• waytochurch.com logo
Song : 15726

Um kirubaiyinal உம் கிருபையினாலேஉம் கிருபையினாலே நிறைத்து
உம் வசனத்தினாலே என்னை நிறைத்து
நடத்திடுமே இயேசுவே (4)

உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன் என்றுமே

1) தெரிந்தெடுத்தீர் உம் பிள்ளையாக
என்னை அழைத்தீர் உம் சேவைக்காக - (2)
உம் வழிநடத்தும் சித்தம் போல
என்னை நடத்தும் உம் விருப்பம் போல - உம்மை

2) அபிஷேகியும் உம் ஆவியினாலே
அலங்கரியும் உம் வரங்களினாலே - (2)
உம் வழிநடத்தும் சித்தம் போல
என்னை நடத்தும் உம் விருப்பம் போல - உம்மை

3) உருவாக்கிடும் உம் கரங்களாலே
உருமாற்றிடும் உம் வார்த்தையாலே
உம் வழிநடத்தும் சித்தம் போல
என்னை நடத்தும் உம் விருப்பம் போல - உம்மை - உம் கிருபை

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com