• waytochurch.com logo
TELUGU Christian Lyrics Index

List of all TELUGU Chirstian Lyrics

Jump to Starting Letter : ( K
Sl.No Title
1 aa ningilo veligindi oka thaara-ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
2 aaradhinchedan ninnu naa yesaiah
3 cheppanaa cheppanaa yesu nee premanu-చెప్పనా చెప్పనా యేసు నీ ప్రేమను
4 deyyama daivama deyyama? daivama? telusuko nestama
5 samayamide samayamide-సమయమిదే సమయమిదే
6 shuddhudaa ghanudaa rakshakudaa-శుద్దుడా ఘనుడా రక్షకుడా
7 sooda sakkani baaludammo-సూడ సక్కని బాలుడమ్మో
8 sudha madhura kiranala
9 thandri intlo ellappudu santhoshame-తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషమే
10 vachchindi christmas vachchindi-వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది
11 yesayyaa sadaakaalamu nee yande naa guri-యేసయ్యా సదాకాలము నీ యందే నా గురి
12 dhaehm paathadhi – manasu malinamainadhi-దేహం పాతది – మనసు మలినమైనది
13 dhurdhinamulu raakamumdhae – sarvm koalpoakamumdhae-దుర్దినములు రాకముందే – సర్వం కోల్పోకముందే
14 కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో అలసిన నేస్తమా-Kanneellatho Pagilina Gundetho Alasina Nesthamaa
15 raakada samaymloa – kadaboora shabdhmthoa-రాకడ సమయంలో – కడబూర శబ్ధంతో
16 ankitham అంకితం ప్రభూ నా జీవితం నీ చరణాల సేవకే అంకితమయ్యా
17 anchulanundi jaarela అంచులనుండి జారేల – గిన్నెలు నిండి పోర్లేలా
18 anjali ghatiyinthu devaa అంజలి ఘటియింతు దేవా (2)
19 amthya dhinammdhu dhootha boora noodhu chu-అంత్య దినమందు దూత బూర నూదు చు
20 anthyadhinamula yendu memundaga అంత్య దినములందు మేం ఉండగా - నీ ఆత్మా కుమ్మరింపు నీయుమా -2
21 amthyadhinammdhu dhootha boora noodhuchumdagaa-అంత్యదినమందు దూత బూర నూదుచుండగా
22 amdhamae roopu dhaalche - dhaiva vaakkunakae (2)-అందమే రూపు దాల్చె - దైవ వాక్కునకే (2)
23 amdhamaina kreesthu katha mee -అందమైన క్రీస్తు కథ మీ రాలింపరయ
24 andamaina madhuramaina naamam evaridi అందమైన మధురమైన నామం ఎవరిది
25 andhari chevulu gingurumanela అందరి చెవులు గింగురుమనేలా అంతట చాటి చెప్పాలా
26 andariki kaavaali అందరికి కావాలి యేసయ్య రక్తము (2)
27 amdharamu prabhu ninnu koniyaadedhamu mahaathmumdavu parishudhdhudavu-అందరము ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదము మహాత్ముండవు పరిశుద్ధుడవు
28 andaru nannu vidachina అందరు నన్ను విడచినా – నీవునన్ను విడువనంటివే /2/
29 Andaru Mechchina Andaala Thaara అందరు మెచ్చిన అందాల తార
30 andala udyana vanama అందాల ఉద్యన వనమా ఓ క్రెస్తవా సంఘామా (2),
31 andaala udyaanavanamaa అందాల ఉద్యానవనమా
32 amdhaala thaara arudhemchi naakai ambhara veedhiloa-అందాల తార అరుదెంచి నాకై అంభర వీధిలో
33 andhaala thaara arudenche naaki అందాల తార అరుదెన్ఛె నాకై
34 andaalu chinde shubha vela anduko ee vela-అందాలు చిందే శుభ వేళ అందుకో ఈ వేళ
35 amdhakaaraloakamunaku velugunivva prabhuvu vachchenu-అంధకారలోకమునకు వెలుగునివ్వ ప్రభువు వచ్చెను
36 amdhudaa raavaa aramarayaela a-అంధుడా రావా అరమరయేల అడుగోనయ్య!
37 ambara veedhilo sambaram gaanchiri అంబర వీధిలో – సంబరం గాంచిరి
38 ambaraniki antela అంబరానికి అంటేలా సంబరాలతో చాటాల
39 ambhara veedhilo tharaka అంబరవీధిలో తారక - వెలసెను తూర్పున వింతగా
40 aakasaana sukkaelise అకసాన సుక్కఎలిసె – అర్ధరాత్రి పొద్దుపొడిసె
41 agni mmdimchu naaloa agni mmdimchu -అగ్ని మండించు నాలో అగ్ని మండించు
42 Adagaka Mundhe Akkaralerigi అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
43 adiginadi konthe ainaa అడిగినది కొంతే అయినా
44 adavi chetla naduma అడవి చెట్ల నడుమ – ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
45 adavi chetla naduma oka jaldharu vrukshm vale-అడవి చెట్ల నడుమ ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
46 adavi vrukshmulaloa - jaldharu vrukshmu metlunnadhoa-అడవి వృక్షములలో - జల్ధరు వృక్షము మెట్లున్నదో
47 adugaduguna raktha bindhuvule-అడుగడుగున రక్త బింధువులే
48 aduguchunnaa moa dhaeva kadu d-అడుగుచున్నా మో దేవ కడు దయను గా
49 adugudi meeku ivvabadunu అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
50 adugudi meeru mana prabhuvichchun thappaka yichchun-అడుగుడి మీరు మన ప్రభువిచ్చున్ తప్పక యిచ్చున్
51 athi thvaralo అతి త్వరలో వచ్చుచున్నాడు యేసయ్య మేఘాసీనుడిగా
52 athikaankshaniyyuda naa yesayyaa అతికాంక్షణీయుడా నా యేసయ్యా
53 athymtha sumdharumdunu ellari kaamkshneeyudu-అత్యంత సుందరుండును ఎల్లరి కాంక్షణీయుడు
54 athyunatha simhasanamu pai అత్యునత సింహాసనము పై
55 athyunnatha simhasanamupai (hosanna) అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడా
56 athyunnatha simhaasanamupai aaseenudavaina devaa-అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన దేవా
57 atyunnatamainadi yesu naamam అత్యున్నతమైనది యేసునామం – యేసునామం (కోరస్)
58 ade ade aa roju అదే అదే ఆ రోజు
59 adhe adhe అదే అదే ఆ రోజూ యేసయ్య ఉగ్రత రోజు
60 adi thala meeda poyabadi-అది తల మీద పోయబడి
61 adhigoa kalvariloa yaesu rakshkudae dheenudai vraelaaduchunnaadae-అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వ్రేలాడుచున్నాడే
62 adhigoa vachchunadhevaroa choodumaa mahima galigina mana yaesae-అదిగో వచ్చునదెవరో చూడుమా మహిమ గలిగిన మన యేసే
63 Adhigadhigo Alladhigo అదిగదిగో అల్లదిగో
64 adhbhutha dheevenalu prabhuvaa kummarimchithivi-అద్భుత దీవెనలు ప్రభువా కుమ్మరించితివి
65 adhbhutha shakthikaladhu rakthamuloa gorrepilla rakthamuloa-అద్భుత శక్తికలదు రక్తములో గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తములో
66 adhymtha rahitha prabhuvaa-అద్యంత రహిత ప్రభువా
67 adhymtharahithudavagu maa jyoathi-అద్యంతరహితుడవగు మా జ్యోతి
68 advitheeya sathya devudu-అద్వితీయ సత్య దేవుడు
69 adhvitheeya sathyadhaevaa vmdhanm-అద్వితీయ సత్యదేవా వందనం
70 adhikaaramu pomdhi yumtini prabhoo-అధికారము పొంది యుంటిని ప్రభూ
71 anantha gnani అనంత జ్ఞాని నీకు అల్పుడను నాకు సహవాసమా
72 ananthuda adarinche yesayya అనంతుడా ఆదరించే యేసయ్య
73 anaadhi dhaevudu aashrayamu thana baahuvulu nee kaadhaaramae-అనాది దేవుడు ఆశ్రయము తన బాహువులు నీ కాధారమే
74 anadhilo niyaminchabadina అనాదిలో నియమించబడిన గొర్రెపిల్ల
75 anni kaalmbula nunna yehoavaa -అన్ని కాలంబుల నున్న యెహోవా ని
76 anni naamamula kanna ghanamaina naamamu needhi yaesu naathaa-అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన నామము నీది యేసు నాథా
77 anni namamula kanna pai namamu అన్ని నమముల కన్న పై నమము
78 anni naamamula kanna pai naamau అన్ని నామముల కన్న పై నామము – యేసుని నామము
79 annaa mana yaesu prabhuni kann-అన్నా మన యేసు ప్రభుని కన్న రక్
80 anni velala aaraadhana-అన్ని వేళల ఆరాధన
81 anni velala vinuvaadu nee praardhanalanniyu అన్ని వేళల వినువాడు నీ ప్రార్ధనలన్నియు
82 anni saadhyame yesuku anni saadhyame అన్నీ సాధ్యమే
83 anniti kannaa praarthanae minn-అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
84 annayya thellaarindi leraa అన్నయ్య… తెల్లారింది లేరా..
85 annivaelalaa aadharimchedi aathmaroopee neekae vmdhanm-అన్నివేళలా ఆదరించెడి ఆత్మరూపీ నీకే వందనం
86 anyajanulaela laechi gallaththu chaeyuchunnaaru-అన్యజనులేల లేచి గల్లత్తు చేయుచున్నారు
87 anukarimchedha nae nanudhinamu-అనుకరించెద నే ననుదినమును బాలుఁ
88 anudinam aa prabhuni varame-అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
89 anudinamu prabhuni అనుదినము ప్రభుని స్తుతియించెదము
90 anudhinamu maa bhaaramu-అనుదినము మా భారము
91 anuragalu kuripinche అనురాగాలు కురిపించే నీ ప్రేమ తలచి
92 apathkalamandu yehovah అపత్కాలమందు యెహెూవా నీకు ఉత్తరమిచ్చును
93 appagimpabadina raathri-అప్పగింపబడిన రాత్రి
94 aparaadini yesaiah అపరాదిని యేసయ్యా
95 aparaadhini yaesayya krupa joo-అపరాధిని యేసయ్య కృప జూపి బ్రోవ
96 apu darchakaadhu luppomgiri pr-అపు డర్చకాదు లుప్పొంగిరి ప్రభు
97 Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku Devudavu అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు దేవుడవు
98 abrahamu devuda అబ్రహాము దేవుడవు - ఇస్సాకు దేవుడవు
99 ammaa ani ninnu piluvanaa అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
100 ammallaara o akkallaara అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా (2)
101 Amoolya Raktham Prashastha Raktham అమూల్య రక్తం – ప్రశస్త రక్తం
102 amoolyamaina aanimuthyamaa-అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
103 amoolyarakthamu dhvaaraarakshnapomdhina janulaaraa-అమూల్యరక్తము ద్వారారక్షణపొందిన జనులారా
104 amruthamu adhbhuthamu dhivyasathyamu-అమృతము అద్భుతము దివ్యసత్యము
105 ayyaa naa kosam kalvarilo-అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
106 ayyoa naadhagu ghoarapaapamu g-అయ్యో నాదగు ఘోరపాపము గదా భారమై
107 ayyoa yidhi dhuhkhamu prabhu t-అయ్యో యిది దుఃఖము ప్రభు తీర్పు
108 Ardham chesukune apthudavu అర్ధం చేసుకునే ఆప్తుడవు నీవే బాధను పంచుకునే బంధువు నీవే
109 arpinchuchuntini yesayyaa అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
110 arpimthu sthuthul nee siluvaloanaa-అర్పింతు స్తుతుల్ నీ సిలువలోనా
111 Aruna Kaanthi Kiranamai అరుణ కాంతి కిరణమై
112 alpha omega ayina mahimanvithuda అల్ఫా ఒమేగా అయినా మహిమాన్వితుడా
113 allaneredallo అల్లనేరేడల్లో... అల్లనేరేడల్లో...
114 alasatapadda neevu dhaevoakthi vinu -అలసటపడ్డ నీవు దేవోక్తి విను
115 avadhule lenidi divyamaina nee krupa-అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప
116 asamaanumdagu oa kreesthu adhvitheeyumdagu dhaevaa-అసమానుండగు ఓ క్రీస్తు అద్వితీయుండగు దేవా
117 aa aa aa aa ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
118 aa kaluvari maargamuloa yaesu siluvanu moasenu-ఆ కలువరి మార్గములో యేసు సిలువను మోసెను
119 aa chinna vaariloa naenumdi yu-ఆ చిన్న వారిలో నేనుండి యున్న న
120 aa jali premanu ఆ జాలి ప్రేమను గమనింపకుందువా?
