu kumaari smthoashimchu-ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె సీయోను కుమారి సంతోషించు
310 idhigoa naa shishyulaaraa yeru-ఇదిగో నా శిష్యులారా యెఱుక లుంచ
311 idhigoa neethibhaaskarumdu udh-ఇదిగో నీతిభాస్కరుండు ఉదయమాయె న
312 idhigoa naenoka noothana kriyanu chaeyuchunnaanu-ఇదిగో నేనొక నూతన క్రియను చేయుచున్నాను
313 idhigoa naenu vachchuchunnaanu thvaragaa vachchuchunnaanu-ఇదిగో నేను వచ్చుచున్నాను త్వరగా వచ్చుచున్నాను
314 idhigoa mee dhaevudani yoodhaa pattanamulaku prakatimchudi-ఇదిగో మీ దేవుడని యూదా పట్టణములకు ప్రకటించుడి
315 idhigo vinuma lokama ఇదిగో వినుమా ఓ లోకమా - త్వరలో ప్రభువు రానుండెను -
316 idhigoa shubhadha rakshnamu dh-ఇదిగో శుభద రక్షణము దేవుఁడు పంప
317 idenaa nyaayamidiyenaa ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
318 idhiyae anukoola samayamu neeku ghana rakshna dhinamu-ఇదియే అనుకూల సమయము నీకు ఘన రక్షణ దినము
319 idiye samayam ఇదియే సమయం ఇక లేరా నేస్తం ప్రభుకై రగిలే జ్వాలై
320 idhiyae samaymbu rmdi yaesuni jaermdi-ఇదియే సమయంబు రండి యేసుని జేరండి
321 idhiyae samaymbu rmdi yaesuni -ఇదియే సమయంబు రండి యేసుని జేరండ
322 idiyenayya maa praarthana ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
323 innellu ilalo unnaamu manamu-ఇన్నేళ్లు ఇలలో ఉన్నాము మనము
324 innaallu maaku saayamai yee mumdhukunu - ఇన్నాళ్లు మాకు సాయమై యీ ముందుకును
325 innaellu ilaloa unnaamu manamu - challani dhaevuni needaloa-ఇన్నేళ్ళు ఇలలో ఉన్నాము మనము - చల్లని దేవుని నీడలో
326 innaallu thoadugaa maathoa nadichaavu-ఇన్నాళ్ళు తోడుగా మాతో నడిచావు
327 --ibaadhath karoa--------ఇబాదత్ కరో----
328 Immaanuyelu Devudaa Mamu Kanna Devudaa ఇమ్మానుయేలు దేవుడా – మము కన్న దేవుడా
329 immanuyelu naa thodai ఇమ్మానుయేలు నా తోడై యున్నాడు
330 emmanuelu rakthamu ఇమ్మానుయేలు రక్తము - ఇంపైన యూటగు
331 immaanuyaelu rakthamu impaina yootag-ఇమ్మానుయేలు రక్తము ఇంపైన యూటగ
332 immaanuyaeluni rakthamu nimdina ootayae-ఇమ్మానుయేలుని రక్తము నిండిన ఊటయే
333 immahi meedha grummarimchumu dhaevaa-ఇమ్మహి మీద గ్రుమ్మరించుము దేవా
334 immuga nee sudhinmbu numdi mimmu naasheervaadhimchedhanu pommanina oa maa prabhuvaa-ఇమ్ముగ నీ సుదినంబు నుండి మిమ్ము నాశీర్వాదించెదను పొమ్మనిన ఓ మా ప్రభువా
335 immuga nee hrudhayamu nimmu immanen nee prabhu-ఇమ్ముగ నీ హృదయము నిమ్ము ఇమ్మనెన్ నీ ప్రభు
336 immuga nadipimchithivi nemmadhigala ee sthalamunaku prabhoa-ఇమ్ముగ నడిపించితివి నెమ్మదిగల ఈ స్థలమునకు ప్రభో
337 iyyaala intla repu mantla edi ne ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల ఏది నీది
338 iyyudi meekiyyabadunani iyyaga-ఇయ్యుడి మీకియ్యబడునని ఇయ్యగల శ
339 iruku maargmbuloa pravaeshimchu vaaru komdharae-ఇరుకు మార్గంబులో ప్రవేశించు వారు కొందరే
340 iruvadi naluguru peddalatho ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
341 ilao puchchukonuta kanna nemth-ఇలఁ పుచ్చుకొనుట కన్న నెంతో యిచ
342 ilapai prabhu yaesu - immaanuyaelai janmimche -ఇలపై ప్రభు యేసు - ఇమ్మానుయేలై జన్మించె
343 ilaloa yaesunakae jayamu-ఇలలో యేసునకే జయము
344 illalona panduganta kallalona kaanthulanta ఇళ్లలోన పండుగంట కళ్ళలోన కాంతులంట
345 ishraayaeleeyula dhaevumdae ye-ఇశ్రాయేలీయుల దేవుండే యెంతో స్త
346 Ishraayelu Devaa NAa Sthuthula Meedha Aaseenudaa ఇశ్రాయేలు దేవా నా స్తుతులమీద ఆసీనుడా
347 israelunu kaapaadu devudu ఇశ్రాయేలును కాపాడు దేవుడు కునుకడు నిద్రపోడెన్నడు -
348 isuka meeda illu kattaku adi koolipothundi-ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది
349 ihamanduna aa paramandu naaku ఇహమందున ఆ పరమందు నాకు
350 ee gudiymdhu pravaeshimpan yae-ఈ గుడియందు ప్రవేశింపన్ యేసుని
351 ee jagathiki jyoathini naenu jeevana jyoathi jvalimchedhanu-ఈ జగతికి జ్యోతిని నేను జీవన జ్యోతి జ్వలించెదను
352 ee jeevitha eetha eedhalaekunn-ఈ జీవిత ఈత ఈదలేకున్నాను నా చే
353 ee jeevitham viluvainadi ఈ జీవితం విలువైనది నరులార రండని సెలవైనది
354 ee tharam yuvatharam ఈ తరం యువతరం ప్రభు యేసుకే అంకితము
355 e taram yuvataram prabu yesuke amki ఈ తరం యువతరం ప్రభు యేసుకే అంకితం
356 Ee Dinam Kreesthu Janma Dinam ఈ దినం క్రీస్తు జన్మ దినం
357 e dhinam shubhadhinam e lokanike parvadhinam ఈ దినం శుభ దినం
358 ee dinam sadaa naa yesuke sontham-ఈ దినం సదా నా యేసుకే సొంతం
359 ee dhinm sadhaa - naa yaesukae somthm-ఈ దినం సధా - నా యేసుకే సొంతం
360 Ee Dinamentho Shubha Dinamu ఈ దినమెంతో శుభ దినము
361 e parinaya subavela svagatam na ఈ పరిణయ శుభవేళ స్వాగతం నవ వరుడా
362 ee loka yaathraalo ne saaguchunda ఈ లోక యాత్రాలో నే సాగుచుండ
363 ee loaka yaathraloa nae saaguchumda okasaari navvu okasaari yaedpu-ఈ లోక యాత్రలో నే సాగుచుండ ఒకసారి నవ్వు ఒకసారి యేడ్పు
364 Ee Lokamlo Jeevinchedanu ఈ లోకంలో జీవించెదను
365 ee smghm punaadhi kreesthae saadheeshu-ఈ సంఘం పునాది క్రీస్తే సాధీశు
366 ee smghapu bunaadhi kreesthaesaadheeshudae dhakkimche yaesu dheeni vaakkaapul rettimchae-ఈ సంఘపు బునాది క్రీస్తేసాధీశుడే దక్కించె యేసు దీని వాక్కాపుల్ రెట్టించే
367 ee sthuthi neekae maa yaesudhaeva - manasaara ninnae saevimthumu-ఈ స్తుతి నీకే మా యేసుదేవ - మనసార నిన్నే సేవింతుము
368 ee saaymkaalamuna yaesu prabho-ఈ సాయంకాలమున యేసు ప్రభో వేఁడెద
369 ee sudhinamu yaesu prabhuvaa needhu dhaanm-ఈ సుదినము యేసు ప్రభువా నీదు దానం
370 eeyana maata vinudi naedu eeyanae naa priya kumaarudu-ఈయన మాట వినుడి నేడు ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు
371 eeyanaa yaesu rakshkudu thana -ఈయనా యేసు రక్షకుడు తన దాయమని ర
372 e roju krotha velugu mana jeevithalalo aavelugu ఈరోజు క్రొత్త వెలుగు
373 eelaatidhaa yaesu praema nannu-ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ నన్ను తూలనా
374 ujjeevamu nimmu-ఉజ్జీవము నిమ్ము
375 uthaka meeda thalupu thirugu reethigaa ఉతక మీద తలుపు తిరుగు రీతిగా
376 uttamudani devuni ruchi chuchi ఉత్తముడని దేవుని రుచి చూచి యేసు
377 uthsaaha gaanamu chaesedhamu-ఉత్సాహ గానము చేసెదము
378 udhayakanthi rekalo ఉదయ కాంతి రేఖలో - బెత్లెహేము పురమున
379 udhaya saaymthramula nellavaelala prabhuvaa-ఉదయ సాయంత్రముల నెల్లవేళల ప్రభువా
380 udhayimche dhivya rakshkudu ghoaraamdhakaara loakamun-ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు ఘోరాంధకార లోకమున
381 udhayimchinaaaodu kreesthuaodu-ఉదయించినాఁడు క్రీస్తుఁడు నేఁడు
382 udayimchinamdu kristumdu nemdu uday ఉదయించినాఁడు క్రీస్తుఁడు నేఁడు ఉదయి
383 vudayamaye hrudhayama ఉదయమాయే హృదయమా ప్రభు యేసుని ప్రార్తించవే
384 unna paatuna vachchu-chunnaanu nee paadha - sannidhiloa koa rakshkaa - yonn-ఉన్న పాటున వచ్చు-చున్నాను నీ పాద - సన్నిధిలో కో రక్షకా - యొన్న
385 unnattu naenu vachchedhan paapinaina nan pilvagan-ఉన్నట్టు నేను వచ్చెదన్ పాపినైన నన్ పిల్వగన్
386 unnattu naenu vachchedhan paapish-ఉన్నట్టు నేను వచ్చెదన్ పాపిష్
387 unnaadu devudu naaku thodu-ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
388 unnatha gruhamunu thvaragaa chaeri smpannuni dharshimthunu-ఉన్నత గృహమును త్వరగా చేరి సంపన్నుని దర్శింతును
389 unnatha dhurgamu naa dhaevudae naa rakshkudae naakaashrayudu-ఉన్నత దుర్గము నా దేవుడే నా రక్షకుడే నాకాశ్రయుడు
390 unnatha sthalamulapai nekkimchi choopimchu prabhu-ఉన్నత స్థలములపై నెక్కించి చూపించు ప్రభు
391 Unnatha Sthalamulalo Nanu Sadaa Nilipithivi ఉన్నత స్థలములలో – నను సదా నిలిపితివి
392 unnanthamyna prema ఉన్నతమైన ప్రేమ - అత్యున్నతమైన ప్రేమ (dm)
393 unnathamaina rajyapu vasi ఉన్నతమైన రాజ్యపువాసీ యేసయ్యా
394 unnathamyna sthalamulalo ఉన్నతమైన స్థలములలో - ఉన్నతుడా మా దేవా (cm)
395 unnapaatuna vachchu chunnaanu -ఉన్నపాటున వచ్చు చున్నాను నీ పా
396 vunnavaadavu ani anuvaadavu ఉన్నవాడవు అని అనువాడవు
397 unnaavu dhaevaa yugayugamulu - unnavaada neevae tharatharamulu-ఉన్నావు దేవా యుగయుగములు - ఉన్నవాడ నీవే తరతరములు
