• waytochurch.com logo
Song # 23789

kolaikavanam porar கொலைக்காவனம் போறார்


பல்லவி
கொலைக்காவனம் போறார், அன்னமே-நரர்
கொடிய பாவத்தால், இதோ முனன்மே.
அனுபல்லவி
வலமைச் சதா நித்திய,
தலைமைத் தேவா திபத்திய,
வஸ்தனாதி திருச்சேயன்,
உத்தம கிறிஸ்துநாயன்,
மனுடர்களுட பிணையாளி மத்யஸ்தன்,
எனுட் பிரிய மணவாள சிரேஷ்டன்,
வங்கண விங்கித லங்கிர்த நேசன்,
சங்கமுழங்கிய சங்கையின் ராசன்
மருகிய துயரொடு குருசினில் மடியத்
திருவுளமாய் நமதேசுவுங் கொடிய – கொலை
சரணங்கள்
1. பொந்தியுப் பிலாத்துவின் கீழாக – நின்று
புண்ணியனார் பாடுப்பட்டுச் சாக,
பூரியர் ஆரியர் வீரிய மாயடர்
காரிர வேசெய் கொடூரம லாதினம் – கொலை
புடவிக்கிருளே விடியற் பொழுதே
படிறுக்கொடியோர் இடு கட்டுடனே யிரண
போரினா ரவாரமாக மனுடகு
மாரான் மீத கோரமாக முறையிடப், – கொலை
2. சிந்தை நடுங்கச்செய்யும் லோக ஞாயத்
தீர்ப்பின் உபாயமெல்லாம் போக,
புந்திக்கடாத மாயம்,
போடிச் சம்பிரதாயம்,
பொய்மை மனதான நேயம்,
பொற்புப்பேச்சாலென்னாதாயம்,
போதகராகிய காதகர் கூறவும்
யூதர்களாம் வலுபா தகர் சீறவும், – கொலை
3. பூண்ட சொற்படி யாண்ட கர்த்தனை
நீண்ட கற்கிடை மீண்டிறுக்கியே,
பொங்கி மகாவுதி ரங்கள் குபீரென
உங்கசை வாரடி யின்கன வாதைகள்
பொன்னுரு மாறியும் வின்னம தாயிரு
கன்னமெலாம்வலி துன்னவும் நாணொடு
புயங்கள் நொந்திட வொன்றி
அழுந்த வரிந்து பிணைந்துயர்,
போற்றிரு மத்தக முட்கிரீடத்தை
அழுத்தியடித்து முகத்திடை துப்பினர்,
புகைத்து வசை யெண்ணாது பேசினர்,
அகைத்து மனம் நண்ணாமலேசினர்,
பகைத்து நரர் பண்ணாத தீமைகள்
புடைத்தோர் கோலது கொடுத்து, வீணர்கள்
போத நகைத்துச் சிரித்துத்
தீதுற மெத்தப் பழித்து,
பொன்றாத, குன்றாத, நன்றான ஒன்றான,
என்தேவ னின்பால் முழங்கா லிடும்போடு
புதினத்துடனிடவும் விதனப்பட யிறையை
வதனத்தி லறையவும் அதினக் கொடுமைசெய்ய,
பொறை யுடனின்று குருசதுகொண்டு,
யெருசலை யின்கண்ணுருவ நடந்து,
போற்றி மாதர னேக மாயழ
ஆற்றி நேசசி நேக மாகவும்,
பூங்கனியொன் றின்பங்கம்
நீங்கவும் நன்றின் துங்கம்
புகழாகவும் மானிடர் வாழவும்,
மிக வேதயவாகி யென்னா யகர்
புல்லரொடு குருசின் வாதிலறைந்திடக்
கொல்கதா மலையின் மீதிலிறந்திடக் – கொலை

pallavi
kolaikkaavanam poraar, annamae-narar
kotiya paavaththaal, itho munanmae.
anupallavi
valamaich sathaa niththiya,
thalaimaith thaevaa thipaththiya,
vasthanaathi thiruchchaேyan,
uththama kiristhunaayan,
manudarkaluda pinnaiyaali mathyasthan,
enut piriya manavaala siraeshdan,
vangana vingitha langirtha naesan,
sangamulangiya sangaiyin raasan
marukiya thuyarodu kurusinil matiyath
thiruvulamaay namathaesuvung kotiya – kolai
saranangal
1. ponthiyup pilaaththuvin geelaaka – nintu
punnnniyanaar paaduppattuch saaka,
pooriyar aariyar veeriya maayadar
kaarira vaesey kotoorama laathinam – kolai
pudavikkirulae vitiyar poluthae
patirukkotiyor idu kattudanae yirana
porinaa ravaaramaaka manudaku
maaraan meetha koramaaka muraiyidap, – kolai
2. sinthai nadungachcheyyum loka njaayath
theerppin upaayamellaam poka,
punthikkadaatha maayam,
potich sampirathaayam,
poymai manathaana naeyam,
porpuppaechchaாlennaathaayam,
pothakaraakiya kaathakar kooravum
yootharkalaam valupaa thakar seeravum, – kolai
3. poonnda sorpati yaannda karththanai
neennda karkitai meenntirukkiyae,
pongi makaavuthi rangal kupeerena
ungasai vaarati yinkana vaathaikal
ponnuru maariyum vinnama thaayiru
kannamelaamvali thunnavum naannodu
puyangal nonthida vonti
aluntha varinthu pinnainthuyar,
pottiru maththaka mutkireedaththai
aluththiyatiththu mukaththitai thuppinar,
pukaiththu vasai yennnnaathu paesinar,
akaiththu manam nannnnaamalaesinar,
pakaiththu narar pannnnaatha theemaikal
putaiththor kolathu koduththu, veenarkal
potha nakaiththuch siriththuth
theethura meththap paliththu,
pontatha, kuntatha, nantana ontana,
enthaeva ninpaal mulangaa lidumpodu
puthinaththudanidavum vithanappada yiraiyai
vathanaththi laraiyavum athinak kodumaiseyya,
porai yudanintu kurusathukonndu,
yerusalai yinkannnuruva nadanthu,
potti maathara naeka maayala
aatti naesasi naeka maakavum,
poonganiyon rinpangam
neengavum nantin thungam
pukalaakavum maanidar vaalavum,
mika vaethayavaaki yennaa yakar
pullarodu kurusin vaathilarainthidak
kolkathaa malaiyin meethiliranthidak – kolai

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com