121 aa dari chere daare kanaraadu ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
122 Aa Bhojana Pankthilo Seemonu Intilo ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో
123 aa mumdla kireetm boayenu ghanmbukalgenu-ఆ ముండ్ల కిరీటం బోయెను ఘనంబుకల్గెను
124 aa ymdhakaarmpu raeyiloa krees-ఆ యంధకారంపు రేయిలో క్రీస్తు పడ
125 Aa Raaje Naa Raaju Naa Raaje Raaraaju ఆ రాజే నా రాజు – నా రాజే రారాజు
126 aa halleluyaa ఆ హల్లెలుయా … ఆ హల్లెలుయా …
127 aakaashamandunna aaseenudaa ఆఅకాశమన్డున్న ఆఅసీనుడా
128 Aakarshinche Priyudaa ఆకర్షించే ప్రియుడా…
129 aakaasha mahaa kaashmbulu pattani aashcharyakarudaa-ఆకాశ మహా కాశంబులు పట్టని ఆశ్చర్యకరుడా
130 Aakaasha Mahaa kaashambulu ఆకాశ మహా-కాశంబులు
131 aakaasha vaasulaara yehovanu stutiyinchudi ఆకాశ వాసులార యేహొవాను స్తుతీయించుడి /2/
132 aakaasham amrutha jallulu kurpinchindi-ఆకాశం అమృత జల్లులు కురిపించింది
133 aakaashmbu bhoomiyu amthata cheekati yaa- ఆకాశంబు భూమియు అంతట చీకటి యా
134 aakaashambun doothalu ఆకాశంబున్ దూతలు
135 aakashamlo kotha chukka puttindi ఆకాశంలో కొత్త చుక్క పుట్టింది
136 aakashaana thaara okati velasindi-ఆకశాన తార ఒకటి వెలసింది
137 aakaashamaa! aalakimchumaa maatalaadedhan-ఆకాశమా! ఆలకించుమా మాటలాడెదన్
138 aakaashamandunna ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
139 aakaashamu bhuviloa nella yaesu unnathudu-ఆకాశము భువిలో నెల్ల యేసు ఉన్నతుడు
140 agaka saguma ఆగక సాగుమా సేవలో సేవకా
141 aagipodhu na pata ఆగిపోదు నా పాట - గమ్యం చేరేదాక
142 aacharimchuchununnaamu aa chmd-ఆచరించుచునున్నాము ఆ చందము మేము
143 aadedhan paadehan ఆడెదన్ పాడెదన్
144 aadedhan paadedhan yesuni sannidhilo-ఆడెదన్ పాడెదన్ యేసుని సన్నిధిలో
145 aathma deepamunu ఆత్మ దీపమును (2)
146 aathma dheepamunu veligimchu yaesu prabhoa aathma dheepamunu-ఆత్మ దీపమును వెలిగించు యేసు ప్రభో ఆత్మ దీపమును
147 aathmaa nadupu sa thyamu loani-ఆత్మా నడుపు స త్యము లోని కిపుడ
148 aathma niyamamu dhvaaraa saagi poavudhamu-ఆత్మ నియమము ద్వారా సాగి పోవుదము
149 aathma mmdhiramunu prabhu kattuchunnaadu aathma niyamamuthoa nirmimchun-ఆత్మ మందిరమును ప్రభు కట్టుచున్నాడు ఆత్మ నియమముతో నిర్మించున్
150 Aathma Varshamu Maapai Kuripinchumu ఆత్మ వర్షము మాపై కురిపించుము
151 aathma vishyamai dheenulainavaaru dhanyulu paraloaka raajyamu vaaridhi-ఆత్మ విషయమై దీనులైనవారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది
152 aathma! shrumgaarimchu kommu paapa g-ఆత్మ! శృంగారించు కొమ్ము పాప గ
153 atmaparisuddatmuda ఆత్మపరిశుద్దాత్ముడా - నాలో నివసించుము
154 aathmeeya gaanaalatho-ఆత్మీయ గానాలతో
155 aathmala chemthaku nadupu boadhimpanu naerpumu prabhuvaa-ఆత్మల చెంతకు నడుపు బోధింపను నేర్పుము ప్రభువా
156 aathmalanu smpaadhimpao nagu a-ఆత్మలను సంపాదింపఁ నగు ఆత్మ బలమ
157 aadhi praemanu vidachipettithivaa oa naadhu priyudaa maadhiriga jeevimcha maanithivaa-ఆది ప్రేమను విడచిపెట్టితివా ఓ నాదు ప్రియుడా మాదిరిగ జీవించ మానితివా
158 aadhinamulaloa dhaevoakthi arudhaayenu dhaevunivaarth-ఆదినములలో దేవోక్తి అరుదాయెను దేవునివార్త
159 aadhiymthamu laenivaadaa smpoornudavagu maa dhaevaa-ఆదియంతము లేనివాడా సంపూర్ణుడవగు మా దేవా
160 aadharinchina ఆదరించిన యేసయ్యా ఆరాధనకు యోగ్యుడా
161 aadharimpumu yaesuvaa ni nnaas-ఆదరింపుము యేసువా ని న్నాశ్రయిం
162 Aadhaaram Naaku Aadhaaram ఆధారం నాకు ఆధారం
163 aadhaarm naaku aadhaarm - naaku thoadu needaiyunna -ఆధారం నాకు ఆధారం - నాకు తోడు నీడైయున్న
164 adhaaram neevenayyaa ఆధారం నీవేనయ్యా ఆధారం నీవేనయ్యా
165 aanmdha magu mukthi yae naa mm-ఆనంద మగు ముక్తి యే నా మందిరము
166 aanmdha maanmdha maanmdhamae aanmdha maanmdhamae-ఆనంద మానంద మానందమే ఆనంద మానందమే
167 aanmdha mahaanmdhm prabhuvae manakaanmdhm-ఆనంద మహానందం ప్రభువే మనకానందం
168 aanmdha yaathra idhi aathmeeya-ఆనంద యాత్ర ఇది ఆత్మీయ యాత్ర య
169 aanmdha smdhrmbuna naa jeevitha naavanu-ఆనంద సంద్రంబున నా జీవిత నావను
170 anamda samvatsaram ఆనంద సంవత్సరం ఆశీర్వద కాలం
171 aanmdhm aanmdhm dhinadhinm aan-ఆనందం ఆనందం దినదినం ఆనందం యేస
172 aanmdhm naa kaanmdhm aanmdhm paramaanmdhm-ఆనందం నా కానందం ఆనందం పరమానందం
173 aanandam yesutho ఆనందం యేసుతో ఆనందం
174 aanmdhimchedhamu prabhu yaesuloa amthayu maralaarjimchu komtimi-ఆనందించెదము ప్రభు యేసులో అంతయు మరలార్జించు కొంటిమి
175 aanmdhimchedhamu yehoavaaloa athishayimchunu maadhu aathm-ఆనందించెదము యెహోవాలో అతిశయించును మాదు ఆత్మ
176 aanandhinthunu neelo dheva ఆనందింతును నీలో దేవ అనుదినం నిన్ను స్తుతించుచు
177 aanmdhaanmdhamu mahadhaanmdhamu-ఆనందానందము మహదానందము
178 aanandame prabhu yesuni ఆనందమే.... ప్రభు యేసుని స్తుతించుట -ఆత్మానంద గీతమే పాడెదా -2
179 anamdame prabu ఆనందమే ప్రభు యేసుని స్తుతించుట
180 anandame paramaanandame ఆనందమే పరమానందమే యేసయ్య సన్నిధిలో
181 aanmdhamae manakilaloa mana kaanmdhamae prabhu laechen-ఆనందమే మనకిలలో మన కానందమే ప్రభు లేచెన్
182 aanmdhamaanmdha maayenu naadhu-ఆనందమానంద మాయెను నాదు ప్రియకుమ
183 aanmdhamaanmdha maayenu naadhu priyakumaaruni ymdhu-ఆనందమానంద మాయెను నాదు ప్రియకుమారుని యందు
184 aanandamu prabhu naakosagenu ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
185 aanandamugaa yehovaa nee krupaalanni ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్ని
186 aanmdhamugaa yehoavaa nee krupalanni anni kaalmbulmdhu keerthimchedhanu-ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్ని అన్ని కాలంబులందు కీర్తించెదను
187 aanmdhamuthoa aaraadhimthun aathmathoanu sathyamuthoa-ఆనందముతో ఆరాధింతున్ ఆత్మతోను సత్యముతో
188 aanandha maanandha maayenu ఆనంధ మానంధ మాయెను – నాధు ప్రియ కుమారుని యంధు
189 aanandham aanandham ఆనంధం –ఆనంధం –ధినధినం ఆనంధం రారాజు నా స్వంతమాయెనే –
190 anni kalambula nunna yehova ఆన్ని కాలంబుల-నున్న యోహోవాని- న్నెన్నథరంబయో కన్న థంద్రి – వన్నె
191 ananthamunundi ananthamu varaku ఆనన్తము నున్డి అనన్తము వరకు జీవిన్చు ఢెవ
192 aapathkaalamuna naaku aashrayamu neeve-ఆపత్కాలమున నాకు ఆశ్రయము నీవే
193 amen halleluya ఆమెన్ హల్లెలుయా – యేసు క్రీస్తు కల్లెలుయా
194 aayana krupa nirmtharamumdunu-ఆయన కృప నిరంతరముండును
195 ayane na sangeetham ఆయెనె నా సంగీతము - బలమైన కోటయును
196 aayane naa sangeethamu balamaina kotayunu ఆయనే నా సంగీతము బలమైన కోటయును
197 aayana nannu nadupunanu aaloachanae naa kaadhaarm-ఆయన నన్ను నడుపునను ఆలోచనే నా కాధారం
198 aayana naamamu aashcharyudu aayana paeraaloachanakarth-ఆయన నామము ఆశ్చర్యుడు ఆయన పేరాలోచనకర్త
199 aayanaashcharya karudu nannu rakshimchi kaapaadi shudhdhi chaeyunu-ఆయనాశ్చర్య కరుడు నన్ను రక్షించి కాపాడి శుద్ధి చేయును
200 arambinchedha yesu neelo prathi dhinam ఆరంభించెద యేసు నీలో ప్రతీదినం
201 arambamayindhi ఆరంభమయ్యింది restoration ఆరంభమయ్యింది Restoration
202 aarambhamayyindi restoration-ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
203 aaraadhimchedhanu ninnu naa yaesayyaa aathmathoa, sathyamuthoa(2)-ఆరాదించెదను నిన్ను నా యేసయ్యా ఆత్మతో, సత్యముతో(2)
204 aaraadhimchedha ninu madhi pogadedha nirathamu ninu sthuthiyimchedhanu-ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద నిరతము నిను స్తుతియించెదను
205 aradinchedanu ninnu ఆరాధించెదను నిన్ను, నా యేసయ్య - ఆత్మతో సత్యముతో (2x)
206 aaradinthu aaradinthu yesayya ఆరాధింతు ఆరాధింతు యేసయ్య నామం అన్నింట ఘన నామం (2)
207 aaradhinthu ninnu dheva ఆరాధింతు నిన్ను దేవా
208 aaradhinthunu halleluya ఆరాధింతును హల్లెలూయా(2)
209 aaradhana adhika stotram ఆరాధన అధిక స్తోత్రము - నా యేసుకే నేనర్పింతును
210 aradhana aradhana ఆరాధనా ఆరాధనా (2),
211 aaraadhana aaraadhana atmatho aaraadhana ఆరాధన ఆరాధన ఆత్మతో ఆరాధన
212 aaraadhna naa yesuke ఆరాధన నా యేసుకే – నా జీవితమ్ నీకంకితమ్ /2/
213 aradhana sthuthi ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
214 aaraadhanaku yogyudaa ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదము
215 aaraadhanalandhuko ఆరాధనాలందుకో ఆరాధనాలందుకో
216 aaraadhanalanduko ఆరాధనలందుకో ఆరాధనలందుకో
217 aaraadhanalaku yoagyudavu sthuthi geethmbulaku paathrudavu-ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు స్తుతి గీతంబులకు పాత్రుడవు
218 aardhya daivama na prana ఆరాధ్య దైవమా నా ప్రాణ దుర్గమా (2)
219 aarani prema idhi aarpajaalani ఆరని ప్రేమ ఇది ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది
220 Aaripoye Deepamlaa ఆరిపోయే దీపంలా
221 arbhatamutho pradhana dootha ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్ధముతో దేవుని బూరతో
222 aalimchu dhaevaa naa manavula -ఆలించు దేవా నా మనవుల నాలించు ద
223 aalimchu maa praarthana maa ra-ఆలించు మా ప్రార్థన మా రక్షకా య
224 aalakinchu devaa sthothraalaapana-ఆలకించు దేవా స్తోత్రాలాపన
225 aalakimthunu aa pilupunu saevimchedhanu dhaevuni-ఆలకింతును ఆ పిలుపును సేవించెదను దేవుని
226 aalochinchumu aalochimchu ఆలోచించూ ఆలోచించు ఓ నా నేస్తం ఆలోచించు
227 aalochanalo goppavaadaa-ఆలోచనలో గొప్పవాడా
228 aalaymloa pravaeshimchmdi amdharu -ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరు
229 aalayamlo praveshinchandi ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ
230 alayamlo pravesinchandi andharu ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరూ
231 aavedana nenondanu-ఆవేదన నేనొందను
232 aashimchumu prabhu yaesu paadhamulanu-ఆశించుము ప్రభు యేసు పాదములను
233 aashcharya aashcharya yaesu neethoa samaanulaeri!-ఆశ్చర్య ఆశ్చర్య యేసు నీతో సమానులేరి!
234 aashcharya maashcharya maesu naaku aaloachana karthayu rakshkumdunu-ఆశ్చర్య మాశ్చర్య మేసు నాకు ఆలోచన కర్తయు రక్షకుండును
235 aascharyakarudaa naa aalochanakartha ఆశ్చర్యాకరుడా - నా ఆలోచన కర్తవు -2
236 Aascharyakarudaa Aalochanakartha Balavanthudaina Devudaa - Happy Christmas ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడా
237 aascharyakarudaa needhu krupa ఆశ్చర్యకరుడా నీదు కృపా - అనుదినం అనుభవించెద
238 aashcharyakaruda veevae yehoavaa neevae dhanyudavu-ఆశ్చర్యకరుడ వీవే యెహోవా నీవే ధన్యుడవు
239 aascharyakarudaa sthothram-ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
240 ascharyakarudu alochanakartha nithyudagu thandri ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
241 aascharyakarudu aalochanakartha ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
242 ascharyamou anugraham ఆశ్చర్యమౌ అనుగ్రహం
243 aascharyamaina prema ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ - కల్వరిలోని ప్రేమ
244 ascharya mina prema ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ - కల్వరిలోని ప్రేమ
245 aashapadaku ee loakm koasm chellemmaa-ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం చెల్లెమ్మా
246 aashayyaa chinna aashayyaa-ఆశయ్యా చిన్న ఆశయ్యా
247 aashraya durgamaa naa yesayyaa-ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
248 aasrayuda naa abhishaktuda ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
249 aasheeravmbu lmaameeaodha varshimpajaeyu-ఆశీరవంబు ల్మామీఁద వర్షింపజేయు
250 aasheervaadambul maa meeda ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
251 aasheervaadhmbulmaameedha varshimpajaeyu meesh-ఆశీర్వాదంబుల్మామీద వర్షింపజేయు మీశ
252 aasheervaadhamu neeyuma maa pa-ఆశీర్వాదము నీయుమ మా పరమజనక యాశ
253 aashraeshtmbau grmthamuloa-ఆశ్రేష్ఠంబౌ గ్రంథములో
254 aashalanni nee meedhane ఆశలన్నీ నీ మీదనే తీర్చవా ప్రభూ
255 Aahaa Aanandame Paramaanandame ఆహా ఆనందమే పరమానందమే
256 aahaa aanmdhamae mahaa smthoashmae-ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే
257 aahaa aahaa idhigoa marala vasthimi aahaa ahaa bahu smthasmbaegaa-ఆహా ఆహా ఇదిగో మరల వస్తిమి ఆహా అహా బహు సంతసంబేగా
258 aahaa naakaemaanmdhamu shree yaesu naach-ఆహా నాకేమానందము శ్రీ యేసు నాచ
259 aha mahathma haa sareera ఆహా మహాత్మ .హా ! శరణ్యా-హా! విమోచక=ద్రోహ
260 aahaa mahaathma haa sharanyaa -ఆహా మహాత్మ హా శరణ్యా హా విమోచక
261 aaha mahaanandame ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్
262 aahaa yemthati shramalao bomdh-ఆహా యెంతటి శ్రమలఁ బొందితి వయ్య
263 aahaa yemaanandam aahaa yemaanandamu ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము
264 aahaa yaemaanmdhm aahaa yaemaanmdhamu cheppashakyamaa-ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము చెప్పశక్యమా
265 aahaa..aa...amthyatheerpu nmdh-ఆహా..ఆ...అంత్యతీర్పు నందున ...