398 Upavaasamtho Praardhanalo ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
399 ullaasa jeevitham adi oohaku andanidi-ఉల్లాస జీవితం అది ఊహకు అందనిది
400 vullasinchi pata pade pavurama - ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా మృధు మధుర సుందర నారీమణీ
401 ooruko hrudayama neelo ఊరుకో హృదయమా - నీలో మత్సరమా
402 oohinchaleni kaaryamulu devudu jariginchinaadu-ఊహించలేని కార్యములు దేవుడు జరిగించినాడు
403 oohinchaleni melulatho nimpina ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
404 oohimchalaenayyaa vivarimchalaenayyaa-ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
405 Oohaku Andani Kaaryamul ఊహకు అందని కార్యముల్
406 oohaku andani praema naa yaesu praema ఊహకు అందని ప్రేమ నా యేసు ప్రేమ
407 uhaku amdani prema na yesu prema ఊహకు అందని ప్రేమ నా యేసు ప్రేమా
408 oohala kandhani lokamulo ఊహల కందని లోకములో ఉన్నత సింహాసనమందు
409 oohalakmdhani loakmloa -ఊహలకందని లోకంలో
410 oohalakmdhanidhi nee thyaagm varnimpajaalanidhi-ఊహలకందనిది నీ త్యాగం వర్ణింపజాలనిది
411 oohalu naadhu ootalu ఊహలు - నాదు ఊటలు
412 emchumu lekkimchu meevulan emchi choodu maesu dheevenal-ఎంచుము లెక్కించు మీవులన్ ఎంచి చూడు మేసు దీవెనల్
413 endina edari bratukulo nimdaina ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో నిండైన ఆశ
414 emtha adhbhutha dhanamu anmtha dhaivavaramu-ఎంత అద్భుత ధనము అనంత దైవవరము
415 enta ascharyakarudo yanna emchalemu ఎంత ఆశ్చర్యకరుడో యన్నా ఎంచలేము మా య
416 entha krupaamayudavu yessaiah ఎంత కృపామయుడవు యేసయ్య
417 emthoa goppa nithyamaina poorna rakshna yidhae-ఎంతో గొప్ప నిత్యమైన పూర్ణ రక్షణ యిదే
418 emtha goppa bobba puttenu dhaa-ఎంత గొప్ప బొబ్బ పుట్టెను దానిత
419 emthoa ghanamaguvaaralu parish-ఎంతో ఘనమగువారలు పరిశుద్ధులు ఎం
420 entha cheppina vaakyaminaka pothivi-ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
421 emtha jaali yaesuvaa yimthayani yoohimchalaenu-ఎంత జాలి యేసువా యింతయని యూహించలేను
422 emtha dheenaathi dheenamoa oa yaesayyaa -ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ యేసయ్యా
423 emthoa dhuhkhamuao bomdhithiva-ఎంతో దుఃఖముఁ బొందితివా నాకొర క
424 entha dooramainaa adi entha bhaaramainaa-ఎంత దూరమైనా అది ఎంత భారమైనా
425 entha pedda poraatamo-ఎంత పెద్ద పోరాటమో
426 emtha paapi nainanu yaesu chaerchukon-ఎంత పాపి నైనను యేసు చేర్చుకొన
427 emtha paapinainanu yaesu chaerchukonunu-ఎంత పాపినైనను యేసు చేర్చుకొనును
428 Entha Premo Naapai Yesayyaa ఎంత ప్రేమో నాపై యేసయ్యా
429 emtha praema yemtha praema yem-ఎంత ప్రేమ యెంత ప్రేమ యెంత ప్రే
430 entha prema yesayya drohinaina ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా ద్రోహినైన నా కొరక
431 emtha praemimchenoa dhaevuaodu-ఎంత ప్రేమించెనో దేవుఁడు మనపై న
432 entho bhaagyambu shree yesu dorikenu-ఎంతో భాగ్యంబు శ్రీ యేసు దొరికెను
433 yenta manchi kapari ఎంత మంచి కాపరి – యేసే నా ఊపిరి
434 Entha manchi Devudavayya ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా - ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
435 emta mamchi devudavayya ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా చింత లన
436 entha manchi devudavayyaa yesayyaa ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా
437 entho madhuram naa yesu prema-ఎంతో మధురం నా యేసు ప్రేమ
438 entha madhuramu yesuni prema ఎంత మధురము యేసుని ప్రేమ
439 enta madhuramu yesuni prema emt ఎంత మధురము యేసుని ప్రేమ ఎంత మధు
440 enta madhuramu yesuvakyamu na j ఎంత మధురము యేసువాక్యము నా జీవిత
441 emthoa ramymbainadhi bhoothala-ఎంతో రమ్యంబైనది భూతలమందు ఎంతో
442 entho vintha entho chintha ఎంతో వింత ఎంతో చింత -యేసునాధున్ మరణమంత=
443 emthoa vimtha yemthoa chimtha -ఎంతో వింత యెంతో చింత యేసునాధు
444 emthoa shrumgaara mainadhi yae-ఎంతో శృంగార మైనది యేసుని చరిత
445 emtha saumdharya nagaramu adhbhutha mahima prabhaavamuthoa nimdenu-ఎంత సౌందర్య నగరము అద్భుత మహిమ ప్రభావముతో నిండెను
446 emthoa sumdhara jeevithamu mahimathoa nimdinadhi-ఎంతో సుందర జీవితము మహిమతో నిండినది
447 emthoa sumdharamainavi dhara g-ఎంతో సుందరమైనవి ధర గిరులపై నెం
448 entho sundarudamma thaanu…-ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను…
449 entho sundarudammathanu nenemto ఎంతో సుందరుడమ్మతాను నేనెంతో ముర
450 enthentha bhaaramaaye aa siluva-ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
451 enthaga ninu keerthinchinanu ఎంతగ నిను కీర్తించినను – ఏమేమి అర్పించినను
452 emthajaali yaesuvaa yimthayani-ఎంతజాలి యేసువా యింతయని యూహించల
453 enthati vaadanu nenu yesayyaa-ఎంతటి వాడను నేను యేసయ్యా
454 emthadhooramu moayimchedharu s-ఎంతదూరము మోయించెదరు స్వామి కి
455 emthammchivaadavu emtha goppa dhaevudavu-ఎంతమంచివాడవు ఎంత గొప్ప దేవుడవు
456 endaro endaru endaro-ఎందరో… ఎందరు ఎందరో…
457 emdhu kae chimthimchedhavu naa-ఎందు కే చింతించెదవు నా డెందమా
458 emdhuaoboayedhavoa haa prabhur-ఎందుఁబోయెదవో హా ప్రభురాయ ఎందుఁ
459 enduko ee prema nanninthaga preminchenu ఎందుకో ఈ ప్రేమ నన్నింతగ ప్రేమించెను
460 enduko devaa inthati premaa-ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
461 emdhukoa nannimthagaa neevu pr-ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించ
462 enduko nannintaga neevu preminchiti ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో
463 enduko naninthaaga neevu ఎందుకో నన్నింతగ నీవు ప్రేమించితివో దేవా
464 endhuko nannu neevu ennukunnavu ఎందుకో నన్ను నీవు ఎన్నుకున్నావు
465 yenduko nannu neevu ఎందుకో నన్ను నీవు ప్రేమించినావు దేవా
466 endhukayya yesaiah nannu ఎందుకయ్యా యేసయ్య నన్ను ప్రేమించితివి
467 emdhuku marachithivi yaesuni p-ఎందుకు మఱచితివి యేసుని ప్రేమ ఎ
468 ekkado manasu vellipoyindi-ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
469 ekkadekkado putti ekkadekkado perig ఎక్కడెక్కడో పుట్టి ఎక్కడెక్కడో పెరి
470 eguruchunnadhi vijayapathaakam ఎగురుచున్నది విజయపతాకం
471 yeguruthunnandhi vijaya ఎగురుతున్నది విజయ పతాకం - యేసు రక్తమే మా జీవిత విజయం
472 Etti Vaado Yesu Enni Vinthalu Thanavi ఎట్టి వాడో యేసు – ఎన్ని వింతలు తనవి
473 etu choochinaa yuddha samaachaaraalu-ఎటు చూచినా యుద్ధ సమాచారాలు
474 etula neeku sthuthu lonarthumu-ఎటుల నీకు స్తుతు లొనర్తుము యెహ
475 etuvmti yaagamu jaesithivi yaesu neevale naenumda naa korakai-ఎటువంటి యాగము జేసితివి యేసు నీవలె నేనుండ నా కొరకై
476 yedabaayani deva ఎడబాయని దేవా - ఇమ్మానుయేలు ప్రభువా
477 edabaayani needhu krupa – vidanaadani nee praema -ఎడబాయని నీదు కృప – విడనాడని నీ ప్రేమ
478 edhuru choochedhamu dhrudapunaadhigala pattmgamunakai-ఎదురు చూచెదము దృఢపునాదిగల పట్టంగమునకై
479 ennoa ennoa maelulu chaesaavayyaa-ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
480 enni thalachina ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా - జరిగేది నీ చిత్తమే
481 enni maarlu neevu daiva vaakyamunu vini ఎన్ని మార్లు నీవు దైవ వాక్యమును విని
482 ennaodu gaamchedhamoa yaesuni -ఎన్నఁడు గాంచెదమో యేసుని నెన్నఁ
483 ennadu nedaobaaya nae kola(dhi-ఎన్నడు నెడఁబాయ నే కొల(ది విడనా
484 enniyallo enniyallo yesu dhevudochinaadu ఎన్నియల్లో - ఎన్నియల్లో
485 ennirojulaguno yesuni suvarta a ఎన్నిరోజులగునో యేసుని సువార్త అ
486 ennelo ennela kannullo ennela y ఎన్నెలో ఎన్నెలా కన్నుల్లో ఎన్నెలా
487 yennaluga ఎన్నాళ్ళుగా ఎన్నేళ్ళుగా నా నీరిక్షనా
488 enaleni prema naaki ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి
489 eppudo ekkado janminchina meeriruvuru-ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన మీరిరువురు
490 erigiyumtivae yehoavaa yaesukreesthunmdhu nannu-ఎరిగియుంటివే యెహోవా యేసుక్రీస్తునందు నన్ను
491 Eruganayyaa Ninneppudu ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు
