• waytochurch.com logo
Song # 19661

nambikege patranu ni ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನೂ ನೀ


ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನೂ ನೀ,
ನಂಬಿಬಂದೇ ನಿನ್ ಸಮ್ಮುಖ,
ನಂಬಿರುವೆ ನಿನ್ ರಕ್ಷಣ… //2//
1.ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ನಂಬಲ್ಲಿಲ್ಲ,
ತಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಾದುಕೊಂಡೆ… //2//
ವಾಗ್ದಾನಾ ತಂದವನೇ, ಬಾಳೆಲ್ಲ ನಿನ್
ವಚನವೇ… //2//
ದಾರಿಗೆ ದೀಪ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು
ನಿನ್ನ ವಚನವೂ,
ಶಕ್ತಿಯೂವುಳ್ಳದು, ಜೀವವು ಉಳ್ಳದು
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೂ,
2.ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು, ಕಾಯುವುದು… //2//
ಅಂತರ್ಯವು ಹರ್ಷಿಸಿದೆ, ನಿನ್ ವಚನ
ನಾನ್ ನಂಬಿರಲೂ… //2//
ದಾರಿಗೆ ದೀಪ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು
ನಿನ್ನ ವಚನವೂ,
ಶಕ್ತಿಯೂವುಳ್ಳದು, ಜೀವವು
ಉಳ್ಳದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೂ,
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನೂ ನೀ….
3.ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ,
ನಿನಗೆ ಅಂಜೀನಾ ನಡೆಯುವಾಗ… //2//
ಎಲುಬಿಗೆ ಸಾರವೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ
ಆರೋಗ್ಯವೂ… //2//
ದಾರಿಗೆ ದೀಪ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು
ನಿನ್ನ ವಚನವೂ,
ಶಕ್ತಿಯೂವುಳ್ಳದು, ಜೀವವು
ಉಳ್ಳದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೂ,
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನೂ ನೀ….
4.ಚಂಡಮಾರುತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ,
ವಾಕ್ಯ ಹೊಂದಿ ಪೌಲ ಬಲಪಡೆದ… //2//
ಖೈದಿಯಾಗಿ ಹಡಗು ಹತ್ತಿ,
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗಿದ… //2//
ದಾರಿಗೆ ದೀಪ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು
ನಿನ್ನ ವಚನವೂ,
ಶಕ್ತಿಯೂವುಳ್ಳದು, ಜೀವವು
ಉಳ್ಳದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೂ.
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನೂ ನೀ….

nambikege patranu ni,
nambibande nin sam’mukha,
nambiruve nin rakṣaṇa… //2//
1.svanta sakthiya namballilla,
tande ninnanne hadukoṇḍe… //2//
vagdana tandavane, baḷella nin
vachanave… //2//
darige dipa baḷige beḷaku
ninna vachanavu,
shaktiyuvuḷḷadu, jivavu uḷḷadu
ninna vakyavu,
2.ninna nambiruva ellarannu
ninna priti endu, kayuvudu… //2//
antaryavu harṣhiside, nin vacana
nan nambiralu… //2//
darige dipa baḷige beḷaku
ninna vachanavu,
saktiyuvuḷḷadu, jivavu
uḷḷadu ninna vakyavu,
nambikege patranu ni….
3.keṭṭadellavannu biṭṭu agali,
ninage an̄jina naḍeyuvaga… //2//
elubige saravu, dehakke
arogyavu… //2//
darige dipa baḷige beḷaku
ninna vacanavu,
shaktiyuvuḷḷadu, jivavu
uḷḷadu ninna vakyavu,
nambikege patranu ni….
4.chaṇḍamarutada madhyadalli,
vakya hondi paula balapaḍeda… //2//
khaidiyagi haḍagu hatti,
kyapṭan agi beḷagida… //2//
darige dipa baḷige beḷaku
ninna vachanavu,
saktiyuvuḷḷadu, jivavu
uḷḷadu ninna vakyavu.
nambikege patranu ni….

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com