266 iaoka naemi gathi yunnadhi maa-ఇఁక నేమి గతి యున్నది మానవులారా
267 inti meedhanunna vontari pichukanu nenu -ఇంటి మీదనున్న ఒంటరి పిచ్చుకను నేను - నా బలమా ఆలకించుమా
268 intha kaalam needu krupalo – kaachina devaa ఇంత కాలం నీదు కృపలో కాచిన దేవా (2)
269 imtati premanu vimtaga chupanu emta ఇంతటి ప్రేమను వింతగ చూపను ఎంతటివాడన
270 inthalone kanabadi amtalone may ఇంతలోనే కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
271 inthalone kanabadi – anthalone maayamayye ఇంతలోనే కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
272 imdhulaedhu niluchu pattanm kr-ఇందులేదు నిలుచు పట్టణం క్రీస్త
273 ikanaina kaani ipudaina kaani ఇకనైన కానీ ఇప్పుడైన కానీ
274 ichchunatti vidhamu theliymdi -ఇచ్చునట్టి విధము తెలియండి ప్రి
275 idugoa gorrelakaapari soadharu-ఇడుగో గొఱ్ఱెలకాపరి సోదరులారా య
276 itharula saakshyamu lemthoa ga-ఇతరుల సాక్ష్యము లెంతో గలిగియున
277 aananda yaathra ఇది ఆత్మీయ యాత్ర
278 idi kothaku samayam ఇది కోతకు సమయం = పనివారి తరుణం ప్రార్ధన చేయుదమా
279 idi kotaku samayam panivari tarunam ఇది కోతకు సమయం పనివారి తరుణం ప్రార్
280 Idhi Devuni Nirnayamu ఇది దేవుని నిర్ణయము
281 ide naa korika ఇదే నా కోరిక
282 ide na korika navajivana ragamalika ఇదే నా కోరిక నవజీవన రాగమాలిక
283 Idhe Naa Hrudhaya Vaanchana ఇదే నా హృదయ వాంఛన
284 idhae naaku aanmdhamu aanmdhamu aanmdhamu-ఇదే నాకు ఆనందము ఆనందము ఆనందము
285 idi nyayama idi dharmama ఇది న్యాయమా ? ఇది ధర్మమా ?
286 idhi mattalaadhi vaarm - idhi maha parvadhinamu-ఇది మట్టలాది వారం - ఇది మహ పర్వదినము
287 idhi yehoavaa kaligimchina dhi-ఇది యెహోవా కలిగించిన దినము సుద
288 idhi rakshana krupa kaalam ఇది రక్షణ కృపకాలం
289 idi shubhodayam kreesthu janmadinam ఇది శుభోదయం – క్రీస్తు జన్మదినం
290 ide dinam ide dinam ఇదే దినం ఇదేదినం –
291 idhigo dheva ee hrudhayam ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
292 idhigo dheva naa jeevitham ఇదిగో దేవా నా జీవితం - ఆపాద మస్తకం నీకంకితం
293 idigo deva na jivitam apada ma ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాద మస్తకం నీ
294 idigo devuni gorrepillaa-ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
295 idhigoa nee raaju vachchuchumd-ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె సీయోన
296 idhigoa nee raaju vachchuchumde seeyoanu kumaari smthoashimchu-ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె సీయోను కుమారి సంతోషించు
297 idhigoa naa shishyulaaraa yeru-ఇదిగో నా శిష్యులారా యెఱుక లుంచ
298 idhigoa neethibhaaskarumdu udh-ఇదిగో నీతిభాస్కరుండు ఉదయమాయె న
299 idhigoa naenoka noothana kriyanu chaeyuchunnaanu-ఇదిగో నేనొక నూతన క్రియను చేయుచున్నాను
300 idhigoa naenu vachchuchunnaanu thvaragaa vachchuchunnaanu-ఇదిగో నేను వచ్చుచున్నాను త్వరగా వచ్చుచున్నాను
301 idhigoa mee dhaevudani yoodhaa pattanamulaku prakatimchudi-ఇదిగో మీ దేవుడని యూదా పట్టణములకు ప్రకటించుడి
302 idhigo vinuma lokama ఇదిగో వినుమా ఓ లోకమా - త్వరలో ప్రభువు రానుండెను -2
303 idhigoa shubhadha rakshnamu dh-ఇదిగో శుభద రక్షణము దేవుఁడు పంప
304 idenaa nyaayamidiyenaa ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
305 idhiyae anukoola samayamu neeku ghana rakshna dhinamu-ఇదియే అనుకూల సమయము నీకు ఘన రక్షణ దినము
306 idiye samayam ఇదియే సమయం ఇక లేరా నేస్తం ప్రభుకై రగిలే జ్వాలై
307 idhiyae samaymbu rmdi yaesuni jaermdi-ఇదియే సమయంబు రండి యేసుని జేరండి
308 idhiyae samaymbu rmdi yaesuni -ఇదియే సమయంబు రండి యేసుని జేరండ
309 idiyenayya maa praarthana ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
310 innellu ilalo unnaamu manamu-ఇన్నేళ్లు ఇలలో ఉన్నాము మనము
311 innaallu maaku saayamai yee mumdhukunu - ఇన్నాళ్లు మాకు సాయమై యీ ముందుకును
312 innaellu ilaloa unnaamu manamu - challani dhaevuni needaloa-ఇన్నేళ్ళు ఇలలో ఉన్నాము మనము - చల్లని దేవుని నీడలో
313 innaallu thoadugaa maathoa nadichaavu-ఇన్నాళ్ళు తోడుగా మాతో నడిచావు
314 --ibaadhath karoa--------ఇబాదత్ కరో----
315 Immaanuyelu Devudaa Mamu Kanna Devudaa ఇమ్మానుయేలు దేవుడా – మము కన్న దేవుడా (2)
316 immanuyelu naa thodai ఇమ్మానుయేలు నా తోడై యున్నాడు
317 emmanuelu rakthamu ఇమ్మానుయేలు రక్తము - ఇంపైన యూటగు
318 immaanuyaelu rakthamu impaina yootag-ఇమ్మానుయేలు రక్తము ఇంపైన యూటగ
319 immaanuyaeluni rakthamu nimdina ootayae-ఇమ్మానుయేలుని రక్తము నిండిన ఊటయే
320 immahi meedha grummarimchumu dhaevaa-ఇమ్మహి మీద గ్రుమ్మరించుము దేవా
321 immuga nee sudhinmbu numdi mimmu naasheervaadhimchedhanu pommanina oa maa prabhuvaa-ఇమ్ముగ నీ సుదినంబు నుండి మిమ్ము నాశీర్వాదించెదను పొమ్మనిన ఓ మా ప్రభువా
322 immuga nee hrudhayamu nimmu immanen nee prabhu-ఇమ్ముగ నీ హృదయము నిమ్ము ఇమ్మనెన్ నీ ప్రభు
323 immuga nadipimchithivi nemmadhigala ee sthalamunaku prabhoa-ఇమ్ముగ నడిపించితివి నెమ్మదిగల ఈ స్థలమునకు ప్రభో
324 iyyaala intla repu mantla (2) edi ne ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల 2 ఏది నీది
325 iyyudi meekiyyabadunani iyyaga-ఇయ్యుడి మీకియ్యబడునని ఇయ్యగల శ
326 iruku maargmbuloa pravaeshimchu vaaru komdharae-ఇరుకు మార్గంబులో ప్రవేశించు వారు కొందరే
327 iruvadi naluguru peddalatho ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
328 ilao puchchukonuta kanna nemth-ఇలఁ పుచ్చుకొనుట కన్న నెంతో యిచ
329 ilapai prabhu yaesu - immaanuyaelai janmimche (2)-ఇలపై ప్రభు యేసు - ఇమ్మానుయేలై జన్మించె (2)
330 ilaloa yaesunakae jayamu-ఇలలో యేసునకే జయము
331 illalona panduganta kallalona kaanthulanta ఇళ్లలోన పండుగంట కళ్ళలోన కాంతులంట
332 ishraayaeleeyula dhaevumdae ye-ఇశ్రాయేలీయుల దేవుండే యెంతో స్త
333 Ishraayelu Devaa NAa Sthuthula Meedha Aaseenudaa ఇశ్రాయేలు దేవా నా స్తుతులమీద ఆసీనుడా
334 israelunu kaapaadu devudu ఇశ్రాయేలును కాపాడు దేవుడు కునుకడు నిద్రపోడెన్నడు -2
335 isuka meeda illu kattaku adi koolipothundi-ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది
336 ihamanduna aa paramandu naaku ఇహమందున ఆ పరమందు నాకు
337 ee gudiymdhu pravaeshimpan yae-ఈ గుడియందు ప్రవేశింపన్ యేసుని
338 ee jagathiki jyoathini naenu jeevana jyoathi jvalimchedhanu-ఈ జగతికి జ్యోతిని నేను జీవన జ్యోతి జ్వలించెదను
339 ee jeevitha eetha eedhalaekunn-ఈ జీవిత ఈత ఈదలేకున్నాను నా చే
340 ee jeevitham viluvainadi ఈ జీవితం విలువైనది నరులార రండని సెలవైనది
341 ee tharam yuvatharam ఈ తరం యువతరం ప్రభు యేసుకే అంకితము
342 e taram yuvataram prabu yesuke amki ఈ తరం యువతరం ప్రభు యేసుకే అంకితం
343 Ee Dinam Kreesthu Janma Dinam ఈ దినం క్రీస్తు జన్మ దినం
344 e dhinam shubhadhinam e lokanike parvadhinam ఈ దినం శుభ దినం
345 ee dhinm sadhaa - naa yaesukae somthm-ఈ దినం సధా - నా యేసుకే సొంతం
346 Ee Dinamentho Shubha Dinamu ఈ దినమెంతో శుభ దినము
347 e parinaya subavela svagatam na ఈ పరిణయ శుభవేళ స్వాగతం నవ వరుడా
348 ee loka yaathraalo ne saaguchunda ఈ లోక యాత్రాలో నే సాగుచుండ (2)
349 ee loaka yaathraloa nae saaguchumda okasaari navvu okasaari yaedpu-ఈ లోక యాత్రలో నే సాగుచుండ ఒకసారి నవ్వు ఒకసారి యేడ్పు
350 Ee Lokamlo Jeevinchedanu ఈ లోకంలో జీవించెదను
351 ee smghm punaadhi kreesthae saadheeshu-ఈ సంఘం పునాది క్రీస్తే సాధీశు
352 ee smghapu bunaadhi kreesthaesaadheeshudae dhakkimche yaesu dheeni vaakkaapul rettimchae-ఈ సంఘపు బునాది క్రీస్తేసాధీశుడే దక్కించె యేసు దీని వాక్కాపుల్ రెట్టించే
353 ee sthuthi neekae maa yaesudhaeva - manasaara ninnae saevimthumu-ఈ స్తుతి నీకే మా యేసుదేవ - మనసార నిన్నే సేవింతుము
354 ee saaymkaalamuna yaesu prabho-ఈ సాయంకాలమున యేసు ప్రభో వేఁడెద
355 ee sudhinamu yaesu prabhuvaa needhu dhaanm-ఈ సుదినము యేసు ప్రభువా నీదు దానం
356 eeyana maata vinudi naedu eeyanae naa priya kumaarudu-ఈయన మాట వినుడి నేడు ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు
357 eeyanaa yaesu rakshkudu thana -ఈయనా యేసు రక్షకుడు తన దాయమని ర
358 e roju krotha velugu mana jeevithalalo aavelugu ఈరోజు క్రొత్త వెలుగు
359 eelaatidhaa yaesu praema nannu-ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ నన్ను తూలనా
360 ujjeevamu nimmu-ఉజ్జీవము నిమ్ము
361 uthaka meeda thalupu thirugu reethigaa ఉతక మీద తలుపు తిరుగు రీతిగా
362 uttamudani devuni ruchi chuchi ఉత్తముడని దేవుని రుచి చూచి యేసు
363 uthsaaha gaanamu chaesedhamu-ఉత్సాహ గానము చేసెదము
364 udhayakanthi rekalo ఉదయ కాంతి రేఖలో - బెత్లెహేము పురమున
365 udhaya saaymthramula nellavaelala prabhuvaa-ఉదయ సాయంత్రముల నెల్లవేళల ప్రభువా
366 udhayimche dhivya rakshkudu ghoaraamdhakaara loakamun-ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు ఘోరాంధకార లోకమున
367 udhayimchinaaaodu kreesthuaodu-ఉదయించినాఁడు క్రీస్తుఁడు నేఁడు
368 udayimchinamdu kristumdu nemdu uday ఉదయించినాఁడు క్రీస్తుఁడు నేఁడు ఉదయి
369 vudayamaye hrudhayama ఉదయమాయే హృదయమా ప్రభు యేసుని ప్రార్తించవే
370 unna paatuna vachchu-chunnaanu nee paadha - sannidhiloa koa rakshkaa - yonn-ఉన్న పాటున వచ్చు-చున్నాను నీ పాద - సన్నిధిలో కో రక్షకా - యొన్న
371 unnattu naenu vachchedhan paapinaina nan pilvagan-ఉన్నట్టు నేను వచ్చెదన్ పాపినైన నన్ పిల్వగన్
372 unnattu naenu vachchedhan paapish-ఉన్నట్టు నేను వచ్చెదన్ పాపిష్
373 unnaadu devudu naaku thodu-ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
374 unnatha gruhamunu thvaragaa chaeri smpannuni dharshimthunu-ఉన్నత గృహమును త్వరగా చేరి సంపన్నుని దర్శింతును
375 unnatha dhurgamu naa dhaevudae naa rakshkudae naakaashrayudu-ఉన్నత దుర్గము నా దేవుడే నా రక్షకుడే నాకాశ్రయుడు
376 unnatha sthalamulapai nekkimchi choopimchu prabhu-ఉన్నత స్థలములపై నెక్కించి చూపించు ప్రభు
377 Unnatha Sthalamulalo Nanu Sadaa Nilipithivi ఉన్నత స్థలములలో – నను సదా నిలిపితివి
378 unnanthamyna prema ఉన్నతమైన ప్రేమ - అత్యున్నతమైన ప్రేమ (dm)
379 unnathamaina rajyapu vasi ఉన్నతమైన రాజ్యపువాసీ యేసయ్యా
380 unnathamyna sthalamulalo ఉన్నతమైన స్థలములలో - ఉన్నతుడా మా దేవా (cm)
381 unnapaatuna vachchu chunnaanu -ఉన్నపాటున వచ్చు చున్నాను నీ పా
382 vunnavaadavu ani anuvaadavu ఉన్నవాడవు అని అనువాడవు
383 unnaavu dhaevaa yugayugamulu - unnavaada neevae tharatharamulu-ఉన్నావు దేవా యుగయుగములు - ఉన్నవాడ నీవే తరతరములు
384 Upavaasamtho Praardhanalo ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
385 ullaasa jeevitham adi oohaku andanidi-ఉల్లాస జీవితం అది ఊహకు అందనిది
386 vullasinchi pata pade pavurama - ఉల్లసించి పాట పాడే పావురమా మృధు మధుర సుందర నారీమణీ
387 ooruko hrudayama neelo ఊరుకో హృదయమా - నీలో మత్సరమా
388 oohinchaleni kaaryamulu devudu jariginchinaadu-ఊహించలేని కార్యములు దేవుడు జరిగించినాడు
389 oohinchaleni melulatho nimpina ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
390 oohimchalaenayyaa vivarimchalaenayyaa-ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
391 Oohaku Andani Kaaryamul ఊహకు అందని కార్యముల్