492 erimgi yeriaogi chedipoathivi -ఎఱింగి యెఱిఁగి చెడిపోతివి మనసా
493 elaa umdaganu nee praema laekumdaa --ఎలా ఉండగను నీ ప్రేమ లేకుండా -
494 elaa maruvagalanayyaa nee premanu ఎలా మరువగలనయ్యా నీ ప్రేమను
495 ella vaelalmdhu kashtakaalammdhu vallabhumdaa yaesu sthuthimthun-ఎల్ల వేళలందు కష్టకాలమందు వల్లభుండా యేసు స్తుతింతున్
496 ella vaelalmdhu kashtalammdhu -ఎల్ల వేళలందు కష్టలమందు వల్లభు
497 ella soadharu laikyatha vasiyi-ఎల్ల సోదరు లైక్యత వసియించుట యె
498 ellappudu ellappudu ellappudu smthoashmu yaesu naathoakooda nunnmdhun-ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు సంతోషము యేసు నాతోకూడ నున్నందున
499 ellalu lenidi sarihaddulu lenidi-ఎల్లలు లేనిది సరిహద్దులు లేనిది
500 ella velalandu kashta kaalamandu-ఎల్లవేళలందు కష్టకాలమందు
501 evani athikramamulu mannimpaba-ఎవని అతిక్రమములు మన్నింపబడెనో
502 evari kosamo ee praana thyaagamu-ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
503 evaroa thelusaa yaesayyaa chebuthaa naedu vinavayyaa-ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా చెబుతా నేడు వినవయ్యా
504 evaro telusa yesayya chebuta ne ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా చెబుతా నేడు
505 evariki evaru ee lokamlo ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో
506 evaritho nee jeevitham – endaaka nee payanam ఎవరితో నీ జీవితం – ఎందాక నీ పయనం
507 evarainaa unnaaraa echatainaa unnaaraa-ఎవరైనా ఉన్నారా ఎచటైనా ఉన్నారా
508 evaru unnaaru naaku ee loakmloa-ఎవరు ఉన్నారు నాకు ఈ లోకంలో
509 evaru kreesthu vaipu nunnaaru -ఎవరు క్రీస్తు వైపు నున్నారు ఎవ
510 evaru jayimchedharoa vaarae samasthamunu pomdhedharu-ఎవరు జయించెదరో వారే సమస్తమును పొందెదరు
511 evaru nannu cheyi vidachinan ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన్‌
512 evaru bhaagyavmthu laudhu rava-ఎవరు భాగ్యవంతు లౌదు రవని లోపల
513 evarunnaarani epudumtaarani -ఎవరున్నారని ఎపుడుంటారని
514 evarunnaarayyaa naaku neevu thappa ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప
515 evarunnaru ee lokamulo ఎవరున్నారు ఈ లోకంలో
516 evaroo laeka omtarinai-ఎవరూ లేక ఒంటరినై
517 evaru sameepinchaleni-ఎవరూ సమీపించలేని
518 evvani athikramamulu mannimpabadenoa-ఎవ్వని అతిక్రమములు మన్నింపబడెనో
519 yevvaru chesiri pakshulanu ఎవ్వరు చేసిరి పక్షులను పక్షులను //
520 yesu rakshakaa shathakoti sthothram yఎసు ఱక్శకా షతకొటి sతొత్రమ్
521 ae thegulu nee gudaaramu sameepinchadayyaa-ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదయ్యా
522 e thegulu neegudaaramu ఏ తెగులూ నీ గుడారమున్ సమీపించదయ్య
523 ae dhaeshasthulamaina ae jaath-ఏ దేశస్థులమైన ఏ జాతి మనదైన యేస
524 ae paatidhoa naa jeevithm elaamtidhoa aa naa gathm -ఏ పాటిదో నా జీవితం ఎలాంటిదో ఆ నా గతం
525 ae paapa meruaogani yoapaavana-ఏ పాప మెఱుఁగని యోపావన మూర్తి ప
526 ae paapamerugani - yoa paavana moorthi - paapa vimoachakumd-ఏ పాపమెరుగని - యో పావన మూర్తి - పాప విమోచకుండ
527 ae baadha laedhu ae kashtm laedhu yaesu thoadumdagaa -ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు యేసు తోడుండగా
528 ae mukhaambuthoada vaththu yae-ఏ ముఖాంబుతోడ వత్తు యేసు నాధనీద
529 ae yogyathaa leni nannu neevu preminchinaavu devaa-ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను నీవు ప్రేమించినావు దేవా
530 e reethi ni runam - ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు నేసువా ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు నేసువా
531 ae reethi sthuthiyinthuno ఏ రీతి స్తుతియింతునో – ఏ రీతి సేవింతునో
532 ae reethi sthuthiyinthunu o yesu naathaa daivamaa ఏ రీతి స్తుతియింతును – ఓ యేసూ నాథా దైవమా
533 ae vaipu choosinaa yudhdha vaarthalegaa ఏ వైపు చూసినా యుద్ధ వార్తలేగా
534 ae vyaktinainaa ae sthitiyandainaa entagaanoe praeminchu praema ఏ వ్యక్తినైనా ఏ స్థితియందైనా ఎంతగానో ప్రేమించు ప్రేమ
535 e sati leni yesuni prema eppudaina ఏ సాటి లేని యేసుని ప్రేమ ఎప్పుడైనా
536 Ye Samacharam Namuthavu Nuvvu ఏ సమాచారం నమ్ముతావు నువ్వు!నువ్వు! ఏ సమాచారం నమ్ముతావు నువ్వు!నువ్వు!
537 ae samayammdhainaa ae sthalammdhainaa-ఏ సమయమందైనా ఏ స్థలమందైనా
538 e samayamandhaina ఏ సమయమందైన ఏ స్ధలమందైన
539 em chesaanayyaa neekosam ee brathukunich ఏం చేసానయ్యా నీకోసం ఈ బ్రతుకునిచ్చావని
540 endhamo yesunemanukunnavu ఏందమ్మో యేసునేమనుకున్నావు
541 aedaa nuntiviraa oranna ఏడానుంటివిరా – ఓరన్న
542 Edusthunnaademo Yesayya ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
543 aedhi naa vishraamthi yee loak-ఏది నా విశ్రాంతి యీ లోకమందు నే
544 aedhi sakhuda yaedhi nee madhi-ఏది సఖుడ యేది నీ మదిని జేసికొన
545 aedhaen vanmbunmdhu aadhi vivaahamun-ఏదేన్ వనంబునందు ఆది వివాహమున్
546 edhenu thotalo ఏదేను తోటలో... ఆదాము హవ్వలు
547 aedhiyadhi yaedhiyadhi yaedhir-ఏదియది యేదియది యేదిరా మన దేశము
548 aemi thechchi ninu dharshimthunayaa-ఏమి తెచ్చి నిను దర్శింతునయా
549 aemi naenu samarpimthu yaesoo -ఏమి నేను సమర్పింతు యేసూ యెట్లు
550 aemi naermbulaeka yaa maranast-ఏమి నేరంబులేక యా మరణస్తంభము నే
551 aemi laedhu sumee jagamuloa ya-ఏమి లేదు సుమీ జగములో యేసుని ప్
552 emani ne paadedan etlu ninnu sthuthiyinthunu-ఏమని నే పాడెదన్ ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును
553 emani padanu emani pogadanu nad ఏమని పాడను ఏమని పొగడను నాదు దేవ
554 yemani varninthu ఏమని వర్ణింతు - నీ కృపను - ఏరులై పారెనె - నా గుండెలోన -
555 emivvagalanayya naa yesayyaa-ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
556 aemaashcharyamu priyulaaraa kr-ఏమాశ్చర్యము ప్రియులారా క్రీస్త
557 aerparachina paathranu raajaadhi raajuku-ఏర్పరచిన పాత్రను రాజాధి రాజుకు
558 aela chimtha yaela vmtha yicha-ఏల చింత యేల వంత యిచట నీకు క్రై
559 aela varninchanayyaa kalvari yaagamఏల వర్ణించనయ్యా కల్వరి యాగం
560 elanti vaadanyna ఏలాంటి వాడవైనా
561 aelaativaaaodoa kaani yee yaes-ఏలాటివాఁడో కాని యీ యేసుని నేమన
562 aikyaparachumayya ఐక్యపరచుమయ్యా ఈ వధూవరులను
563 aidhu gaayamu lomdhinaavaa naa-ఐదు గాయము లొందినావా నాకొర! కైద
564 aidhu rottelu chaepalu remdu aidhu vaelaku pmchipetten-ఐదు రొట్టెలు చేపలు రెండు ఐదు వేలకు పంచిపెట్టెన్
565 idu rottelu rendu chinni chepalu ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు – ఐదు వేల పీపుల్స్ కి పంచిపెట్టారు //
566 ontarivi kaavu aenaadu neevu nee tho ఒంటరివి కావు ఏనాడు నీవు నీ తోడు యేసు
567 oke oka maargamu-ఒకే ఒక మార్గము
568 oka kshanamainaa ninu veedi-ఒక క్షణమైనా నిన్ను వీడి
569 oka kshnamaina ninu veedinaa-ఒక క్షణమైన నిను వీడినా
570 oka kshanamaina neevu marachina ne brathakagalanaa yesayyaa-ఒక క్షణమైన నీవు మరచిన నే బ్రతకగలనా యేసయ్యా
571 oka varamadigithini yesayyaa-ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
572 okka korika nannu korani ఒక్క కోరిక నన్ను కోరనీ ఒక్క వరమే నన్ను అడగనీ
573 okka manuju derushlaemunumdi y-ఒక్క మనుజు డెరుషలేమునుండి యెరి
574 okkokka gmta naenu ninnaashimchukomdhu-ఒక్కొక్క గంట నేను నిన్నాశించుకొందు
575 okkade yesu okkade-ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
576 okani thalli aadharimchunatlu-ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
577 oka saari aalochinchava ఒకసారి ఆలోచించవా.. ఓ సోదరా
578 okasaari nee swaramu vinagaane-ఒకసారి నీ స్వరము వినగానే
579 odduchaeri nee yedhuta nilchunapdu rakshkaa-ఒడ్డుచేరి నీ యెదుట నిల్చునప్డు రక్షకా
580 oa abraahaam issaaku ishraayaelu dhaevaa nithya nivaasi neevu-ఓ అబ్రాహాం ఇస్సాకు ఇశ్రాయేలు దేవా నిత్య నివాసి నీవు
581 oa ishraayaelu needhu bhaagyamemthoa goppadhi! yehoavaa rakshimchina ninnu poalinavaadu evvadu?-ఓ ఇశ్రాయేలు నీదు భాగ్యమెంతో గొప్పది! యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడు ఎవ్వడు?
