• waytochurch.com logo
Quick search
Song : 15821

Ummal Agatha Kariyam உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை - Lyrics


உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
எல்லாமே உம்மாலே ஆகும் அல்லேலூயா

ஆகும் எல்லாம் ஆகும்
உம்மாலே தான் எல்லாம் ஆகும்

சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர்
நீரே ஐயா நீரே
எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர்
நீரே ஐயா நீரே

அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

எனக்குக் குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர்
நீரே ஐயா நீரே
எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர்
நீரே ஐயா நீரே

வறண்ட நிலத்தை நீருற்றாய் மாற்றுபவர்
நீரே ஐயா நீரே
அவாந்திர வெளியை தண்ணீராய் மாற்றுபவர்
நீரே ஐயா நீரே

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com