392 oohaku andani praema naa yaesu praema ఊహకు అందని ప్రేమ నా యేసు ప్రేమ
393 uhaku amdani prema na yesu prema ఊహకు అందని ప్రేమ నా యేసు ప్రేమా
394 oohala kandhani lokamulo ఊహల కందని లోకములో ఉన్నత సింహాసనమందు
395 oohalakmdhani loakmloa -ఊహలకందని లోకంలో
396 oohalakmdhanidhi nee thyaagm varnimpajaalanidhi-ఊహలకందనిది నీ త్యాగం వర్ణింపజాలనిది
397 oohalu naadhu ootalu ఊహలు - నాదు ఊటలు
398 emchumu lekkimchu meevulan emchi choodu maesu dheevenal-ఎంచుము లెక్కించు మీవులన్ ఎంచి చూడు మేసు దీవెనల్
399 endina edari bratukulo nimdaina ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో నిండైన ఆశ
400 emtha adhbhutha dhanamu anmtha dhaivavaramu-ఎంత అద్భుత ధనము అనంత దైవవరము
401 enta ascharyakarudo yanna emchalemu ఎంత ఆశ్చర్యకరుడో యన్నా ఎంచలేము మా య
402 entha krupaamayudavu yessaiah ఎంత కృపామయుడవు యేసయ్య
403 emthoa goppa nithyamaina poorna rakshna yidhae-ఎంతో గొప్ప నిత్యమైన పూర్ణ రక్షణ యిదే
404 emtha goppa bobba puttenu dhaa-ఎంత గొప్ప బొబ్బ పుట్టెను దానిత
405 emthoa ghanamaguvaaralu parish-ఎంతో ఘనమగువారలు పరిశుద్ధులు ఎం
406 entha cheppina vaakyaminaka pothivi-ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
407 emtha jaali yaesuvaa yimthayani yoohimchalaenu-ఎంత జాలి యేసువా యింతయని యూహించలేను
408 emtha dheenaathi dheenamoa oa yaesayyaa (2)-ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ యేసయ్యా (2)
409 emthoa dhuhkhamuao bomdhithiva-ఎంతో దుఃఖముఁ బొందితివా నాకొర క
410 entha dooramainaa adi entha bhaaramainaa-ఎంత దూరమైనా అది ఎంత భారమైనా
411 entha pedda poraatamo-ఎంత పెద్ద పోరాటమో
412 emtha paapi nainanu yaesu chaerchukon-ఎంత పాపి నైనను యేసు చేర్చుకొన
413 emtha paapinainanu yaesu chaerchukonunu-ఎంత పాపినైనను యేసు చేర్చుకొనును
414 Entha Premo Naapai Yesayyaa ఎంత ప్రేమో నాపై యేసయ్యా
415 emtha praema yemtha praema yem-ఎంత ప్రేమ యెంత ప్రేమ యెంత ప్రే
416 entha prema yesayya drohinaina ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా ద్రోహినైన నా కొరక
417 emtha praemimchenoa dhaevuaodu-ఎంత ప్రేమించెనో దేవుఁడు మనపై న
418 entho bhaagyambu shree yesu dorikenu-ఎంతో భాగ్యంబు శ్రీ యేసు దొరికెను
419 yenta manchi kapari ఎంత మంచి కాపరి – యేసే నా ఊపిరి (2)
420 Entha manchi Devudavayya ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా - ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
421 emta mamchi devudavayya (2) ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా 2 చింత లన
422 entha manchi devudavayyaa yesayyaa ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా
423 entho madhuram naa yesu prema-ఎంతో మధురం నా యేసు ప్రేమ
424 entha madhuramu yesuni prema ఎంత మధురము యేసుని ప్రేమ
425 enta madhuramu yesuni prema emt ఎంత మధురము యేసుని ప్రేమ ఎంత మధు
426 enta madhuramu yesuvakyamu na j ఎంత మధురము యేసువాక్యము నా జీవిత
427 emthoa ramymbainadhi bhoothala-ఎంతో రమ్యంబైనది భూతలమందు ఎంతో
428 entho vintha entho chintha ఎంతో వింత ఎంతో చింత -యేసునాధున్ మరణమంత=
429 emthoa vimtha yemthoa chimtha -ఎంతో వింత యెంతో చింత యేసునాధు
430 emthoa shrumgaara mainadhi yae-ఎంతో శృంగార మైనది యేసుని చరిత
431 emtha saumdharya nagaramu adhbhutha mahima prabhaavamuthoa nimdenu-ఎంత సౌందర్య నగరము అద్భుత మహిమ ప్రభావముతో నిండెను
432 emthoa sumdhara jeevithamu mahimathoa nimdinadhi-ఎంతో సుందర జీవితము మహిమతో నిండినది
433 emthoa sumdharamainavi dhara g-ఎంతో సుందరమైనవి ధర గిరులపై నెం
434 entho sundarudamma thaanu…-ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను…
435 entho sundarudammathanu nenemto ఎంతో సుందరుడమ్మతాను నేనెంతో ముర
436 enthentha bhaaramaaye aa siluva-ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
437 enthaga ninu keerthinchinanu ఎంతగ నిను కీర్తించినను – ఏమేమి అర్పించినను (2)
438 emthajaali yaesuvaa yimthayani-ఎంతజాలి యేసువా యింతయని యూహించల
439 enthati vaadanu nenu yesayyaa-ఎంతటి వాడను నేను యేసయ్యా
440 emthadhooramu moayimchedharu s-ఎంతదూరము మోయించెదరు స్వామి కి
441 emthammchivaadavu emtha goppa dhaevudavu-ఎంతమంచివాడవు ఎంత గొప్ప దేవుడవు
442 endaro endaru endaro-ఎందరో… ఎందరు ఎందరో…
443 emdhu kae chimthimchedhavu naa-ఎందు కే చింతించెదవు నా డెందమా
444 emdhuaoboayedhavoa haa prabhur-ఎందుఁబోయెదవో హా ప్రభురాయ ఎందుఁ
445 enduko ee prema nanninthaga preminchenu ఎందుకో ఈ ప్రేమ నన్నింతగ ప్రేమించెను
446 enduko devaa inthati premaa-ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
447 emdhukoa nannimthagaa neevu pr-ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించ
448 enduko nannintaga neevu preminchiti ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో
449 enduko naninthaaga neevu ఎందుకో నన్నింతగ నీవు ప్రేమించితివో దేవా
450 endhuko nannu neevu ennukunnavu ఎందుకో నన్ను నీవు ఎన్నుకున్నావు
451 yenduko nannu neevu ఎందుకో నన్ను నీవు ప్రేమించినావు దేవా
452 endhukayya yesaiah nannu ఎందుకయ్యా యేసయ్య నన్ను ప్రేమించితివి
453 emdhuku marachithivi yaesuni p-ఎందుకు మఱచితివి యేసుని ప్రేమ ఎ
454 ekkado manasu vellipoyindi-ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
455 ekkadekkado putti ekkadekkado perig ఎక్కడెక్కడో పుట్టి ఎక్కడెక్కడో పెరి
456 eguruchunnadhi vijayapathaakam ఎగురుచున్నది విజయపతాకం
457 yeguruthunnandhi vijaya ఎగురుతున్నది విజయ పతాకం - యేసు రక్తమే మా జీవిత విజయం
458 Etti Vaado Yesu Enni Vinthalu Thanavi ఎట్టి వాడో యేసు – ఎన్ని వింతలు తనవి
459 etu choochinaa yuddha samaachaaraalu-ఎటు చూచినా యుద్ధ సమాచారాలు
460 etula neeku sthuthu lonarthumu-ఎటుల నీకు స్తుతు లొనర్తుము యెహ
461 etuvmti yaagamu jaesithivi yaesu neevale naenumda naa korakai-ఎటువంటి యాగము జేసితివి యేసు నీవలె నేనుండ నా కొరకై
462 yedabaayani deva ఎడబాయని దేవా - ఇమ్మానుయేలు ప్రభువా
463 edabaayani needhu krupa – vidanaadani nee praema (2)-ఎడబాయని నీదు కృప – విడనాడని నీ ప్రేమ (2)
464 edhuru choochedhamu dhrudapunaadhigala pattmgamunakai-ఎదురు చూచెదము దృఢపునాదిగల పట్టంగమునకై
465 ennoa ennoa maelulu chaesaavayyaa-ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
466 enni thalachina ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా - జరిగేది నీ చిత్తమే
467 enni maarlu neevu daiva vaakyamunu vini ఎన్ని మార్లు నీవు దైవ వాక్యమును విని
468 ennaodu gaamchedhamoa yaesuni -ఎన్నఁడు గాంచెదమో యేసుని నెన్నఁ
469 ennadu nedaobaaya nae kola(dhi-ఎన్నడు నెడఁబాయ నే కొల(ది విడనా
470 enniyallo enniyallo yesu dhevudochinaadu ఎన్నియల్లో - ఎన్నియల్లో
471 ennirojulaguno yesuni suvarta a ఎన్నిరోజులగునో యేసుని సువార్త అ
472 ennelo ennela kannullo ennela y ఎన్నెలో ఎన్నెలా కన్నుల్లో ఎన్నెలా
473 yennaluga ఎన్నాళ్ళుగా ఎన్నేళ్ళుగా నా నీరిక్షనా
474 enaleni prema naaki ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి
475 eppudo ekkado janminchina meeriruvuru-ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన మీరిరువురు
476 erigiyumtivae yehoavaa yaesukreesthunmdhu nannu-ఎరిగియుంటివే యెహోవా యేసుక్రీస్తునందు నన్ను
477 Eruganayyaa Ninneppudu ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు (2)
478 erimgi yeriaogi chedipoathivi -ఎఱింగి యెఱిఁగి చెడిపోతివి మనసా
479 elaa umdaganu nee praema laekumdaa --ఎలా ఉండగను నీ ప్రేమ లేకుండా -
480 elaa maruvagalanayyaa nee premanu ఎలా మరువగలనయ్యా నీ ప్రేమను
481 ella vaelalmdhu kashtakaalammdhu vallabhumdaa yaesu sthuthimthun-ఎల్ల వేళలందు కష్టకాలమందు వల్లభుండా యేసు స్తుతింతున్
482 ella vaelalmdhu kashtalammdhu -ఎల్ల వేళలందు కష్టలమందు వల్లభు
483 ella soadharu laikyatha vasiyi-ఎల్ల సోదరు లైక్యత వసియించుట యె
484 ellappudu ellappudu ellappudu smthoashmu yaesu naathoakooda nunnmdhun-ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు సంతోషము యేసు నాతోకూడ నున్నందున
485 ellalu lenidi sarihaddulu lenidi-ఎల్లలు లేనిది సరిహద్దులు లేనిది
486 evani athikramamulu mannimpaba-ఎవని అతిక్రమములు మన్నింపబడెనో
487 evari kosamo ee praana thyaagamu-ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
488 evaroa thelusaa yaesayyaa chebuthaa naedu vinavayyaa-ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా చెబుతా నేడు వినవయ్యా
489 evaro telusa yesayya chebuta ne ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా చెబుతా నేడు
490 evariki evaru ee lokamlo ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో
491 evaritho nee jeevitham – endaaka nee payanam ఎవరితో నీ జీవితం – ఎందాక నీ పయనం
492 evarainaa unnaaraa echatainaa unnaaraa-ఎవరైనా ఉన్నారా ఎచటైనా ఉన్నారా
493 evaru unnaaru naaku ee loakmloa-ఎవరు ఉన్నారు నాకు ఈ లోకంలో
494 evaru kreesthu vaipu nunnaaru -ఎవరు క్రీస్తు వైపు నున్నారు ఎవ
495 evaru jayimchedharoa vaarae samasthamunu pomdhedharu-ఎవరు జయించెదరో వారే సమస్తమును పొందెదరు
496 evaru nannu cheyi vidachinan ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన్‌
497 evaru bhaagyavmthu laudhu rava-ఎవరు భాగ్యవంతు లౌదు రవని లోపల
498 evarunnaarani epudumtaarani -ఎవరున్నారని ఎపుడుంటారని
499 evarunnaarayyaa naaku neevu thappa ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప
500 evarunnaru ee lokamulo ఎవరున్నారు ఈ లోకంలో
501 evaroo laeka omtarinai-ఎవరూ లేక ఒంటరినై
502 evaru sameepinchaleni-ఎవరూ సమీపించలేని
503 evvani athikramamulu mannimpabadenoa-ఎవ్వని అతిక్రమములు మన్నింపబడెనో
504 yevvaru chesiri pakshulanu ఎవ్వరు చేసిరి పక్షులను పక్షులను /2/
505 yesu rakshakaa shathakoti sthothram yఎసు ఱక్శకా షతకొటి sతొత్రమ్
506 e thegulu neegudaaramu ఏ తెగులూ నీ గుడారమున్ సమీపించదయ్య
507 ae dhaeshasthulamaina ae jaath-ఏ దేశస్థులమైన ఏ జాతి మనదైన యేస
508 ae paatidhoa naa jeevithm elaamtidhoa aa naa gathm -ఏ పాటిదో నా జీవితం ఎలాంటిదో ఆ నా గతం
509 ae paapa meruaogani yoapaavana-ఏ పాప మెఱుఁగని యోపావన మూర్తి ప
510 ae paapamerugani - yoa paavana moorthi - paapa vimoachakumd-ఏ పాపమెరుగని - యో పావన మూర్తి - పాప విమోచకుండ
511 ae baadha laedhu ae kashtm laedhu yaesu thoadumdagaa -ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు యేసు తోడుండగా
512 ae mukhaambuthoada vaththu yae-ఏ ముఖాంబుతోడ వత్తు యేసు నాధనీద
513 ae yogyathaa leni nannu neevu preminchinaavu devaa-ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను నీవు ప్రేమించినావు దేవా
514 e reethi ni runam - ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు నేసువా ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు నేసువా
515 ae reethi sthuthiyinthuno ఏ రీతి స్తుతియింతునో – ఏ రీతి సేవింతునో
516 ae reethi sthuthiyinthunu o yesu naathaa daivamaa ఏ రీతి స్తుతియింతును – ఓ యేసూ నాథా దైవమా
517 ae vaipu choosinaa yudhdha vaarthalegaa ఏ వైపు చూసినా యుద్ధ వార్తలేగా
518 ae vyaktinainaa ae sthitiyandainaa entagaanoe praeminchu praema ఏ వ్యక్తినైనా ఏ స్థితియందైనా ఎంతగానో ప్రేమించు ప్రేమ