582 oa kraisthava yuvakaa nijammth-ఓ క్రైస్తవ యువకా నిజమంతయు గనుమ
583 o kristhavuda sinikuda ఓ క్రైస్తవుడా సైనికుడా బలవంతుడా పరిశుద్ధుడా
584 oa kreesthu bhakthulaaraa neethi nim-ఓ క్రీస్తు భక్తులారా నీతి నిమ
585 oa kreesthu smghamaa, parishudhdha smghamaa-ఓ క్రీస్తు సంఘమా, పరిశుద్ధ సంఘమా
586 oa karunaanidhee mahaa prabhuyaesu neevae simhaasanaaseenudavaithivi-ఓ కరుణానిధీ మహా ప్రభుయేసు నీవే సింహాసనాసీనుడవైతివి
587 oa jagadhrakshkaa vishvavidhaatha rakshna nosagithivi-ఓ జగద్రక్షకా విశ్వవిధాత రక్షణ నొసగితివి
588 o talli kannanu o tamdri kannanu ఓ తల్లి కన్నను ఓ తండ్రి కన్నను
589 oa dhayaanilayaa! prabhuvaa! m-ఓ దయానిలయా! ప్రభువా! మా కున్న
590 o dheva naa yaatharalona ఓ దేవా నా యాత్రలోన నా తోడు నీవేనయా
591 oa dhaevaa nannuao broava need-ఓ దేవా నన్నుఁ బ్రోవ నీదె భార మ
592 oa dhaeva naenu nee dhaapuna n-ఓ దేవ నేను నీ దాపున నుండెదన్ న
593 oa dhaeva rakshkaa nae vishvaasmbuthoa -ఓ దేవ రక్షకా నే విశ్వాసంబుతో
594 oa dhivyakaamthi, mabbu kammaogaa n-ఓ దివ్యకాంతి, మబ్బు కమ్మఁగా న
595 oa dhaevuniki mahima laevaneththenu-ఓ దేవునికి మహిమ లేవనెత్తెను
596 oa naa hrudhayamaa paadumaa kroththa geethm prabhunakae-ఓ నా హృదయమా పాడుమా క్రొత్త గీతం ప్రభునకే
597 o neethi suryuda ఓ నీతి సూర్యుడా - క్రీస్తేసు నాథుడా
598 oa naadhu yaesuraajaa ninnu nae nuthimchedhanu-ఓ నాదు యేసురాజా నిన్ను నే నుతించెదను
599 O Naavikaa O Naavikaa ఓ నావికా.. ఓ నావికా..
600 o nestama e subavarta teliyuna ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా
601 o pemdli varuda o pemdli vadhuva ఓ పెండ్లి వరుడా ఓ పెండ్లి వధువా
602 oa prabhu neevae dhanyudavu srushti ninnu sthuthimchunu nee yoagyathanu batti-ఓ ప్రభు నీవే ధన్యుడవు సృష్టి నిన్ను స్తుతించును నీ యోగ్యతను బట్టి
603 oa prabhumdaa nin nutheemchuchunnaamu vinayamuthoada - ఓ ప్రభుండా నిన్ నుతీంచుచున్నాము వినయముతోడ
604 oa prabhuvaa ujjeevamu nimmu virigina manassuthoa nae vaededhanu-ఓ ప్రభువా ఉజ్జీవము నిమ్ము విరిగిన మనస్సుతో నే వేడెదను
605 o prabhuva neeve ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా - నీవే నా మంచి కాపరివి - నీవే నా మంచి కాపరివి
606 o prabuva o prabuva nive na mam ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా నీవే నా మంచ
607 oa prabhuvaa nae dhaari tholagithi nee sharanu jochchithini-ఓ ప్రభువా నే దారి తొలగితి నీ శరణు జొచ్చితిని
608 oa prabhuvaa nee saevan chaesedha nithyamu-ఓ ప్రభువా నీ సేవన్ చేసెద నిత్యము
609 oa prabhuvaa yidhi nee krupayae goppa krayamu dhvaaraa kalige-ఓ ప్రభువా యిది నీ కృపయే గొప్ప క్రయము ద్వారా కలిగె
610 o prabhuvaa… o prabhuvaa…-ఓ ప్రభువా… ఓ ప్రభువా…
611 oa praemagala yaesu praemimchinaavu mammu-ఓ ప్రేమగల యేసు ప్రేమించినావు మమ్ము
612 o priya navika na jivitam ni kamkit ఓ ప్రియ నావిక నా జీవితం నీ కంకితం
613 o priya yuvaka nammaku ni yauvvanam ఓ ప్రియ యువకా నమ్మకు నీ యౌవ్వనం
614 oa praarthanaa su praarthanaa nee praabhavmbun marathunaa?-ఓ ప్రార్థనా సు ప్రార్థనా నీ ప్రాభవంబున్ మరతునా?
615 oa praarthanaa supraarthanaa nee p-ఓ ప్రార్థనా సుప్రార్థనా నీ ప్
616 o praardhanaa supraardhanaa ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
617 oa paavanulaaraa meeru vishvaasmpu punaadhi yemthemthoa sthiramainadhi-ఓ పావనులారా మీరు విశ్వాసంపు పునాది యెంతెంతో స్థిరమైనది
618 oa bethlehaemu graamamaa! sadhdhaemi-ఓ బెత్లెహేము గ్రామమా! సద్దేమి
619 oa bhakthulaaraa manammdharamu nithyamu yaesuni sthuthiyimchedhamu-ఓ భక్తులారా మనమందరము నిత్యము యేసుని స్తుతియించెదము
620 oa maa thmdri needhu naamamu n-ఓ మా తండ్రి నీదు నామము నిత్య మ
621 oa maanavaa nee paapm maanavaa ` -ఓ మానవా నీ పాపం మానవా `
622 o maanavaa nijamedo erugavaa ఓ మానవా.. నిజమేదో ఎరుగవా
623 o manavuda melukonumu ఓ మానవుడా మేలుకొనుము నిదురయేలరా
624 o yaathrikudaa oho yaathrikudaa-ఓ యాత్రికుడా ఓహో యాత్రికుడా
625 o yesu divya prema ఓ యేసు నీ దివ్య ప్రేమ వివరింప నాకు తరమా
626 oa yaesu nee praema emthoa mah-ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహనీయము
627 oa yaesu nee praemaa emthoa mahaaneeyamu-ఓ యేసు నీ ప్రేమా ఎంతో మహానీయము
628 oa yaesu bhakthulaaraa mee raaju dhvajamu-ఓ యేసు భక్తులారా మీ రాజు ధ్వజము
629 oa yaesu bhakthulaaraa, mee raaju dhv-ఓ యేసు భక్తులారా, మీ రాజు ధ్వ
630 oa yaesu rakshkaa nee pilpu vimdhunu kalvaripai naa paapamu nivruththichaesithi-ఓ యేసు రక్షకా నీ పిల్పు విందును కల్వరిపై నా పాపము నివృత్తిచేసితి
631 oa yaesu, rakshkaa nee pilpu vimdh-ఓ యేసు, రక్షకా నీ పిల్పు వింద
632 oa yehoavaa neevae nannu shoadhimchi yerigithivi-ఓ యెహోవా నీవే నన్ను శోధించి యెరిగితివి
633 oa yuvathee yuvakaa - oa yavvanumdaa-ఓ యువతీ యువకా - ఓ యవ్వనుండా
634 oa rakshkaa, nee dhivya naamamu aik- ఓ రక్షకా, నీ దివ్య నామము ఐక
635 oa vimtha! naa rakshkuaodaa na-ఓ వింత! నా రక్షకుఁడా నాకై నీ వ
636 oa smghamaa shubhavaartha yidhae prabhuyaesu vachchuchumde-ఓ సంఘమా శుభవార్త యిదే ప్రభుయేసు వచ్చుచుండె
637 O Sanghamaa Sarvaangamaa Paraloka Raajyapu Prathibimbamaa ఓ సంఘమా సర్వాంగమా – పరలోక రాజ్యపు ప్రతిబింబమా
638 oa smghamaa sarvaamgamaa paral-ఓ సంఘమా సర్వాంగమా పరలోకరాజ్యపు
639 oa sadhbhakthulaaraa ! loakarakshkumdu-ఓ సద్భక్తులారా ! లోకరక్షకుండు
640 o sadbhakthulara ఓ సద్భక్తులారా! లోక రక్షకుండు - బెత్లె్హేమందు నేడు
641 oa sadhbhakthulaaraa loaka rakshkumdu baethlehaemmdhu naedu janmimchen-ఓ సద్భక్తులారా లోక రక్షకుండు బేత్లెహేమందు నేడు జన్మించెన్
642 o sadbhaktulaaraa loka rakshakundu b ఓ సద్భాక్తులారా లోక రక్షకుండు బెత్లే
643 o sadbaktulara! lokarakshakumdu ఓ సద్భక్తులారా! లోకరక్షకుండు
644 o sodara anduko ఓ సోదరా అందుకో ఈ స్వాగత కుసుమాంజలి
645 oa sarvashakthudaa naa sathyadhaevudaa sarvadhaa ninu nae smariyimthunu-ఓ సర్వశక్తుడా నా సత్యదేవుడా సర్వదా నిను నే స్మరియింతును
646 o sevaka bhayapadaku ఓ సేవకా భయపడకు నేను నీకు తోడైయుంటాను
647 o ho ho o o o o o o ఓ హో హో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
648 o chakkani chukka nimgina merise ఓ.....ఓ...... చక్కనిచుక్క నింగిన మెరిసే
649 o oho kraistavuda ohoho visvasi ఓఓహో క్రైస్తవుడా ఓహోహో విశ్వాసి
650 oadduchaeri nee yedhuta nilpunapud-ఓడ్డుచేరి నీ యెదుట నిల్పునపుడ
651 oapaapi jeevapu yootakuraa paapabhaaramu thoadaraa-ఓపాపి జీవపు యూటకురా పాపభారము తోడరా
652 oapaapee smdhimchithivaa nee paapa vimoachakuni-ఓపాపీ సంధించితివా నీ పాప విమోచకుని
653 oranna oranna ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
654 oranna… oranna-ఓరన్న… ఓరన్న
655 oahoa! yerooshlaemaa bmgaaru patnamaa-ఓహో! యెరూషలేమా బంగారు పట్నమా
656 oahoahoa maa yannalaaraa yudhy-ఓహోహో మా యన్నలారా యుద్యోగింపండ
657 koaaotha yajamaanumda sthoathr-కోఁత యజమానుండ స్తోత్రముఁ గూర్మ
658 kanta neerela kalathalu aela-కంట నీరేల కలతలు ఏల
659 Kanti Paapanu Kaayu Reppalaa కంటి పాపను కాయు రెప్పలా
660 kmtini goppa muthyamu pomdhithi harshmu-కంటిని గొప్ప ముత్యము పొందితి హర్షము
661 komda koana loayaloathulloa… oa oa-కొండ కోన లోయలోతుల్లో… ఓ ఓ
662 kondala thattu kanuletthuchunnaanu-కొండల తట్టు కన్నులెత్తుచున్నాను
663 komdala thattu naeao goarketho-కొండల తట్టు నేఁ గోర్కెతోడ నాదు
664 kondalatho cheppumu kadilipovaalani-కొండలతో చెప్పుము కదిలిపోవాలని
665 komdalathattu kannu leththuchunnaanu naaku saayamechchata numdi vachchunu?-కొండలతట్టు కన్ను లెత్తుచున్నాను నాకు సాయమెచ్చట నుండి వచ్చును?