519 e sati leni yesuni prema eppudaina ఏ సాటి లేని యేసుని ప్రేమ ఎప్పుడైనా
520 Ye Samacharam Namuthavu Nuvvu ఏ సమాచారం నమ్ముతావు నువ్వు!నువ్వు! ఏ సమాచారం నమ్ముతావు నువ్వు!నువ్వు!
521 ae samayammdhainaa ae sthalammdhainaa-ఏ సమయమందైనా ఏ స్థలమందైనా
522 e samayamandhaina ఏ సమయమందైన ఏ స్ధలమందైన
523 em chesaanayyaa neekosam ee brathukunich ఏం చేసానయ్యా నీకోసం ఈ బ్రతుకునిచ్చావని
524 endhamo yesunemanukunnavu ఏందమ్మో యేసునేమనుకున్నావు
525 aedaa nuntiviraa oranna ఏడానుంటివిరా – ఓరన్న
526 Edusthunnaademo Yesayya ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
527 aedhi naa vishraamthi yee loak-ఏది నా విశ్రాంతి యీ లోకమందు నే
528 aedhi sakhuda yaedhi nee madhi-ఏది సఖుడ యేది నీ మదిని జేసికొన
529 aedhaen vanmbunmdhu aadhi vivaahamun-ఏదేన్ వనంబునందు ఆది వివాహమున్
530 edhenu thotalo ఏదేను తోటలో... ఆదాము హవ్వలు
531 aedhiyadhi yaedhiyadhi yaedhir-ఏదియది యేదియది యేదిరా మన దేశము
532 aemi thechchi ninu dharshimthunayaa-ఏమి తెచ్చి నిను దర్శింతునయా
533 aemi naenu samarpimthu yaesoo -ఏమి నేను సమర్పింతు యేసూ యెట్లు
534 aemi naermbulaeka yaa maranast-ఏమి నేరంబులేక యా మరణస్తంభము నే
535 aemi laedhu sumee jagamuloa ya-ఏమి లేదు సుమీ జగములో యేసుని ప్
536 emani ne paadedan etlu ninnu sthuthiyinthunu-ఏమని నే పాడెదన్ ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును
537 emani padanu emani pogadanu nad ఏమని పాడను ఏమని పొగడను నాదు దేవ
538 yemani varninthu ఏమని వర్ణింతు - నీ కృపను - ఏరులై పారెనె - నా గుండెలోన -2
539 emivvagalanayya naa yesayyaa-ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
540 aemaashcharyamu priyulaaraa kr-ఏమాశ్చర్యము ప్రియులారా క్రీస్త
541 aerparachina paathranu raajaadhi raajuku-ఏర్పరచిన పాత్రను రాజాధి రాజుకు
542 aela chimtha yaela vmtha yicha-ఏల చింత యేల వంత యిచట నీకు క్రై
543 elanti vaadanyna ఏలాంటి వాడవైనా
544 aelaativaaaodoa kaani yee yaes-ఏలాటివాఁడో కాని యీ యేసుని నేమన
545 aikyaparachumayya ఐక్యపరచుమయ్యా ఈ వధూవరులను
546 aidhu gaayamu lomdhinaavaa naa-ఐదు గాయము లొందినావా నాకొర! కైద
547 aidhu rottelu chaepalu remdu aidhu vaelaku pmchipetten-ఐదు రొట్టెలు చేపలు రెండు ఐదు వేలకు పంచిపెట్టెన్
548 idu rottelu rendu chinni chepalu ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు – ఐదు వేల పీపుల్స్ కి పంచిపెట్టారు /2/
549 ontarivi kaavu aenaadu neevu nee tho ఒంటరివి కావు ఏనాడు నీవు నీ తోడు యేసు
550 oke oka maargamu-ఒకే ఒక మార్గము
551 oka kshnamaina ninu veedinaa-ఒక క్షణమైన నిను వీడినా
552 oka varamadigithini yesayyaa-ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
553 okka korika nannu korani ఒక్క కోరిక నన్ను కోరనీ ఒక్క వరమే నన్ను అడగనీ
554 okka manuju derushlaemunumdi y-ఒక్క మనుజు డెరుషలేమునుండి యెరి
555 okkokka gmta naenu ninnaashimchukomdhu-ఒక్కొక్క గంట నేను నిన్నాశించుకొందు
556 okkade yesu okkade-ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
557 okani thalli aadharimchunatlu-ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
558 oka saari aalochinchava ఒకసారి ఆలోచించవా.. ఓ సోదరా
559 okasaari nee swaramu vinagaane-ఒకసారి నీ స్వరము వినగానే
560 odduchaeri nee yedhuta nilchunapdu rakshkaa-ఒడ్డుచేరి నీ యెదుట నిల్చునప్డు రక్షకా
561 oa abraahaam issaaku ishraayaelu dhaevaa nithya nivaasi neevu-ఓ అబ్రాహాం ఇస్సాకు ఇశ్రాయేలు దేవా నిత్య నివాసి నీవు
562 oa ishraayaelu needhu bhaagyamemthoa goppadhi! yehoavaa rakshimchina ninnu poalinavaadu evvadu?-ఓ ఇశ్రాయేలు నీదు భాగ్యమెంతో గొప్పది! యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడు ఎవ్వడు?
563 oa kraisthava yuvakaa nijammth-ఓ క్రైస్తవ యువకా నిజమంతయు గనుమ
564 o kristhavuda sinikuda ఓ క్రైస్తవుడా సైనికుడా బలవంతుడా పరిశుద్ధుడా
565 oa kreesthu bhakthulaaraa neethi nim-ఓ క్రీస్తు భక్తులారా నీతి నిమ
566 oa kreesthu smghamaa, parishudhdha smghamaa-ఓ క్రీస్తు సంఘమా, పరిశుద్ధ సంఘమా
567 oa karunaanidhee mahaa prabhuyaesu neevae simhaasanaaseenudavaithivi-ఓ కరుణానిధీ మహా ప్రభుయేసు నీవే సింహాసనాసీనుడవైతివి
568 oa jagadhrakshkaa vishvavidhaatha rakshna nosagithivi-ఓ జగద్రక్షకా విశ్వవిధాత రక్షణ నొసగితివి
569 o talli kannanu o tamdri kannanu ఓ తల్లి కన్నను ఓ తండ్రి కన్నను
570 oa dhayaanilayaa! prabhuvaa! m-ఓ దయానిలయా! ప్రభువా! మా కున్న
571 o dheva naa yaatharalona ఓ దేవా నా యాత్రలోన నా తోడు నీవేనయా
572 oa dhaevaa nannuao broava need-ఓ దేవా నన్నుఁ బ్రోవ నీదె భార మ
573 oa dhaeva naenu nee dhaapuna n-ఓ దేవ నేను నీ దాపున నుండెదన్ న
574 oa dhaeva rakshkaa nae vishvaasmbuthoa -ఓ దేవ రక్షకా నే విశ్వాసంబుతో
575 oa dhivyakaamthi, mabbu kammaogaa n-ఓ దివ్యకాంతి, మబ్బు కమ్మఁగా న
576 oa dhaevuniki mahima laevaneththenu-ఓ దేవునికి మహిమ లేవనెత్తెను
577 oa naa hrudhayamaa paadumaa kroththa geethm prabhunakae-ఓ నా హృదయమా పాడుమా క్రొత్త గీతం ప్రభునకే
578 o neethi suryuda ఓ నీతి సూర్యుడా - క్రీస్తేసు నాథుడా
579 oa naadhu yaesuraajaa ninnu nae nuthimchedhanu-ఓ నాదు యేసురాజా నిన్ను నే నుతించెదను
580 O Naavikaa O Naavikaa ఓ నావికా.. ఓ నావికా..
581 o nestama e subavarta teliyuna (2) ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా 2
582 o pemdli varuda o pemdli vadhuva ఓ పెండ్లి వరుడా ఓ పెండ్లి వధువా
583 oa prabhu neevae dhanyudavu srushti ninnu sthuthimchunu nee yoagyathanu batti-ఓ ప్రభు నీవే ధన్యుడవు సృష్టి నిన్ను స్తుతించును నీ యోగ్యతను బట్టి
584 oa prabhumdaa nin nutheemchuchunnaamu vinayamuthoada - ఓ ప్రభుండా నిన్ నుతీంచుచున్నాము వినయముతోడ
585 oa prabhuvaa ujjeevamu nimmu virigina manassuthoa nae vaededhanu-ఓ ప్రభువా ఉజ్జీవము నిమ్ము విరిగిన మనస్సుతో నే వేడెదను
586 o prabhuva neeve ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా - నీవే నా మంచి కాపరివి - నీవే నా మంచి కాపరివి
587 o prabuva o prabuva nive na mam ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా నీవే నా మంచ
588 oa prabhuvaa nae dhaari tholagithi nee sharanu jochchithini-ఓ ప్రభువా నే దారి తొలగితి నీ శరణు జొచ్చితిని
589 oa prabhuvaa nee saevan chaesedha nithyamu-ఓ ప్రభువా నీ సేవన్ చేసెద నిత్యము
590 oa prabhuvaa yidhi nee krupayae goppa krayamu dhvaaraa kalige-ఓ ప్రభువా యిది నీ కృపయే గొప్ప క్రయము ద్వారా కలిగె
591 o prabhuvaa… o prabhuvaa…-ఓ ప్రభువా… ఓ ప్రభువా…
592 oa praemagala yaesu praemimchinaavu mammu-ఓ ప్రేమగల యేసు ప్రేమించినావు మమ్ము
593 o priya navika na jivitam ni kamkit ఓ ప్రియ నావిక నా జీవితం నీ కంకితం
594 o priya yuvaka nammaku ni yauvvanam ఓ ప్రియ యువకా నమ్మకు నీ యౌవ్వనం
595 oa praarthanaa su praarthanaa nee praabhavmbun marathunaa?-ఓ ప్రార్థనా సు ప్రార్థనా నీ ప్రాభవంబున్ మరతునా?
596 oa praarthanaa supraarthanaa nee p-ఓ ప్రార్థనా సుప్రార్థనా నీ ప్
597 o praardhanaa supraardhanaa ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
598 oa paavanulaaraa meeru vishvaasmpu punaadhi yemthemthoa sthiramainadhi-ఓ పావనులారా మీరు విశ్వాసంపు పునాది యెంతెంతో స్థిరమైనది
599 oa bethlehaemu graamamaa! sadhdhaemi-ఓ బెత్లెహేము గ్రామమా! సద్దేమి
600 oa bhakthulaaraa manammdharamu nithyamu yaesuni sthuthiyimchedhamu-ఓ భక్తులారా మనమందరము నిత్యము యేసుని స్తుతియించెదము
601 oa maa thmdri needhu naamamu n-ఓ మా తండ్రి నీదు నామము నిత్య మ
602 oa maanavaa nee paapm maanavaa ` -ఓ మానవా నీ పాపం మానవా `
603 o maanavaa nijamedo erugavaa ఓ మానవా.. నిజమేదో ఎరుగవా
604 o manavuda melukonumu ఓ మానవుడా మేలుకొనుము నిదురయేలరా
605 o yesu divya prema ఓ యేసు నీ దివ్య ప్రేమ వివరింప నాకు తరమా
606 oa yaesu nee praema emthoa mah-ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహనీయము
607 oa yaesu nee praemaa emthoa mahaaneeyamu-ఓ యేసు నీ ప్రేమా ఎంతో మహానీయము
608 oa yaesu bhakthulaaraa mee raaju dhvajamu-ఓ యేసు భక్తులారా మీ రాజు ధ్వజము
609 oa yaesu bhakthulaaraa, mee raaju dhv-ఓ యేసు భక్తులారా, మీ రాజు ధ్వ
610 oa yaesu rakshkaa nee pilpu vimdhunu kalvaripai naa paapamu nivruththichaesithi-ఓ యేసు రక్షకా నీ పిల్పు విందును కల్వరిపై నా పాపము నివృత్తిచేసితి
611 oa yaesu, rakshkaa nee pilpu vimdh-ఓ యేసు, రక్షకా నీ పిల్పు వింద
612 oa yehoavaa neevae nannu shoadhimchi yerigithivi-ఓ యెహోవా నీవే నన్ను శోధించి యెరిగితివి
613 oa yuvathee yuvakaa - oa yavvanumdaa-ఓ యువతీ యువకా - ఓ యవ్వనుండా
614 oa rakshkaa, nee dhivya naamamu aik- ఓ రక్షకా, నీ దివ్య నామము ఐక
615 oa vimtha! naa rakshkuaodaa na-ఓ వింత! నా రక్షకుఁడా నాకై నీ వ
616 oa smghamaa shubhavaartha yidhae prabhuyaesu vachchuchumde-ఓ సంఘమా శుభవార్త యిదే ప్రభుయేసు వచ్చుచుండె
617 O Sanghamaa Sarvaangamaa Paraloka Raajyapu Prathibimbamaa ఓ సంఘమా సర్వాంగమా – పరలోక రాజ్యపు ప్రతిబింబమా
618 oa smghamaa sarvaamgamaa paral-ఓ సంఘమా సర్వాంగమా పరలోకరాజ్యపు
619 oa sadhbhakthulaaraa ! loakarakshkumdu-ఓ సద్భక్తులారా ! లోకరక్షకుండు
620 o sadbhakthulara ఓ సద్భక్తులారా! లోక రక్షకుండు - బెత్లె్హేమందు నేడు
621 oa sadhbhakthulaaraa loaka rakshkumdu baethlehaemmdhu naedu janmimchen-ఓ సద్భక్తులారా లోక రక్షకుండు బేత్లెహేమందు నేడు జన్మించెన్
622 o sadbhaktulaaraa loka rakshakundu b ఓ సద్భాక్తులారా లోక రక్షకుండు బెత్లే
623 o sadbaktulara! lokarakshakumdu ఓ సద్భక్తులారా! లోకరక్షకుండు
624 o sodara anduko ఓ సోదరా అందుకో ఈ స్వాగత కుసుమాంజలి
625 oa sarvashakthudaa naa sathyadhaevudaa sarvadhaa ninu nae smariyimthunu-ఓ సర్వశక్తుడా నా సత్యదేవుడా సర్వదా నిను నే స్మరియింతును
626 o sevaka bhayapadaku ఓ సేవకా భయపడకు నేను నీకు తోడైయుంటాను
627 o ho ho o o o o o o ఓ హో హో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
628 o chakkani chukka nimgina merise ఓ.....ఓ...... చక్కనిచుక్క నింగిన మెరిసే
629 o oho kraistavuda ohoho visvasi ఓఓహో క్రైస్తవుడా ఓహోహో విశ్వాసి
630 oadduchaeri nee yedhuta nilpunapud-ఓడ్డుచేరి నీ యెదుట నిల్పునపుడ
631 oapaapi jeevapu yootakuraa paapabhaaramu thoadaraa-ఓపాపి జీవపు యూటకురా పాపభారము తోడరా
632 oapaapee smdhimchithivaa nee paapa vimoachakuni-ఓపాపీ సంధించితివా నీ పాప విమోచకుని
633 oranna oranna ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటివేరే లేరన్న లేరన్న
634 oranna… oranna-ఓరన్న… ఓరన్న
635 oahoa! yerooshlaemaa bmgaaru patnamaa-ఓహో! యెరూషలేమా బంగారు పట్నమా
636 oahoahoa maa yannalaaraa yudhy-ఓహోహో మా యన్నలారా యుద్యోగింపండ
637 koaaotha yajamaanumda sthoathr-కోఁత యజమానుండ స్తోత్రముఁ గూర్మ
638 kanta neerela kalathalu aela-కంట నీరేల కలతలు ఏల
639 Kanti Paapanu Kaayu Reppalaa కంటి పాపను కాయు రెప్పలా
640 kmtini goppa muthyamu pomdhithi harshmu-కంటిని గొప్ప ముత్యము పొందితి హర్షము
641 komda koana loayaloathulloa… oa oa-కొండ కోన లోయలోతుల్లో… ఓ ఓ
642 komdala thattu naeao goarketho-కొండల తట్టు నేఁ గోర్కెతోడ నాదు
643 kondalatho cheppumu kadilipovaalani-కొండలతో చెప్పుము కదిలిపోవాలని
644 komdalathattu kannu leththuchunnaanu naaku saayamechchata numdi vachchunu?-కొండలతట్టు కన్ను లెత్తుచున్నాను నాకు సాయమెచ్చట నుండి వచ్చును?
645 kondalalo konalalo-కొండలలో కోనలలో
646 kontha sepu kanabadi anthalo కొంత సేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
647 kontha sepu kanabadi anthalone కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
648 komthasamayamae migilinadhi kreesthaesu prabhuvu thirigi vachchun-కొంతసమయమే మిగిలినది క్రీస్తేసు ప్రభువు తిరిగి వచ్చున్
649 kondharemo gurralantu కొందరేమో గుర్రాలంటూ కొందరేమో రథాలంటూ అబ్బురంగా అతిశయపడతారు
650 koti kiranamula kamtini mimchina sa కోటి కిరణముల కాంతిని మించిన శాంతివి
651 kattabadda gaadida pillanu nenu కట్టబడ్డ గాడిద పిల్లనునేను
652 kattelapai ni sariram kanipimcadu g కట్టెలపై నీ శరీరం కనిపించదు గంటకు మ
653 katina hrudhayamaa karugava dh-కఠిన హృదయమా కరుగవ దేవుని గడువు
654 kadavari dinamulalo ravali ujjivam కడవరి దినములలో రావాలి ఉజ్జీవం య
655 kodavalini chetha patti kotha koyumu కొడవలిని చేత పట్టి కోత కోయుము
656 koatha visthaaramae gaani panivaaru kodhdhigaa unnaru-కోత విస్తారమే గాని పనివారు కొద్దిగా ఉన్నరు
657 kadalakunduvu seeyonu kondavale కదలకుందువు సీయోను కొండవలె
658 kani vini erugani karunaku neevae aakaarm thmdri-కని విని ఎరుగని కరుణకు నీవే ఆకారం తండ్రి
659 kanikarimchi nannu rakshimchu maesayyaa-కనికరించి నన్ను రక్షించు మేసయ్యా
660 kanneeti baadhanu viduchuchunna nee sannidhiloa-కన్నీటి బాధను విడుచుచున్న నీ సన్నిధిలో
661 kanneeti loyalalo nenentho krunginanoo కన్నీటి లోయలలో నేనెంతో కృంగిననూ కన్న
662 kannititho padaalane kadigina n కన్నీటితో పాదలనె కడగన నా హృదయము
663 kanna thalli cherchunatlu కన్నతల్లి చేర్చునట్లు - నన్ను చేర్చు నా ప్రియుడు (2x)
664 kaanennadu nenu anaathanu-కానెన్నడు నేను అనాథను
665 kanneere manishini baadhisthundi aa కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది ఆ కన్నీర
666 kanneerelammaa karuninchu yesu ninnu vid కన్నీరేలమ్మా కరుణించు యేసు నిన్ను విడువబ
667 kaneerelamma karuninchu yesu ninu కన్నీరేలమ్మ కరుణించు యేసు నిన్ను విడువబోడమ్మా
668 kanneerelammaa… karuninchu yesu ninnu viduvabodammaa-కన్నీరేలమ్మా… కరుణించు యేసు నిన్ను విడువబోడమ్మా
669 kanneeru vidiche o sodhara కన్నీరు విడిచే ఓ సోదరా
670 kanneellathoa pagilina gumdethoa alasina naesthamaa-కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో అలసిన నేస్తమా
671 kannulaneththi pairula choodu koayaga laerevvaru (2)-కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు కోయగ లేరెవ్వరు (2)
672 kannulumdi chudaleva yesu mahimanu కన్నులుండి చూడలేవా యేసు మహిమను
673 kanipimchadaye kanuchupulona ok కనిపించదాయె కనుచూపులోన ఒక ఆశ నా
674 kaanaapurmbuloaao gadu vimthag-కానాపురంబులోఁ గడు వింతగా నీరు
675 kanyaa garbhamuna butti karuna-కన్యా గర్భమున బుట్టి కరుణగల్గు
676 koniyaada tharame ninnu-కొనియాడ తరమే నిన్ను
677 koniyaadi paadi keerthimchi varnimchedha ninu naa prabhuvaa-కొనియాడి పాడి కీర్తించి వర్ణించెద నిను నా ప్రభువా
678 koniyaadao dharame ninnu koama-కొనియాడఁ దరమె నిన్ను కోమల హృదయ
679 kanare yaesuni prathyakshmbu a-కనరె యేసుని ప్రత్యక్షంబు అన్య
680 kanaleni kanulelanayya vinaleni che కనలేని కనులేలనయ్యా వినలేని చెవులేలన
681 kanugontini ninne o najareya కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా
682 kanuchoopumaeraloana ae aashalaeni vael-కనుచూపుమేరలోన ఏ ఆశలేని వేళ
683 kanumaa siluva pai కనుమా సిలువపై క్రీస్తేసుడు పొందిన శ్రమలు
684 konumu maa hrudhaymbu lanu nee-కొనుము మా హృదయంబు లను నీకర్పిం
685 kanumuyaka mumde telusuko o nijanni కనుమూయక ముందే తెలుసుకో ఓ నిజాన్ని
686 kanureppa pataina kanumooyaledhu కనురెప్ప పాటైన కను మూయలేదు
687 kanulunnaa kaanaleni chevulunnaa vinaleni కనులున్నా కానలేని చెవులున్నా వినలేని ||2||
688 koapa dhinamu vachchunu paapul-కోప దినము వచ్చును పాపుల గుండె
689 kammani bahukammani – challani athi challani-కమ్మని బహుకమ్మని – చల్లని అతి చల్లని
690 korithi nee sannidhanam కోరితి నీ సన్నిదానం చేరితి నీ సన్నిదానం
691 karthaa mammunu dheevimchi kshaemami-కర్తా మమ్మును దీవించి క్షేమమి
692 keerthinthu nee naamamun-కీర్తింతు నీ నామమున్
693 keerthimthun naa prabhuni jeevakaalamella prabhuyaesuni-కీర్తింతున్ నా ప్రభుని జీవకాలమెల్ల ప్రభుయేసుని
694 keertintunu aaraadhintunu - కీర్తింతును  ఆరాధింతున్ లాలల లాలల లాలల  లలల
695 kroththa geethamuchae naa yullamuppomga yaesuni keerthimthunu-క్రొత్త గీతముచే నా యుల్లముప్పొంగ యేసుని కీర్తింతును
696 krotha yedu modalu bettenu క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను - మన బ్రతుకు నందు - క్రొత్త యెడు
697 kroththa yaedu modhalu bettenu-క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన
698 krotta yedu modalu bettenu mana bra క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రత
699 kroththapaata paadanu raarae - kroththa roopu nomdhanu raarae-క్రొత్తపాట పాడను రారే - క్రొత్త రూపు నొందను రారే
700 kirtaniyuda na shalemu raja vad కీర్తనీయుడా నా షాలేము రాజా వధిం
701 christmas vachindhee samthosham thechindhee - క్రిస్ట్మస్ వచ్చిందీ సంతోషం తెచ్చిందీ - హ్యపీ క్రిస్ట్మస్ మెర్రీ క్రిస్ట్మస్ హ్యపీ క్రిస్ట్మస్ ॥2॥
702 kreesthae ee jeevithamuloa emthaina mmchikaapari-క్రీస్తే ఈ జీవితములో ఎంతైన మంచికాపరి
703 kreesthae sarvaadhikaari krees-క్రీస్తే సర్వాధికారి క్రీస్తే
704 kreesthae sarvaadhikaari kreesthae alphaa omaeg-క్రీస్తే సర్వాధికారి క్రీస్తే అల్ఫా ఒమేగ
705 kraisthava jeevithm saubhaagya jeevithm prabhu pillalaku emthoa aanmdhm-క్రైస్తవ జీవితం సౌభాగ్య జీవితం ప్రభు పిల్లలకు ఎంతో ఆనందం
706 kraisthavakarshka kadhiliraava-క్రైస్తవకర్షక కదిలిరావయ్యా కన
707 kraisthavamoka mathamu kaadidi క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
708 kraisthavumdaa kadhiliraavayya-క్రైస్తవుండా కదిలిరావయ్యా కలుష
709 kraisthavulaaraa! lemdi yeenaadu k-క్రైస్తవులారా! లెండి యీనాడు క
710 kreesthaesae mana mahima nireekshnayai yunnaadu-క్రీస్తేసే మన మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడు
711 kreesthaesu prabhuvu thanarakthamichchi konnatti smghamun-క్రీస్తేసు ప్రభువు తనరక్తమిచ్చి కొన్నట్టి సంఘమున
712 kreesthaesu shakthinaamamellaru keer-క్రీస్తేసు శక్తినామమెల్లరు కీర
713 kreesthaesu siluvapai dhrushtinumchi aayana krupaymdhae niluchumdumu-క్రీస్తేసు సిలువపై దృష్టినుంచి ఆయన కృపయందే నిలుచుండుము
714 kreesthu chemthaku rammu priyudaa yaesu chemthaku rammu priyudaa-క్రీస్తు చెంతకు రమ్ము ప్రియుడా యేసు చెంతకు రమ్ము ప్రియుడా
715 kristu nedu puttene rakshana dorike క్రీస్తు నేడు పుట్టెనె రక్షణ దొరికె
716 kristhu nedu lechenu క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల్లెలూయ
717 kreesthu naedu laechenu marthya dhootha smghamaa-క్రీస్తు నేడు లేచెను మర్త్య దూత సంఘమా
718 kreesthu naedu laechenu aa aa aa hal-క్రీస్తు నేడు లేచెను ఆ ఆ ఆ హల
719 kreesthu prabhukae sakala mahima shaashvathmbainadhi thana raajym-క్రీస్తు ప్రభుకే సకల మహిమ శాశ్వతంబైనది తన రాజ్యం
720 kreesthu prabhuni prathyakshth-క్రీస్తు ప్రభుని ప్రత్యక్షతలను
721 kreesthu puttenu pashula paakalo paa క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో పాపమంతయ
722 kreesthu mimmulanu svathmthrula jaese dhaasyapu kaadiki chikkukonaku-క్రీస్తు మిమ్ములను స్వతంత్రుల జేసె దాస్యపు కాడికి చిక్కుకొనకు
723 kristu mahimake ma pranam ma jivam క్రీస్తు మహిమకే మా ప్రాణం మా జీవం మ
724 kreesthu yoadhulaaraa yudhdha maaduao-క్రీస్తు యోధులారా యుద్ధ మాడుఁ
725 kreesthu yaesu dhayaalu prabhu neevae srushtikarthavu-క్రీస్తు యేసు దయాళు ప్రభు నీవే సృష్టికర్తవు
726 kreesthu yaesu vachchunu aayaththamuga numdudi-క్రీస్తు యేసు వచ్చును ఆయత్తముగ నుండుడి
727 kreesthu laechenu hallelooya k-క్రీస్తు లేచెను హల్లెలూయ క్రీస
728 kristu virodhulapai simhagarjana క్రీస్తు విరోధులపై సింహగర్జన క్
729 kreesthu silva naaku goppa yaun-క్రీస్తు సిల్వ నాకు గొప్ప యౌన
730 kreesthuthoa naa jeevithm adhi emthoa adhbhuthm -క్రీస్తుతో నా జీవితం అది ఎంతో అద్భుతం
731 kristhuni goorchi meeku emi క్రీస్తుని గూర్చి మీకు ఏమి తోచుచున్నది
732 kreesthuni choochuchu saagivelledhanu seeyoanu yaathraloa-క్రీస్తుని చూచుచు సాగివెళ్ళెదను సీయోను యాత్రలో
733 kreesthuni naamamu nithyamu nilchun-క్రీస్తుని నామము నిత్యము నిల్చున్
734 kreesthuni svaramu vimdhunu prabhuvae palikinappudu-క్రీస్తుని స్వరము విందును ప్రభువే పలికినప్పుడు
735 kreesthunaayaka nee dhayaalini-క్రీస్తునాయక నీ దయాళిని కీర్తన
736 kreesthuyaesuku mmgalm maa kee-క్రీస్తుయేసుకు మంగళం మా కీర్తి
737 kristhulo jeevinchu naaku క్రీస్తులో జీవించు నాకు - ఎల్లాప్పుడు జయముండును (2x)
738 kreesthulaeche hallelooya laeche jayasheeludu-క్రీస్తులేచె హల్లెలూయ లేచె జయశీలుడు
739 Christmas Antene Kreesthuku Aaraadhana క్రిస్మస్ అంటేనే క్రీస్తుకు ఆరాధన
740 christmas panduga vachenule క్రీస్మస్ పండుగ వచ్చేనులే నేడు యేసయ్య జన్మ దినం వచ్చేనులే
741 Christmas Vachchindayyaa Nedu క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా నేడు
742 christmas shubha dinam-క్రిస్మస్ శుభదినం
743 koarukoni yunnaamu yaesu prabh-కోరుకొని యున్నాము యేసు ప్రభూ క
744 karunaa karudaa nee maargamu parishudhdha sthalamuloa galadhu-కరుణా కరుడా నీ మార్గము పరిశుద్ధ స్థలములో గలదు
745 karunimchi thirigi samakoorchu prabhuvaa kshmaapana ninnu vaeduchunnaanu-కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు ప్రభువా క్షమాపణ నిన్ను వేడుచున్నాను
746 karuninchavaa naa yesuvaa కరుణించవా నా యేసువా
747 karunimchumu naa yaesuvaa kanikarammdhaishvaryudaa-కరుణించుము నా యేసువా కనికరమందైశ్వర్యుడా
748 karuninchumu mamu parama pithaa కరుణించుము మము పరమ పితా
749 karunan aerparachithivi sainyamula yehoava nan-కరుణన్ ఏర్పరచితివి సైన్యముల యెహోవ నన్
750 karunaamayudaa paraloka raajaa-కరుణామయుడా పరలోక రాజా
751 karunasaagara veevaekaavaa maranamomdha sil-కరుణసాగర వీవేకావా మరణమొంద సిల్
752 karunaapeetamu jaerarae dhaevu-కఱుణాపీఠము జేరరే దేవుని కృపా చ
753 karunaayuthm baukaaryamulu kan-కఱుణాయుతం బౌకార్యములు కనబడవలెగ
754 Kalam samayam nadhenantu కాలం సమయం నాదేనంటూ అనుకుంటున్నావా
755 kalanainaa ilanainaa nannu enaadainaa కలనైనా ఇలనైనా నన్ను ఏనాడైనా
756 kaalamella maarinaa కాలమెల్ల మారినా మారడు నా యేసు నాధుడు
757 kaalamu sameepamu prabhu yaesu vachchun jeethamu pomdhunu nija dhaasudu-కాలము సమీపము ప్రభు యేసు వచ్చున్ జీతము పొందును నిజ దాసుడు
758 kalamulatho raayagalamaa కలములతో రాయగలమా
759 kalamulatho vrrayagalamaa కలములతో వ్రాయగలమా.. కవితలతో వర్ణించగలమా
760 kalyaanam kamaneeyam కల్యాణం కమనీయం
761 kalalo aa ratri madilo uhalalo కలలో ఆ రాత్రి మదిలో ఊహలలో తలపుల
762 Kalalaa Unnadi Nenenaa Annadi కలలా ఉన్నది నేనేనా అన్నది
763 kallumdi choodalaeni emdharoa unnaaru-కల్లుండి చూడలేని ఎందరో ఉన్నారు
764 kalavamtidi ni jivitamu kadusvalpak కలవంటిది నీ జీవితము కడుస్వల్పకాలము
765 kalvari girijaeru manasaa silv-కల్వరి గిరిజేరు మనసా సిల్వ సరస
766 kalvari guttameedhanu dhurmaargavairulu dhvaeshimchi silva meedhanu shree yaesujmpiri-కల్వరి గుట్టమీదను దుర్మార్గవైరులు ద్వేషించి సిల్వ మీదను శ్రీ యేసుజంపిరి
767 kalavaripadi ne kondalavypu .కలవర పడి నే కొండల వైపు నా కన్నులెత్తుదునా ?