666 kondalalo konalalo-కొండలలో కోనలలో
667 kontha sepu kanabadi anthalo కొంత సేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
668 kontha sepu kanabadi anthalone కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
669 komthasamayamae migilinadhi kreesthaesu prabhuvu thirigi vachchun-కొంతసమయమే మిగిలినది క్రీస్తేసు ప్రభువు తిరిగి వచ్చున్
670 kondharemo gurralantu కొందరేమో గుర్రాలంటూ కొందరేమో రథాలంటూ అబ్బురంగా అతిశయపడతారు
671 koti kiranamula kamtini mimchina sa కోటి కిరణముల కాంతిని మించిన శాంతివి
672 kattabadda gaadida pillanu nenu కట్టబడ్డ గాడిద పిల్లనునేను
673 kattelapai ni sariram kanipimcadu g కట్టెలపై నీ శరీరం కనిపించదు గంటకు మ
674 katina hrudhayamaa karugava dh-కఠిన హృదయమా కరుగవ దేవుని గడువు
675 kadavari dinamulalo ravali ujjivam కడవరి దినములలో రావాలి ఉజ్జీవం య
676 kodavalini chetha patti kotha koyumu కొడవలిని చేత పట్టి కోత కోయుము
677 koatha visthaaramae gaani panivaaru kodhdhigaa unnaru-కోత విస్తారమే గాని పనివారు కొద్దిగా ఉన్నరు
678 kadalakunduvu seeyonu kondavale కదలకుందువు సీయోను కొండవలె
679 kani vini erugani karunaku neevae aakaarm thmdri-కని విని ఎరుగని కరుణకు నీవే ఆకారం తండ్రి
680 kanikarimchi nannu rakshimchu maesayyaa-కనికరించి నన్ను రక్షించు మేసయ్యా
681 kanneeti baadhanu viduchuchunna nee sannidhiloa-కన్నీటి బాధను విడుచుచున్న నీ సన్నిధిలో
682 kanneeti loyalalo nenentho krunginanoo కన్నీటి లోయలలో నేనెంతో కృంగిననూ కన్న
683 kannititho padaalane kadigina n కన్నీటితో పాదలనె కడగన నా హృదయము
684 kanna thalli cherchunatlu కన్నతల్లి చేర్చునట్లు - నన్ను చేర్చు నా ప్రియుడు
685 kaanennadu nenu anaathanu-కానెన్నడు నేను అనాథను
686 kanneere manishini baadhisthundi aa కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది ఆ కన్నీర
687 kanneerelammaa karuninchu yesu ninnu vid కన్నీరేలమ్మా కరుణించు యేసు నిన్ను విడువబ
688 kaneerelamma karuninchu yesu ninu కన్నీరేలమ్మ కరుణించు యేసు నిన్ను విడువబోడమ్మా
689 kanneerelammaa… karuninchu yesu ninnu viduvabodammaa-కన్నీరేలమ్మా… కరుణించు యేసు నిన్ను విడువబోడమ్మా
690 kanneeru vidiche o sodhara కన్నీరు విడిచే ఓ సోదరా
691 kanneellathoa pagilina gumdethoa alasina naesthamaa-కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో అలసిన నేస్తమా
692 kannulaneththi pairula choodu koayaga laerevvaru -కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగ లేరెవ్వరు
693 kannulumdi chudaleva yesu mahimanu కన్నులుండి చూడలేవా యేసు మహిమను
694 kanipimchadaye kanuchupulona ok కనిపించదాయె కనుచూపులోన ఒక ఆశ నా
695 kaanaapurmbuloaao gadu vimthag-కానాపురంబులోఁ గడు వింతగా నీరు
696 kanyaa garbhamuna butti karuna-కన్యా గర్భమున బుట్టి కరుణగల్గు
697 koniyaada tharame ninnu-కొనియాడ తరమే నిన్ను
698 koniyaadi paadi keerthimchi varnimchedha ninu naa prabhuvaa-కొనియాడి పాడి కీర్తించి వర్ణించెద నిను నా ప్రభువా
699 koniyaadao dharame ninnu koama-కొనియాడఁ దరమె నిన్ను కోమల హృదయ
700 kanare yaesuni prathyakshmbu a-కనరె యేసుని ప్రత్యక్షంబు అన్య
701 kanaleni kanulelanayya vinaleni che కనలేని కనులేలనయ్యా వినలేని చెవులేలన
702 kanugontini ninne o najareya కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా
703 kanuchoopumaeraloana ae aashalaeni vael-కనుచూపుమేరలోన ఏ ఆశలేని వేళ
704 kanumaa siluva pai కనుమా సిలువపై క్రీస్తేసుడు పొందిన శ్రమలు
705 konumu maa hrudhaymbu lanu nee-కొనుము మా హృదయంబు లను నీకర్పిం
706 kanumuyaka mumde telusuko o nijanni కనుమూయక ముందే తెలుసుకో ఓ నిజాన్ని
707 kanureppa pataina kanumooyaledhu కనురెప్ప పాటైన కను మూయలేదు
708 kanulunnaa kaanaleni chevulunnaa vinaleni కనులున్నా కానలేని చెవులున్నా వినలేని ||||
709 koapa dhinamu vachchunu paapul-కోప దినము వచ్చును పాపుల గుండె
710 kammani bahukammani – challani athi challani-కమ్మని బహుకమ్మని – చల్లని అతి చల్లని
711 korithi nee sannidhanam కోరితి నీ సన్నిదానం చేరితి నీ సన్నిదానం
712 karthaa mammunu dheevimchi kshaemami-కర్తా మమ్మును దీవించి క్షేమమి
713 keerthinthu nee naamamun-కీర్తింతు నీ నామమున్
714 keerthimthun naa prabhuni jeevakaalamella prabhuyaesuni-కీర్తింతున్ నా ప్రభుని జీవకాలమెల్ల ప్రభుయేసుని
715 keertintunu aaraadhintunu - కీర్తింతును  ఆరాధింతున్ లాలల లాలల లాలల  లలల
716 kroththa geethamuchae naa yullamuppomga yaesuni keerthimthunu-క్రొత్త గీతముచే నా యుల్లముప్పొంగ యేసుని కీర్తింతును
717 krotha yedu modalu bettenu క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను - మన బ్రతుకు నందు - క్రొత్త యెడు
718 kroththa yaedu modhalu bettenu-క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన
719 krotta yedu modalu bettenu mana bra క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రత
720 kroththapaata paadanu raarae - kroththa roopu nomdhanu raarae-క్రొత్తపాట పాడను రారే - క్రొత్త రూపు నొందను రారే
721 kirtaniyuda na shalemu raja vad కీర్తనీయుడా నా షాలేము రాజా వధిం
722 christmas vachindhee samthosham thechindhee - క్రిస్ట్మస్ వచ్చిందీ సంతోషం తెచ్చిందీ - హ్యపీ క్రిస్ట్మస్ మెర్రీ క్రిస్ట్మస్ హ్యపీ క్రిస్ట్మస్ ॥॥
723 kreesthae ee jeevithamuloa emthaina mmchikaapari-క్రీస్తే ఈ జీవితములో ఎంతైన మంచికాపరి
724 kreesthae sarvaadhikaari krees-క్రీస్తే సర్వాధికారి క్రీస్తే
725 kreesthae sarvaadhikaari kreesthae alphaa omaeg-క్రీస్తే సర్వాధికారి క్రీస్తే అల్ఫా ఒమేగ
726 kraisthava jeevithm saubhaagya jeevithm prabhu pillalaku emthoa aanmdhm-క్రైస్తవ జీవితం సౌభాగ్య జీవితం ప్రభు పిల్లలకు ఎంతో ఆనందం
727 kraisthavakarshka kadhiliraava-క్రైస్తవకర్షక కదిలిరావయ్యా కన