768 kalvary prema prakatinchu కల్వరి ప్రేమ ప్రకటించుచున్నది సర్వలోకానికి
769 kalvary premanu thalanchinappudu కల్వరి ప్రేమను తలంచినప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం
770 kalvari premanu thalanchunappudu-కల్వరి ప్రేమను తలంచునప్పుడు
771 kalavari mettapai kalavara met-కలవరి మెట్టపై కలవర మెట్టిదొ సి
772 kalvari siluvalo yesayya nee rakthame-కల్వరి సిలువలో యేసయ్య నీ రక్తమే
773 kalvari svaramu ni korake sumadhura కల్వరి స్వరము నీ కొరకే సుమధుర స్వరమ
774 kalvarigiripai siluva baramu barimc కల్వరిగిరిపై సిలువ భారము భరించితివా
775 kaluvari girilona కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో శ్రీయేసు పలు బాధలొందెను
776 kalvari girilona silvalo shree yesu కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో శ్రీయేసు పలు బ
777 kalvariyunnmtha dhoorm vellenu-కల్వరియున్నంత దూరం వెళ్లెను నా
778 kalvarilona chesina yaagam-కల్వరిలోన చేసిన యాగం
779 kalvariloani shraeshtudaa karunaa bharitha simhamaa-కల్వరిలోని శ్రేష్టుడా కరుణా భరిత సింహమా
780 kalvariloani shraeshtudaa karu-కల్వరిలోని శ్రేష్టుడా కరుణభరిత
781 kaalaviluva neeku theliyakapoayina kanneeru kaarchedhavu-కాలవిలువ నీకు తెలియకపోయిన కన్నీరు కార్చెదవు
782 koalaahalamugao goorimithoaao -కోలాహలముగఁ గూరిమితోఁ గూడి కోలా
783 kaluguaogaaka dhaevaa kaluguao-కలుగుఁగాక దేవా కలుగుఁగాక కలుగు
784 kalugunugaaka dhaevuniki mahim-కలుగునుగాక దేవునికి మహిమ కలుగు
785 kaluvari giri nundi-కలువరి గిరి నుండి
786 kaluvari giri siluvalo కలువరి గిరి సిలువలో - పలు శ్రమలు పొందిన దైవమా
787 Kaluvari Siluva Siluvalo Viluva కలువరి సిలువ సిలువలో విలువ
788 kaluvarigirilo siluvadhaariyai కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
789 kaluvariloa vimukthi kaligenoa priyumdaa-కలువరిలో విముక్తి కలిగెనో ప్రియుండా
790 kalyaana veduka కళ్యాణ వేడుక – రమణీయ గీతిక
791 kalyanam kamaniyam i samayam ati ma కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం అతి మధురం
792 kalyaname vaibogam kamaniya kamtula కళ్యాణమే వైబోగం కమనీయ కాంతుల దీపం
793 kallu theristhe velugu raa కళ్లు తెరిస్తే వెలుగురా
794 kallallo kanneerenduku gundello digulend కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు గుండెల్లో దిగులెంద
795 kallalo kanneeru endhuku కళ్ళల్లో కన్నీరు ఎందుకూ
796 kavali kavali naa yesuku sontham కావాలి కావాలి నా యేసుకు సొంతం కావాలి
797 kaavalenaa yesayya bahumaanamu కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
798 kaavalivaadaa o kaavalivaadaa-కావలివాడా ఓ కావలివాడా
799 kavulakainaa saadhyamaa nee krupanu varnimchadm-కవులకైనా సాధ్యమా నీ కృపను వర్ణించడం
800 kashta nashtaalainaa kadagandla brathukainaa కష్ట నష్టాలైనా కడగండ్ల బ్రతుకైనా
801 kshanikamaina brathukuraa idi sodaraa-క్షణికమైన బ్రతుకురా ఇది సోదరా
802 kshanamaina gaduvadu thandri-క్షణమైన గడవదు తండ్రి
803 kshnamaina neevu nanu vidachi poalaedhugaa-క్షణమైన నీవు నను విడచి పోలేదుగా
804 kuthuhala marbhatame కుతూహల మార్భాటమే - నా యేసుని సన్నిధిలో
805 kuthoohalm aarbhaatamae – naa yaesuni sannidhiloa-కుతూహలం ఆర్భాటమే – నా యేసుని సన్నిధిలో
806 kummari o kummari కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి - జగదుత్పత్తిధారి
807 kummari oa kummari jagathuthpaththidhaari-కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి జగతుత్పత్తిదారి
808 kummaree oa kummaree jagadhuth-కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ జగదుత్పత్తిద
809 Kummari Chethilo Manti Vale కుమ్మరి చేతిలో మంటి వలె
810 kumaari aalakimchu nee vaaloachimchi-కుమారి ఆలకించు నీ వాలోచించి
811 kula pichodini nenu కుల పిచ్చోడ్ని నేను కళ్ళులేని కభోదిని
812 koodikoni yunnaamu smgha prabh-కూడికొని యున్నాము సంఘ ప్రభో కూ
813 koorchundunu nee sannidhilo devaa prathi dinam-కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో దేవా ప్రతి దినం
814 krungina velalo aapada samayamulo-కృంగిన వేళలో ఆపద సమయములో
815 krutagnatato samarpanato కృతజ్ఞతతో సమర్పణతో ఆయన సన్నిది చేరెదము
816 kruthajnythan thalavmchi naadhu jeevamu arpimthunu-కృతజ్ఞతన్ తలవంచి నాదు జీవము అర్పింతును
817 krupa kanikaramula maa dhaevaa kruthajnythanarpimthu-కృప కనికరముల మా దేవా కృతజ్ఞతనర్పింతు
818 krupaa kshaemamu nee shaashvatha jeevamu-కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము
819 Krupa Krupa Nee Krupa కృప కృప నీ కృప
820 krupa krupa naa yesu krupa కృప కృప నా యేసు కృప -కృప కృప కృప
821 krupa chetha pilachinappude కృప చేత పిలిచినపుడే నేను నీ వాడనైతినయ్యా
822 krupa vembadi krupathoa nanu praemimchina naa yaesayyaa-కృప వెంబడి కృపతో నను ప్రేమించిన నా యేసయ్యా
823 krupa sathya sampurnuda కృపా సత్యా సంపూర్ణుడా
824 Krupaa Sathya Sampoornudaa Krupaamayudaa కృపా సత్య సంపూర్ణుడా (2)
825 krupa krupa krupa-కృప… కృప… కృప…
826 krupakaalamu dhaatipoavuchunnadhi krupapomdhanu parugidi rmdu vaevaeg-కృపకాలము దాటిపోవుచున్నది కృపపొందను పరుగిడి రండు వేవేగ
827 krupakaalamuloa prabhuyaesuni amgeekarimchumu oa priyudaa-కృపకాలములో ప్రభుయేసుని అంగీకరించుము ఓ ప్రియుడా
828 krupagala dhaevuni koniyaadedhamu krupachaalu neekanae prabhuyaesu-కృపగల దేవుని కొనియాడెదము కృపచాలు నీకనే ప్రభుయేసు
829 krupagala dhaevuni sarvadhaa nuthimchuaodi - కృపగల దేవుని సర్వదా నుతించుఁడి
830 krupachaetha rakshimchenu krupachaetha rakshimchenu-కృపచేత రక్షించెను కృపచేత రక్షించెను
831 krupaathishayamul oa naa yehoavaa nithyamun keerthimthunu-కృపాతిశయముల్ ఓ నా యెహోవా నిత్యమున్ కీర్తింతును
832 krupamayuda neelona కృపామయుడా - నీలోనా - నివసింప జేసినందునా (2x)
833 krupaamayuda nee lona కృపామయుడా నీలోన నివసింపజేసినందున
834 krupaamayudaa neeloana(2) niv-కృపామయుడా నీలోన(2) నివసింపజేస
835 krupalanu thalanchuchu కృపలను తలంచుచు - ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2x)
836 krupalanu thalmchuchoo (2)-కృపలను తలంచుచూ (2)
837 krupaasimhaasanumdaa alphaa oamaegaa neevaegaa krupaa dhaapunajaeri nuthimchedh-కృపాసింహాసనుండా అల్ఫా ఓమేగా నీవేగా కృపా దాపునజేరి నుతించెద
838 khmdimpavalenu dhurgunamulu kh-ఖండింపవలెను దుర్గుణములు ఖండింప
839 khaamosh raatho ki thandi hawaao se-ఖామోష్ రాతో కి తండీ హవాఓ సే
840 gonthu etthi chaatedaanu గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
841 gaganamu cheelchukoni గగనము చీల్చుకొని యేసు ఘనులను తీసుకొని
842 gaganamu cheelchukoni yaesu gh-గగనము చీల్చుకొని యేసు ఘనులను త
843 gaadaandhakaarapu loyalo గాడాంధకారపు లోయలో
844 gadachina kaalamantha గడచిన కాలమంతా నిలిచితివి నా చెంత
845 gadachina kaalamu krupaloa mammu-గడచిన కాలము కృపలో మమ్ము
846 gaadaandhakaaramulo nenu tiriginanu గాడాoధకారములొ – నేను తిరిగినను
847 gadiya naenu thattuchunnaanu-గడియ నేను తట్టుచున్నాను
848 gaadandhakaaramulo nee nadachina గాఢాంధ కారములో నే నడిచిన వేళలలో
849 gaadaamdhakaaramuloa naenu thiriginanu -గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను
850 gatha kaalamantha ninu kaachina devudu-గత కాలమంత నిను కాచిన దేవుడు
851 geethm geethm jaya jaya geethm-గీతం గీతం జయ జయ గీతం
852 githam githam jaya jaya గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడెదము
853 geetham geetham jaya jaya geetham ch గీతం గీతం జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడె
854 geethm geethm jaya jayageethm -గీతం గీతం జయ జయగీతం చేయితట్టి
855 gathakaalamulaymdhu ghanasahaayuda dhaevaa h- గతకాలములయందు ఘనసహాయుడ దేవా హ
856 geethamulu paaduaodee yaesunik-గీతములు పాడుఁడీ యేసునికి సం గీ
857 gesthemane thota గెత్సేమనే తోటలో - ప్రార్ధింప నేర్పితివా
858 gadhdhiyaloa numdi paaru jeevapu nadhineeru-గద్దియలో నుండి పారు జీవపు నదినీరు
859 gaanamuao jaeyuaodu sukeerthan-గానముఁ జేయుఁడు సుకీర్తనను యెహో
860 goppa dhaeva naaku thmdrivi ya-గొప్ప దేవ నాకు తండ్రివి యాకాశమ
861 goppa devudavani sakti sampannudani గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని
862 goppa dhevudavani shakthi గొప్పా దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని - గలమెత్తి నిన్ను నేను గాణమాడెదన్
863 gamyam cheraalani neetho undaalani గమ్యం చేరాలని నీతో ఉండాలని
864 gamyam cheralani nito umdalani paga గమ్యం చేరాలని నీతో ఉండాలని పగలు రేయ
865 gaaymbuthoa nimdaaru oa shudhdha shiras-గాయంబుతో నిండారు ఓ శుద్ధ శిరస
866 gaayamulan gaayamulan naa korakai pomdhenu kreesthu prabhu-గాయములన్ గాయములన్ నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు
867 grmtha vaagdhaanamulanni naavi-గ్రంథ వాగ్దానములన్ని నావి
868 greenlaamd dhaeshasthulunu imdiy-గ్రీన్లాండ్ దేశస్థులును ఇండియ
869 garbapalamu devudichchu bahumanam గర్భఫలము దేవుడిచ్చు బహుమానం కుమ
870 gorrepilla jeeva grandhamandu nee perunn గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు నీ పేరున్నదా
871 gorrepilla vivaahoathsav-గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
872 gorrepilla vivaahoathsava samayamu vachchenu rmdi-గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చెను రండి
873 gaali samudrapu alalaku nenu-గాలి సముద్రపు అలలకు నేను
874 gaalinchi choodaraa melainadi-గాలించి చూడరా మేలైనది
875 golgotha kondapina గొల్గోత కొండపైన గాయాలు పొందితివి
876 giladulo guggilamu leda ekkada గిలాదులో గుగ్గిలము లేదా ఎక్కడా
877 galaleeya teerana chinna nava గలిలయ తీరాన చిన్ననావ
878 gunde baruvekkipothunnadi-గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
879 gunavmthuraalaina ghanamaina sthreeyae goppadhi yemthoa velagala muthyamu kann-గుణవంతురాలైన ఘనమైన స్త్రీయే గొప్పది యెంతో వెలగల ముత్యము కన్న
880 Gunavathi Aina Bhaarya గుణవతి అయిన భార్య
881 guriyoddake parugiduchumtini kristu గురియొద్దకే పరుగిడుచుంటిని క్రీస్తు
882 gurileni payanam dari cherakunte గురిలేని పయనం దరి చేరకుంటే
883 gurileni bratukidi darichercha గురిలేని బ్రతుకిది దరిచేర్చవా నా ప్
884 guruthu chesuko o priyuda గురుతు చేసుకో ఓ ప్రియుడా
885 goodu leni guvvanai koodu leni biddanai-గూడు లేని గువ్వనై కూడు లేని బిడ్డనై
886 goodu leni guvvalaa daari thappithi గూడు లేని గువ్వలా దారి తప్పితి
887 Goodu Vidachi Vellina Naade గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
888 ghana bhava dhupakruthu lanu m-ఘన భవ దుపకృతు లను మాటికి నే వి
889 ghana yehoavaa nee gudaarm bun-ఘన యెహోవా నీ గుడారం బున నతిథియ
890 ghanatha mahima prabhukae thara tharamulaloa thanakae chellunu gaak-ఘనత మహిమ ప్రభుకే తర తరములలో తనకే చెల్లును గాక
891 ghanadhaeva priya thanayumdaa -ఘనదేవ ప్రియ తనయుండా జగద్రక్షా
892 ghanadeva putrudagu ఘనదేవ పుత్రుడగు ఘనమైన యేసుబిడ్డన్-2
893 ghanamaina kreesthu krupao gan-ఘనమైన క్రీస్తు కృపఁ గనుగొంటి న
894 ghanamaina naa yesayya ఘనమైన నా యేసయ్య బహు ఆశ్చర్యములు నీ ఘన కార్యములు
895 gaanamu chaeyudu sukiirthananu ఘానము చేయుదు సుకీర్థనను=yఒహోవను గూరిచి క్రొథ గాను రక్థి గాను
896 ghanuaodaina yehoavaa gadhdhe -ఘనుఁడైన యెహోవా గద్దె ముందట మీర
897 chimtha laedhiaoka yaesu putte-చింత లేదిఁక యేసు పుట్టెను వింత
898 chintha ledika yesu puttenu చింత లేదిక యేసు పుట్టెను
899 chinthenduku meeku digulenduku-చింతెందుకు మీకు దిగులెందుకు
900 Chindindi Raktham Aa Siluva Paina చిందింది రక్తం ఆ సిలువ పైన
901 chakkani paraloaka smbmdhulath-చక్కని పరలోక సంబంధులతో గూడి సం
902 cheekati kaalamu vachchuchumde krupakaalamu nupayoagimchu-చీకటి కాలము వచ్చుచుండె కృపకాలము నుపయోగించు
903 chikati loyalo nenu padiyumdaga చీకటి లోయలో నేను పడియుండగా
904 chikati loyalo nenu padiyumdaga చీకటి లోయలో నేను పడియుండగా నేవే
905 Cheekatule Nannu Kammukonangaa చీకటులే నన్ను కమ్ముకొనంగా
906 Chaachina Chethulu Neeve చాచిన చేతులు నీవే
907 chaatimchuaodi manushyajaathi kaesu naa-చాటించుఁడి మనుష్యజాతి కేసు నా
908 chatinchudi manshuya jaathi చాటించుడి మనుష్య జాతి కేసు నామము - చాటించుడి యవశ్య యేసు ప్రేమ సారము
909 chaatimchudi manushyajaathi kaesunaamamu-చాటించుడి మనుష్యజాతి కేసునామము
910 Chitti Potti Paapanu Nenu చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
911 chitti potti paapanu naenu yaesayyaa-చిట్టి పొట్టి పాపను నేను యేసయ్యా
912 chettu choosthe pachchagundi చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
913 chatali jagatilo devuni keerthi చాటాలి జగతిలో దేవుని కీర్తి కావాలి మనిషికి దేవుని నీతి
914 chetlulaeni mettalmdhu nadhula paarajaeyu dhaevaa-చెట్లులేని మెట్టలందు నదుల పారజేయు దేవా
915 chaatuaodi shubhavaarthanu boa-చాటుఁడి శుభవార్తను బోధకులారా చ
916 chaediyalu gumpugoodiri kreest-చేడియలు గుంపుగూడిరి క్రీస్తు జ
917 chitikina naa jeevitham చితికిన నా జీవితము చినిగిన ఓ కాగితము
918 chithra chithraala vaade mana yesayya చిత్ర చిత్రాల వాడే మన యేసయ్య
919 chaethun adhbhutha manenu chaethun adhbhutha manenu-చేతున్ అద్భుత మనెను చేతున్ అద్భుత మనెను
920 chaethuleththi vmdhanamulu cha-చేతులెత్తి వందనములు చేతు మిపుడ
921 cheddaamaa poraatam చేద్దామా పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం - అపవాది శక్తులతో అనుదినము పోరాటం -2
922 chinna gorrepillanu naenu yaesayyaa-చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను యేసయ్యా
923 Chinni Chinni Chethulatho Bulli Bulli Buggalatho చిన్ని చిన్ని చేతులతో
924 chinni chinni tammudu చిన్ని చిన్ని తమ్ముడు చిట్టి చెల్లెలు /2/
925 chinni chinni tammudu చిన్ని చిన్ని తమ్ముడు చిట్టి చెల్లెలు /2/
926 chinna paraloakamanna mana hrudhaym anna -చిన్న పరలోకమన్న మన హృదయం అన్న
927 chinni manasutho ninnu చిన్ని మనసుతో నిన్ను ఆరాధింతును – చిన్ని బిడ్డనేసయ్యా స్వీకరించుము
928 chinnabiddala vinnapamula nenn-చిన్నబిడ్డల విన్నపముల నెన్నడైన
929 chinnaari baalagaa chirudivya jyothigaa చిన్నారి బాలగా చిరుదివ్య జ్యోతిగా
930 chinnavaari priya yaesu rakshkaa m-చిన్నవారి ప్రియ యేసు రక్షకా మ
931 cheppalenu baaboi prabhu goppathanaanni-చెప్పలేను బాబోయ్ ప్రభు గొప్పతనాన్ని
932 cheyi pattuko naa cheyi pattuko చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో
933 cheyi pattuko na cheyi pattuko చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో జా
934 chaeyanu shraeshta kaaryamu praarthan-చేయను శ్రేష్ఠ కార్యము ప్రార్థన
935 chaeyanu shraeshta pani dhaiva saevayae-చేయను శ్రేష్ఠ పని దైవ సేవయే
936 chaeri bhujiyimpudeevimdhu yae-చేరి భుజియింపుడీవిందు యేసు సిద
937 chirakaala snehithudaa చిరకాల స్నేహితుడా నా హృదయాన సన్నిహితుడా
938 chirakala snehituda na hrudayana sa చిరకాల స్నేహితుడా నా హ్రుదయాన సన్ని
939 chirakalam nee sannidhilo చిరకాలం నీ సన్నిధిలో
940 chaerikolvuaodi kreesthuni paa-చేరికొల్వుఁడి క్రీస్తుని పాదము
941 chiru divvela velugulatho-చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
942 Chirugaali Veechinaa Prabhu చిరుగాలి వీచినా ప్రభూ
943 chirudipamalle veligimdi lokam aa v చిరుదీపమల్లె వెలిగింది లోకం ఆ వెలుగ
944 chirudipamalle veligimdi lokam aa velugu korake vechimdi చిరుదీపమల్లె వెలిగింది లోకం ఆ వెలుగు కొరకే వేచింది లోకం
945 chirunagavu momu చిరునగవు మోము తోడా
946 chirunagavu momu toda bava divy చిరునగవు మోము తోడా భవ దివ్య భజన
947 chaalaa goppodu chaalaa chaalaa goppodu-చాలా గొప్పోడు చాలా చాలా గొప్పోడు
948 chali raathiri eduru choose-చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
949 chalina devudavu yesu chalina devud చాలిన దేవుడవు యేసు చాలిన దేవుడ నీవు
950 chalina devudavu yesu chalina devuda nivu చాలిన దేవుడవు యేసు చాలిన దేవుడ నీవు
951 chalu chalu చాలు చాలు చాలు
952 chalu chalu chalu naku yesu cha చాలు చాలు చాలు నాకు యేసు చాలు చ
953 chalunayya chalunayya చాలునయ్యా చాలునయ్యా
954 chalunayya chalunayya ni krupa చాలునయ్యా చాలునయ్యా నీ క్రప నాక
955 chaalunayya nee krupa naa jeevithaaniki (2)-చాలునయ్య నీ కృప నా జీవితానికి (2)
956 chaalunu loaka bhoagamulu chaa-చాలును లోక భోగములు చాలును చాలు
957 chevulu unnaya vine chevu చెవులు ఉన్నాయా వినే చెవులు ఉన్నాయా(2)
958 chaahe thum ko dil se-చాహే తుమ్ కో దిల్ సే
959 choochi jeevimchu yaesunaathuni gaayamulanu choodumu-చూచి జీవించు యేసునాథుని గాయములను చూడుము
960 choochithive naa kanneetini చూచితివే నా కన్నీటిని
961 choochuchunna devudavayyaa nannu choochinaavu-చూచుచున్న దేవుడవయ్యా నన్ను చూచినావు
962 choochuchunna dhaevudavu neevae yaesayyaa-చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా
963 choochuchunnaamu nee vaipu maa-చూచుచున్నాము నీ వైపు మా ప్రియ
964 chooda goaredha dhaeva mmdhira-చూడ గోరెద దేవ మందిరావరణములను చ
965 choodarae kreesthuni joodarae -చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖుల
966 choodarae maaraeaodu putti naa-చూడరే మాఱేఁడు పుట్టి నాఁడు బెత
967 choodarae siluvanu vrae laadu -చూడరే సిలువను వ్రే లాడు యేసయ్య
968 chudalani undi yesuni cheralani umd చూడాలని ఉంది యేసుని చేరాలని ఉంది
969 chudalani undi yesuni cheralani చూడాలని ఉంది యేసుని చేరాలని ఉంది
970 choodumadhae choodumadhae nee varudu vachchuchumde-చూడుమదే చూడుమదే నీ వరుడు వచ్చుచుండె
971 choodumadhae nee korakae siluvapai vraelaadu shreeyaesu rakshkun-చూడుమదే నీ కొరకే సిలువపై వ్రేలాడు శ్రీయేసు రక్షకున్
972 choodumu ee kshnamae kalvarini praemaa prabhuvu neekai niluchumdenu-చూడుము ఈ క్షణమే కల్వరిని ప్రేమా ప్రభువు నీకై నిలుచుండెను
973 chudumu gesthemane చూడుము గెత్సెమనె - తోటలో నా ప్రియుడు
974 choodumu gethsemanae thoataloa-చూడుము గెత్సెమనే తోటలో నా ప్రభ
975 choodumu neevu maelukonumu yaesu vachchuchunnaadu-చూడుము నీవు మేలుకొనుము యేసు వచ్చుచున్నాడు
976 choodumu soadharudaa neevu naedae laechi rakshna korakai-చూడుము సోదరుడా నీవు నేడే లేచి రక్షణ కొరకై
977 choopula valana kaligedi prema kaadammaa-చూపుల వలన కలిగేది ప్రేమ కాదమ్మా
978 chuk chuk bandi ఛుక్ ఛుక్  బండి రైలు బండి
979 jai jai jai jai yaesu prabhu maakai raanunna prabhuvaa-జై జై జై జై యేసు ప్రభు మాకై రానున్న ప్రభువా
980 jai jai jai jai raajula raajaa paathruda veevae maa prabhu veevae-జై జై జై జై రాజుల రాజా పాత్రుడ వీవే మా ప్రభు వీవే
981 jai jai yaesuraajaa jai jai raajaadhiraajaa neekae jai jai-జై జై యేసురాజా జై జై రాజాధిరాజా నీకే జై జై
982 jo jo lali (2) bala yesu lali n జో జో లాలి 2 బాల యేసు లాలి నన
983 jai prabhu yaesu jai ghana dhaevaa jai prabhu jai jai raajaa-జై ప్రభు యేసు జై ఘన దేవా జై ప్రభు జై జై రాజా
984 jo lali jo mariyatanayuda jo la జో లాలి జో మరియతనయుడా జో లాలి జ
985 jagathi kethenche rakshana kartha జగతి కేతెంచె రక్షణ కర్త
986 jagathi karudhemche rakshnakartha paapula mora vinenu yaesu-జగతి కరుదెంచె రక్షణకర్త పాపుల మొర వినెను యేసు
987 jagatiki punaadi vaeyaka mundae janiyinchina praema జగతికి పునాది వేయక ముందే జనియించిన ప్రేమ
988 jagathiki velugunu thechchenule christmas christmas-జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే క్రిస్మస్ క్రిస్మస్
989 jaagore jaagore jaagu jaamu raathiri జాగోరే జాగోరే జాగు జాము రాతిరి
990 jaagratha jaagratha yaesuao ditlu pi-జాగ్రత జాగ్రత యేసుఁ డిట్లు పి
991 jaagraththa jaagraththa yaesuditlu pilchun-జాగ్రత్త జాగ్రత్త యేసుడిట్లు పిల్చున్
992 jaagraththa bhakthulaaraa pilupide prabh జాగ్రత్త భక్తులారా పిలుపిదే ప్రభు యేసు వ
993 jaagraththa bhakthulaaraa pilupidhae prabhuyaesu vaegavachchunu-జాగ్రత్త భక్తులారా పిలుపిదే ప్రభుయేసు వేగవచ్చును
994 jaagraththa, bhakthulaaraa pilupide prabhu yesu vegavachchunu-జాగ్రత్త, భక్తులారా పిలుపిదే ప్రభు యేసు వేగవచ్చును
995 jagela yuvaka ravela tvaraga ni జాగెల యువక రావేల త్వరగ నీరాక కో
996 jnyaanu laaraadhimchiri yaesu -జ్ఞాను లారాధించిరి యేసు ప్రభున
997 jadiyakumu nae nae yunnaanani -జడియకుము నే నే యున్నానని కడు న
998 janimche nedu divya baludu nija జనించె నేడు దివ్య బాలుడు నిజంబు
999 janagana mana adhinaayaka jayahae bhaaratha bhaag-జనగణ మన అధినాయక జయహే భారత భాగ
1000 Janminchinaaduraa Raaju Janminchinaaduraa జన్మించినాడురా రాజు జన్మించినాడురా (2)
Jump to Starting Letter : ( K

© 2018 Waytochurch.com