728 kraisthavamoka mathamu kaadidi క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
729 kraisthavumdaa kadhiliraavayya-క్రైస్తవుండా కదిలిరావయ్యా కలుష
730 kraisthavulaaraa! lemdi yeenaadu k-క్రైస్తవులారా! లెండి యీనాడు క
731 kreesthaesae mana mahima nireekshnayai yunnaadu-క్రీస్తేసే మన మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడు
732 kreesthaesu prabhuvu thanarakthamichchi konnatti smghamun-క్రీస్తేసు ప్రభువు తనరక్తమిచ్చి కొన్నట్టి సంఘమున
733 kreesthaesu shakthinaamamellaru keer-క్రీస్తేసు శక్తినామమెల్లరు కీర
734 kreesthaesu siluvapai dhrushtinumchi aayana krupaymdhae niluchumdumu-క్రీస్తేసు సిలువపై దృష్టినుంచి ఆయన కృపయందే నిలుచుండుము
735 kreesthu chemthaku rammu priyudaa yaesu chemthaku rammu priyudaa-క్రీస్తు చెంతకు రమ్ము ప్రియుడా యేసు చెంతకు రమ్ము ప్రియుడా
736 kristu nedu puttene rakshana dorike క్రీస్తు నేడు పుట్టెనె రక్షణ దొరికె
737 kristhu nedu lechenu క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
738 kreesthu naedu laechenu marthya dhootha smghamaa-క్రీస్తు నేడు లేచెను మర్త్య దూత సంఘమా
739 kreesthu naedu laechenu aa aa aa hal-క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల
740 kreesthu prabhukae sakala mahima shaashvathmbainadhi thana raajym-క్రీస్తు ప్రభుకే సకల మహిమ శాశ్వతంబైనది తన రాజ్యం
741 kreesthu prabhuni prathyakshth-క్రీస్తు ప్రభుని ప్రత్యక్షతలను
742 kreesthu puttenu pashula paakalo paa క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో పాపమంతయ
743 kreesthu mimmulanu svathmthrula jaese dhaasyapu kaadiki chikkukonaku-క్రీస్తు మిమ్ములను స్వతంత్రుల జేసె దాస్యపు కాడికి చిక్కుకొనకు
744 kristu mahimake ma pranam ma jivam క్రీస్తు మహిమకే మా ప్రాణం మా జీవం మ
745 kreesthu yoadhulaaraa yudhdha maaduao-క్రీస్తు యోధులారా యుద్ధ మాడుఁ
746 kreesthu yaesu dhayaalu prabhu neevae srushtikarthavu-క్రీస్తు యేసు దయాళు ప్రభు నీవే సృష్టికర్తవు
747 kreesthu yaesu vachchunu aayaththamuga numdudi-క్రీస్తు యేసు వచ్చును ఆయత్తముగ నుండుడి
748 kreesthu laechenu hallelooya k-క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ క్రీస
749 kristu virodhulapai simhagarjana క్రీస్తు విరోధులపై సింహగర్జన క్
750 kreesthu silva naaku goppa yaun-క్రీస్తు సిల్వ నాకు గొప్ప యౌన
751 kreesthuthoa naa jeevithm adhi emthoa adhbhuthm -క్రీస్తుతో నా జీవితం అది ఎంతో అద్భుతం
752 kristhuni goorchi meeku emi క్రీస్తుని గూర్చి మీకు ఏమి తోచుచున్నది
753 kreesthuni choochuchu saagivelledhanu seeyoanu yaathraloa-క్రీస్తుని చూచుచు సాగివెళ్ళెదను సీయోను యాత్రలో
754 kreesthuni naamamu nithyamu nilchun-క్రీస్తుని నామము నిత్యము నిల్చున్
755 kreesthuni svaramu vimdhunu prabhuvae palikinappudu-క్రీస్తుని స్వరము విందును ప్రభువే పలికినప్పుడు
756 kreesthunaayaka nee dhayaalini-క్రీస్తునాయక నీ దయాళిని కీర్తన
757 kreesthuyaesuku mmgalm maa kee-క్రీస్తుయేసుకు మంగళం మా కీర్తి
758 kristhulo jeevinchu naaku క్రీస్తులో జీవించు నాకు - ఎల్లాప్పుడు జయముండును
759 kreesthulaeche hallelooya laeche jayasheeludu-క్రీస్తులేచె హల్లెలూయ లేచె జయశీలుడు
760 Christmas Antene Kreesthuku Aaraadhana క్రిస్మస్ అంటేనే క్రీస్తుకు ఆరాధన
761 christmas panduga vachenule క్రీస్మస్ పండుగ వచ్చేనులే నేడు యేసయ్య జన్మ దినం వచ్చేనులే
762 Christmas Vachchindayyaa Nedu క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా నేడు
763 christmas shubha dinam-క్రిస్మస్ శుభదినం
764 koarukoni yunnaamu yaesu prabh-కోరుకొని యున్నాము యేసు ప్రభూ క
765 karunaa karudaa nee maargamu parishudhdha sthalamuloa galadhu-కరుణా కరుడా నీ మార్గము పరిశుద్ధ స్థలములో గలదు
766 karunimchi thirigi samakoorchu prabhuvaa kshmaapana ninnu vaeduchunnaanu-కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు ప్రభువా క్షమాపణ నిన్ను వేడుచున్నాను
767 karuninchavaa naa yesuvaa కరుణించవా నా యేసువా
768 karunimchumu naa yaesuvaa kanikarammdhaishvaryudaa-కరుణించుము నా యేసువా కనికరమందైశ్వర్యుడా
769 karuninchumu mamu parama pithaa కరుణించుము మము పరమ పితా
770 karunan aerparachithivi sainyamula yehoava nan-కరుణన్ ఏర్పరచితివి సైన్యముల యెహోవ నన్
771 karunaamayudaa paraloka raajaa-కరుణామయుడా పరలోక రాజా
772 karunasaagara veevaekaavaa maranamomdha sil-కరుణసాగర వీవేకావా మరణమొంద సిల్
773 karunaapeetamu jaerarae dhaevu-కఱుణాపీఠము జేరరే దేవుని కృపా చ
774 karunaayuthm baukaaryamulu kan-కఱుణాయుతం బౌకార్యములు కనబడవలెగ
775 Kalam samayam nadhenantu కాలం సమయం నాదేనంటూ అనుకుంటున్నావా
776 kalanainaa ilanainaa nannu enaadainaa కలనైనా ఇలనైనా నన్ను ఏనాడైనా
777 kaalamella maarinaa కాలమెల్ల మారినా మారడు నా యేసు నాధుడు
778 kaalamu sameepamu prabhu yaesu vachchun jeethamu pomdhunu nija dhaasudu-కాలము సమీపము ప్రభు యేసు వచ్చున్ జీతము పొందును నిజ దాసుడు
779 kalamulatho raayagalamaa కలములతో రాయగలమా
780 kalamulatho vrrayagalamaa కలములతో వ్రాయగలమా.. కవితలతో వర్ణించగలమా
781 kalyaanam kamaneeyam కల్యాణం కమనీయం
782 kalalo aa ratri madilo uhalalo కలలో ఆ రాత్రి మదిలో ఊహలలో తలపుల
783 Kalalaa Unnadi Nenenaa Annadi కలలా ఉన్నది నేనేనా అన్నది
784 kallumdi choodalaeni emdharoa unnaaru-కల్లుండి చూడలేని ఎందరో ఉన్నారు
785 kalavamtidi ni jivitamu kadusvalpak కలవంటిది నీ జీవితము కడుస్వల్పకాలము
786 kalvari girijaeru manasaa silv-కల్వరి గిరిజేరు మనసా సిల్వ సరస
787 kalvari guttameedhanu dhurmaargavairulu dhvaeshimchi silva meedhanu shree yaesujmpiri-కల్వరి గుట్టమీదను దుర్మార్గవైరులు ద్వేషించి సిల్వ మీదను శ్రీ యేసుజంపిరి
788 kalavaripadi ne kondalavypu .కలవర పడి నే కొండల వైపు నా కన్నులెత్తుదునా ?
789 kalvary prema prakatinchu కల్వరి ప్రేమ ప్రకటించుచున్నది సర్వలోకానికి
790 kalvary premanu thalanchinappudu కల్వరి ప్రేమను తలంచినప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం
791 kalvari premanu thalanchunappudu-కల్వరి ప్రేమను తలంచునప్పుడు
792 kalavari mettapai kalavara met-కలవరి మెట్టపై కలవర మెట్టిదొ సి
793 kalvari siluvalo yesayya nee rakthame-కల్వరి సిలువలో యేసయ్య నీ రక్తమే
794 kalvari svaramu ni korake sumadhura కల్వరి స్వరము నీ కొరకే సుమధుర స్వరమ
795 kalvarigiripai siluva baramu barimc కల్వరిగిరిపై సిలువ భారము భరించితివా
796 kaluvari girilona కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో శ్రీయేసు పలు బాధలొందెను
797 kalvari girilona silvalo shree yesu కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో శ్రీయేసు పలు బ
798 kalvariyunnmtha dhoorm vellenu-కల్వరియున్నంత దూరం వెళ్లెను నా
799 kalvarilona chesina yaagam-కల్వరిలోన చేసిన యాగం
800 kalvariloani shraeshtudaa karunaa bharitha simhamaa-కల్వరిలోని శ్రేష్టుడా కరుణా భరిత సింహమా
801 kalvariloani shraeshtudaa karu-కల్వరిలోని శ్రేష్టుడా కరుణభరిత
802 kaalaviluva neeku theliyakapoayina kanneeru kaarchedhavu-కాలవిలువ నీకు తెలియకపోయిన కన్నీరు కార్చెదవు
803 koalaahalamugao goorimithoaao -కోలాహలముగఁ గూరిమితోఁ గూడి కోలా
804 kaluguaogaaka dhaevaa kaluguao-కలుగుఁగాక దేవా కలుగుఁగాక కలుగు
805 kalugunugaaka dhaevuniki mahim-కలుగునుగాక దేవునికి మహిమ కలుగు
806 kaluvari giri nundi-కలువరి గిరి నుండి
807 kaluvari giri siluvalo కలువరి గిరి సిలువలో - పలు శ్రమలు పొందిన దైవమా
808 Kaluvari Siluva Siluvalo Viluva కలువరి సిలువ సిలువలో విలువ
809 kaluvarigirilo siluvadhaariyai కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
810 kaluvariloa vimukthi kaligenoa priyumdaa-కలువరిలో విముక్తి కలిగెనో ప్రియుండా
811 kalyaana veduka కళ్యాణ వేడుక – రమణీయ గీతిక
812 kalyanam kamaniyam i samayam ati ma కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం అతి మధురం
813 kalyaname vaibogam kamaniya kamtula కళ్యాణమే వైబోగం కమనీయ కాంతుల దీపం
814 kallu theristhe velugu raa కళ్లు తెరిస్తే వెలుగురా
815 kallallo kanneerenduku gundello digulend కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు గుండెల్లో దిగులెంద
816 kallalo kanneeru endhuku కళ్ళల్లో కన్నీరు ఎందుకూ
817 kavali kavali naa yesuku sontham కావాలి కావాలి నా యేసుకు సొంతం కావాలి
818 kaavalenaa yesayya bahumaanamu కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
819 kaavalivaadaa o kaavalivaadaa-కావలివాడా ఓ కావలివాడా
820 kavulakainaa saadhyamaa nee krupanu varnimchadm-కవులకైనా సాధ్యమా నీ కృపను వర్ణించడం
821 kashta nashtaalainaa kadagandla brathukainaa కష్ట నష్టాలైనా కడగండ్ల బ్రతుకైనా
822 kshanikamaina brathukuraa idi sodaraa-క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా
823 kshanamaina gaduvadu thandri-క్షణమైన గడవదు తండ్రి
824 kshnamaina neevu nanu vidachi poalaedhugaa-క్షణమైన నీవు నను విడచి పోలేదుగా
825 kuthuhala marbhatame కుతూహల మార్భాటమే - నా యేసుని సన్నిధిలో
826 kuthoohalm aarbhaatamae – naa yaesuni sannidhiloa-కుతూహలం ఆర్భాటమే – నా యేసుని సన్నిధిలో
827 kummari o kummari కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి - జగదుత్పత్తిధారి
828 kummari oa kummari jagathuthpaththidhaari-కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి జగతుత్పత్తిదారి
829 kummaree oa kummaree jagadhuth-కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ జగదుత్పత్తిద
830 Kummari Chethilo Manti Vale కుమ్మరి చేతిలో మంటి వలె
831 kumaari aalakimchu nee vaaloachimchi-కుమారి ఆలకించు నీ వాలోచించి
832 kula pichodini nenu కుల పిచ్చోడ్ని నేను కళ్ళులేని కభోదిని
833 koodikoni yunnaamu smgha prabh-కూడికొని యున్నాము సంఘ ప్రభో కూ
834 koorchundunu nee sannidhilo devaa prathi dinam-కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతి దినం
835 krungina velalo aapada samayamulo-కృంగిన వేళలో ఆపద సమయములో
836 krutagnatato samarpanato కృతజ్ఞతతో సమర్పణతో ఆయన సన్నిది చేరెదము
837 kruthajnythan thalavmchi naadhu jeevamu arpimthunu-కృతజ్ఞతన్ తలవంచి నాదు జీవము అర్పింతును
838 krupa kanikaramula maa dhaevaa kruthajnythanarpimthu-కృప కనికరముల మా దేవా కృతజ్ఞతనర్పింతు
839 krupaa kshaemamu nee shaashvatha jeevamu-కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము
840 Krupa Krupa Nee Krupa కృప కృప నీ కృప
841 krupa krupa naa yesu krupa కృప కృప నా యేసు కృప -కృప కృప కృప
842 krupa chetha pilachinappude కృప చేత పిలిచినపుడే నేను నీ వాడనైతినయ్యా
843 krupa vembadi krupathoa nanu praemimchina naa yaesayyaa-కృప వెంబడి కృపతో నను ప్రేమించిన నా యేసయ్యా
844 krupa sathya sampurnuda కృపా సత్యా సంపూర్ణుడా
845 Krupaa Sathya Sampoornudaa Krupaamayudaa కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
846 krupa krupa krupa-కృప… కృప… కృప…
847 krupakaalamu dhaatipoavuchunnadhi krupapomdhanu parugidi rmdu vaevaeg-కృపకాలము దాటిపోవుచున్నది కృపపొందను పరుగిడి రండు వేవేగ
848 krupakaalamuloa prabhuyaesuni amgeekarimchumu oa priyudaa-కృపకాలములో ప్రభుయేసుని అంగీకరించుము ఓ ప్రియుడా
849 krupagala dhaevuni koniyaadedhamu krupachaalu neekanae prabhuyaesu-కృపగల దేవుని కొనియాడెదము కృపచాలు నీకనే ప్రభుయేసు
850 krupagala dhaevuni sarvadhaa nuthimchuaodi - కృపగల దేవుని సర్వదా నుతించుఁడి
851 krupachaetha rakshimchenu krupachaetha rakshimchenu-కృపచేత రక్షించెను కృపచేత రక్షించెను
852 krupaathishayamul oa naa yehoavaa nithyamun keerthimthunu-కృపాతిశయముల్ ఓ నా యెహోవా నిత్యమున్ కీర్తింతును
853 krupamayuda neelona కృపామయుడా - నీలోనా - నివసింప జేసినందునా
854 krupaamayuda nee lona కృపామయుడా నీలోన నివసింపజేసినందున
855 krupaamayudaa neeloana niv-కృపామయుడా నీలోన నివసింపజేస
856 krupalanu thalanchuchu కృపలను తలంచుచు - ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్
857 krupalanu thalmchuchoo -కృపలను తలంచుచూ
858 krupaasimhaasanumdaa alphaa oamaegaa neevaegaa krupaa dhaapunajaeri nuthimchedh-కృపాసింహాసనుండా అల్ఫా ఓమేగా నీవేగా కృపా దాపునజేరి నుతించెద
859 khmdimpavalenu dhurgunamulu kh-ఖండింపవలెను దుర్గుణములు ఖండింప
860 khaamosh raatho ki thandi hawaao se-ఖామోష్ రాతో కి తండీ హవాఓ సే
861 gonthu etthi chaatedaanu గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
862 gaganamu cheelchukoni గగనము చీల్చుకొని యేసు ఘనులను తీసుకొని
863 gaganamu cheelchukoni yaesu gh-గగనము చీల్చుకొని యేసు ఘనులను త
864 gaadaandhakaarapu loyalo గాడాంధకారపు లోయలో
865 gadichina kaalamanthaa nanu nadipina naa devaa-గడిచిన కాలమంతా నను నడిపిన నా దేవా
866 gadachina kaalamantha గడచిన కాలమంతా నిలిచితివి నా చెంత
867 gadachina kaalamu krupaloa mammu-గడచిన కాలము కృపలో మమ్ము
868 gaadaandhakaaramulo nenu tiriginanu గాడాoధకారములొ – నేను తిరిగినను
869 gadiya naenu thattuchunnaanu-గడియ నేను తట్టుచున్నాను
870 gaadandhakaaramulo nee nadachina గాఢాంధ కారములో నే నడిచిన వేళలలో
871 gaadaandhakaaramulo ne nadachina velalo-గాఢాంధకారములో నే నడచిన వేళలో
872 gaadaamdhakaaramuloa naenu thiriginanu -గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను
873 gatha kaalamantha ninu kaachina devudu-గత కాలమంత నిను కాచిన దేవుడు
874 geethm geethm jaya jaya geethm-గీతం గీతం జయ జయ గీతం
875 githam githam jaya jaya గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడెదము
876 geetham geetham jaya jaya geetham ch గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడె
877 geethm geethm jaya jayageethm -గీతం గీతం జయ జయగీతం చేయితట్టి
878 gathakaalamulaymdhu ghanasahaayuda dhaevaa h- గతకాలములయందు ఘనసహాయుడ దేవా హ
879 geethamulu paaduaodee yaesunik-గీతములు పాడుఁడీ యేసునికి సం గీ
880 gesthemane thota గెత్సేమనే తోటలో - ప్రార్ధింప నేర్పితివా
881 gadhdhiyaloa numdi paaru jeevapu nadhineeru-గద్దియలో నుండి పారు జీవపు నదినీరు
882 gaanamuao jaeyuaodu sukeerthan-గానముఁ జేయుఁడు సుకీర్తనను యెహో
883 goppa dhaeva naaku thmdrivi ya-గొప్ప దేవ నాకు తండ్రివి యాకాశమ
884 goppa devudavani sakti sampannudani గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని
885 goppa dhevudavani shakthi గొప్పా దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని - గలమెత్తి నిన్ను నేను గాణమాడెదన్
886 gamyam cheraalani neetho undaalani గమ్యం చేరాలని నీతో ఉండాలని
887 gamyam cheralani nito umdalani paga గమ్యం చేరాలని నీతో ఉండాలని పగలు రేయ
888 gaaymbuthoa nimdaaru oa shudhdha shiras-గాయంబుతో నిండారు ఓ శుద్ధ శిరస
889 gaayamulan gaayamulan naa korakai pomdhenu kreesthu prabhu-గాయములన్ గాయములన్ నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు
890 grmtha vaagdhaanamulanni naavi-గ్రంథ వాగ్దానములన్ని నావి
891 greenlaamd dhaeshasthulunu imdiy-గ్రీన్లాండ్ దేశస్థులును ఇండియ
892 garbapalamu devudichchu bahumanam గర్భఫలము దేవుడిచ్చు బహుమానం కుమ
893 gorrepilla jeeva grandhamandu nee perunn గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు నీ పేరున్నదా
894 gorrepilla vivaahoathsav-గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
895 gorrepilla vivaahoathsava samayamu vachchenu rmdi-గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చెను రండి
896 gaali samudrapu alalaku nenu-గాలి సముద్రపు అలలకు నేను
897 gaalinchi choodaraa melainadi-గాలించి చూడరా మేలైనది
898 golgotha kondapina గొల్గోత కొండపైన గాయాలు పొందితివి
899 giladulo guggilamu leda ekkada గిలాదులో గుగ్గిలము లేదా ఎక్కడా
900 galaleeya teerana chinna nava గలిలయ తీరాన చిన్ననావ
901 gunde baruvekkipothunnadi-గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
902 gunavmthuraalaina ghanamaina sthreeyae goppadhi yemthoa velagala muthyamu kann-గుణవంతురాలైన ఘనమైన స్త్రీయే గొప్పది యెంతో వెలగల ముత్యము కన్న
903 Gunavathi Aina Bhaarya గుణవతి అయిన భార్య
904 guriyoddake parugiduchumtini kristu గురియొద్దకే పరుగిడుచుంటిని క్రీస్తు
905 gurileni payanam dari cherakunte గురిలేని పయనం దరి చేరకుంటే
906 gurileni bratukidi darichercha గురిలేని బ్రతుకిది దరిచేర్చవా నా ప్
907 guruthu chesuko o priyuda గురుతు చేసుకో ఓ ప్రియుడా
908 goodu leni guvvanai koodu leni biddanai-గూడు లేని గువ్వనై కూడు లేని బిడ్డనై
909 goodu leni guvvalaa daari thappithi గూడు లేని గువ్వలా దారి తప్పితి
910 Goodu Vidachi Vellina Naade గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
911 ghana bhava dhupakruthu lanu m-ఘన భవ దుపకృతు లను మాటికి నే వి
912 ghana yehoavaa nee gudaarm bun-ఘన యెహోవా నీ గుడారం బున నతిథియ
913 ghanatha mahima prabhukae thara tharamulaloa thanakae chellunu gaak-ఘనత మహిమ ప్రభుకే తర తరములలో తనకే చెల్లును గాక
914 ghanadhaeva priya thanayumdaa -ఘనదేవ ప్రియ తనయుండా జగద్రక్షా
915 ghanadeva putrudagu ఘనదేవ పుత్రుడగు ఘనమైన యేసుబిడ్డన్-
916 ghanamaina kreesthu krupao gan-ఘనమైన క్రీస్తు కృపఁ గనుగొంటి న
917 ghanamaina naa yesayya ఘనమైన నా యేసయ్య బహు ఆశ్చర్యములు నీ ఘన కార్యములు
918 gaanamu chaeyudu sukiirthananu ఘానము చేయుదు సుకీర్థనను=yఒహోవను గూరిచి క్రొథ గాను రక్థి గాను
919 ghanuaodaina yehoavaa gadhdhe -ఘనుఁడైన యెహోవా గద్దె ముందట మీర
920 chimtha laedhiaoka yaesu putte-చింత లేదిఁక యేసు పుట్టెను వింత
921 chintha ledika yesu puttenu చింత లేదిక యేసు పుట్టెను
922 chinthenduku meeku digulenduku-చింతెందుకు మీకు దిగులెందుకు
923 Chindindi Raktham Aa Siluva Paina చిందింది రక్తం ఆ సిలువ పైన
924 chakkani paraloaka smbmdhulath-చక్కని పరలోక సంబంధులతో గూడి సం
925 cheekati kaalamu vachchuchumde krupakaalamu nupayoagimchu-చీకటి కాలము వచ్చుచుండె కృపకాలము నుపయోగించు
926 chikati loyalo nenu padiyumdaga చీకటి లోయలో నేను పడియుండగా
927 chikati loyalo nenu padiyumdaga చీకటి లోయలో నేను పడియుండగా నేవే
928 Cheekatule Nannu Kammukonangaa చీకటులే నన్ను కమ్ముకొనంగా
929 Chaachina Chethulu Neeve చాచిన చేతులు నీవే
930 chaatimchuaodi manushyajaathi kaesu naa-చాటించుఁడి మనుష్యజాతి కేసు నా
931 chatinchudi manshuya jaathi చాటించుడి మనుష్య జాతి కేసు నామము - చాటించుడి యవశ్య యేసు ప్రేమ సారము
932 chaatimchudi manushyajaathi kaesunaamamu-చాటించుడి మనుష్యజాతి కేసునామము
933 Chitti Potti Paapanu Nenu చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
934 chitti potti paapanu naenu yaesayyaa-చిట్టి పొట్టి పాపను నేను యేసయ్యా
935 chettu choosthe pachchagundi చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
936 chatali jagatilo devuni keerthi చాటాలి జగతిలో దేవుని కీర్తి కావాలి మనిషికి దేవుని నీతి
937 chetlulaeni mettalmdhu nadhula paarajaeyu dhaevaa-చెట్లులేని మెట్టలందు నదుల పారజేయు దేవా
938 chaatuaodi shubhavaarthanu boa-చాటుఁడి శుభవార్తను బోధకులారా చ
939 chaediyalu gumpugoodiri kreest-చేడియలు గుంపుగూడిరి క్రీస్తు జ
940 chitikina naa jeevitham చితికిన నా జీవితము చినిగిన ఓ కాగితము
941 chithra chithraala vaade mana yesayya చిత్ర చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య
942 chaethun adhbhutha manenu chaethun adhbhutha manenu-చేతున్ అద్భుత మనెను చేతున్ అద్భుత మనెను
943 chaethuleththi vmdhanamulu cha-చేతులెత్తి వందనములు చేతు మిపుడ
944 cheddaamaa poraatam చేద్దామా పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం - అపవాది శక్తులతో అనుదినము పోరాటం -
945 chinna gorrepillanu naenu yaesayyaa-చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను యేసయ్యా
946 Chinni Chinni Chethulatho Bulli Bulli Buggalatho చిన్ని చిన్ని చేతులతో
947 chinni chinni tammudu చిన్ని చిన్ని తమ్ముడు చిట్టి చెల్లెలు //
948 chinni chinni tammudu చిన్ని చిన్ని తమ్ముడు చిట్టి చెల్లెలు //
949 chinna paraloakamanna mana hrudhaym anna -చిన్న పరలోకమన్న మన హృదయం అన్న
950 chinni manasutho ninnu చిన్ని మనసుతో నిన్ను ఆరాధింతును – చిన్ని బిడ్డనేసయ్యా స్వీకరించుము
951 chinnabiddala vinnapamula nenn-చిన్నబిడ్డల విన్నపముల నెన్నడైన
952 chinnaari baalagaa chirudivya jyothigaa చిన్నారి బాలగా చిరుదివ్య జ్యోతిగా
953 chinnavaari priya yaesu rakshkaa m-చిన్నవారి ప్రియ యేసు రక్షకా మ
954 cheppalenu baaboi prabhu goppathanaanni-చెప్పలేను బాబోయ్ ప్రభు గొప్పతనాన్ని
955 cheyi pattuko naa cheyi pattuko చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో
956 cheyi pattuko na cheyi pattuko చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో జా
957 chaeyanu shraeshta kaaryamu praarthan-చేయను శ్రేష్ఠ కార్యము ప్రార్థన
958 chaeyanu shraeshta pani dhaiva saevayae-చేయను శ్రేష్ఠ పని దైవ సేవయే
959 chaeri bhujiyimpudeevimdhu yae-చేరి భుజియింపుడీవిందు యేసు సిద
960 chirakaala snehithudaa చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాన సన్నిహితుడా
961 chirakala snehituda na hrudayana sa చిరకాల స్నేహితుడా నా హ్రుదయాన సన్ని
962 chirakalam nee sannidhilo చిరకాలం నీ సన్నిధిలో
963 chaerikolvuaodi kreesthuni paa-చేరికొల్వుఁడి క్రీస్తుని పాదము
964 chiru divvela velugulatho-చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
965 Chirugaali Veechinaa Prabhu చిరుగాలి వీచినా ప్రభూ
966 chirudipamalle veligimdi lokam aa v చిరుదీపమల్లె వెలిగింది లోకం ఆ వెలుగ
967 chirudipamalle veligimdi lokam aa velugu korake vechimdi చిరుదీపమల్లె వెలిగింది లోకం ఆ వెలుగు కొరకే వేచింది లోకం
968 chirunagavu momu చిరునగవు మోము తోడా
969 chirunagavu momu toda bava divy చిరునగవు మోము తోడా భవ దివ్య భజన
970 chaalaa goppodu chaalaa chaalaa goppodu-చాలా గొప్పోడు చాలా చాలా గొప్పోడు
971 chali raathiri eduru choose-చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
972 chalina devudavu yesu chalina devud చాలిన దేవుడవు యేసు చాలిన దేవుడ నీవు
973 chalina devudavu yesu chalina devuda nivu చాలిన దేవుడవు యేసు చాలిన దేవుడ నీవు
974 chalu chalu చాలు చాలు చాలు
975 chalu chalu chalu naku yesu cha చాలు చాలు చాలు నాకు యేసు చాలు చ
976 chalunayya chalunayya చాలునయ్యా చాలునయ్యా
977 chalunayya chalunayya ni krupa చాలునయ్యా చాలునయ్యా నీ క్రప నాక
978 chaalunayya nee krupa naa jeevithaaniki -చాలునయ్య నీ కృప నా జీవితానికి
979 chaalunu loaka bhoagamulu chaa-చాలును లోక భోగములు చాలును చాలు
980 chevulu unnaya vine chevu చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా
981 chaahe thum ko dil se-చాహే తుమ్ కో దిల్ సే
982 choochi jeevimchu yaesunaathuni gaayamulanu choodumu-చూచి జీవించు యేసునాథుని గాయములను చూడుము
983 choochithive naa kanneetini చూచితివే నా కన్నీటిని
984 choochuchunna devudavayyaa nannu choochinaavu-చూచుచున్న దేవుడవయ్యా నన్ను చూచినావు
985 choochuchunna dhaevudavu neevae yaesayyaa-చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా
986 choochuchunnaamu nee vaipu maa-చూచుచున్నాము నీ వైపు మా ప్రియ
987 chooda goaredha dhaeva mmdhira-చూడ గోరెద దేవ మందిరావరణములను చ
988 choodarae kreesthuni joodarae -చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖుల
989 choodarae maaraeaodu putti naa-చూడరే మాఱేఁడు పుట్టి నాఁడు బెత
990 choodarae siluvanu vrae laadu -చూడరే సిలువను వ్రే లాడు యేసయ్య
991 chudalani undi yesuni cheralani umd చూడాలని ఉంది యేసుని చేరాలని ఉంది
992 chudalani undi yesuni cheralani చూడాలని ఉంది యేసుని చేరాలని ఉంది
993 choodaalani unnadi-చూడాలని ఉన్నది
994 choodumadhae choodumadhae nee varudu vachchuchumde-చూడుమదే చూడుమదే నీ వరుడు వచ్చుచుండె
995 choodumadhae nee korakae siluvapai vraelaadu shreeyaesu rakshkun-చూడుమదే నీ కొరకే సిలువపై వ్రేలాడు శ్రీయేసు రక్షకున్
996 choodumu ee kshnamae kalvarini praemaa prabhuvu neekai niluchumdenu-చూడుము ఈ క్షణమే కల్వరిని ప్రేమా ప్రభువు నీకై నిలుచుండెను
997 chudumu gesthemane చూడుము గెత్సెమనె - తోటలో నా ప్రియుడు
998 choodumu gethsemanae thoataloa-చూడుము గెత్సెమనే తోటలో నా ప్రభ
999 choodumu neevu maelukonumu yaesu vachchuchunnaadu-చూడుము నీవు మేలుకొనుము యేసు వచ్చుచున్నాడు
1000 choodumu soadharudaa neevu naedae laechi rakshna korakai-చూడుము సోదరుడా నీవు నేడే లేచి రక్షణ కొరకై
Jump to Starting Letter :

© 2019 Waytochurch.com