• waytochurch.com logo

Today's Most viewed Lyrics

Sl.No Title Language Views
1 Raja Nee Sannidhilone రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యTelugu570
2 Stuthi paadutake brathikinchina స్తుతి పాడుటకే బ్రతికించినTelugu218
3 Entha manchi Devudavayya ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా - ఎంత మంచి దేవుడవయ్యాTelugu123
4 parishudha parishudha prabhuva - పరిశుద్ద పరిశుద్ద ప్రభువాTELUGU68
5 Neeve naaku chaalunu yesu నీవే నాకు చాలును యేసుTelugu68
6 naa chinni hrudayamutho నా చిన్ని హృదయముతోTELUGU62
7 Vandanam yesayya vandhanam yesaiah వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యాTelugu57
8 vetagaani urilo nundi వేటగాని ఉరిలో నుండిTELUGU53
9 ninne ninne ne koluthunayya - నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా నీవే నీవే నా రాజువయ్యా - యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యాTelugu51
10 mahima ghanathaku arhudavu మహిమ ఘనతకు అర్హుడవుTelugu49
11 Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యముTelugu49
12 yudhaa sthuthi gotrapu simhama యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమాTelugu44
13 naadantuu lokaana edi ledayya నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యాTelugu42
14 Premincheda Yesu raja Ninne premincheda ​ప్రేమించెద యేసురాజ నిన్నే ప్రేమించెదTelugu38
15 neeve na santhosha ganamu నీవే నా సంతోషగానముTelugu35
16 Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedan నేనెల్లప్పుడు యెహోవను సన్నుతించెదన్Telugu35
17 ninu namminacho నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవుTelugu31
18 punarudhanuda naa yesayya పునరుత్థానుడ నా యేసయ్య మరణము గెలిచి బ్రతికించితివి నన్నుTelugu28
19 dayagala hrudayudavu దయగల హృదయుడవుTelugu27
20 we are many parts we are all one bodyENGLISH27
21 Aparadini Yesiah – అపరాధిని యేసయ్యాTELUGU27
22 naa praana priyudaa naa yesayyaa నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యాTELUGU27
23 Everyone needs compassion-ENGLISH26
24 viluveleni naa jeevitham nee chethilo padagaane విలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానేTELUGU25
25 bangaram adugaledu vajraalani adugaledu బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదుTelugu24
26 elaa umdaganu nee praema laekumdaa --ఎలా ఉండగను నీ ప్రేమ లేకుండా -TELUGU24
27 Mahonnathuda Nee Chaatuna Ne Nivasinchedhanu మహోన్నతుడా నీ చాటున నే నివసించెదనుTelugu24
28 athyunnatha simhasanamupai (hosanna) అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడాTelugu23
29 oohaku andani praema naa yaesu praema ఊహకు అందని ప్రేమ నా యేసు ప్రేమTELUGU22
30 manchivaadu goppavaadu naa yesu parishuddhudu మంచివాడు గొప్పవాడు నా యేసు పరిశుద్ధుడుTelugu22
31 Yehovah Yireh samasthamu neeve యెహోవా యీరే సమస్తము నీవేTelugu22
32 krupa krupa naa yesu krupa కృప కృప నా యేసు కృప -కృప కృప కృపTELUGU21
33 sudhaa madhura kiranaala arunodayam సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం కరుణామయునిTELUGU21
34 sasvatamaina premaku patruni chesi శాశ్వతమైన ప్రేమకు పాత్రుని చేసిTELUGU20
35 melulu nee melulu marachipolenayyaa మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా Telugu20
36 maarpuchendavaa neevu marpuchendavaa-మార్పుచెందవా నీవు మర్పుచెందవాTELUGU19
37 stuti naivedyam amduko yesayya స్తుతి నైవేద్యం అందుకో యేసయ్యా TELUGU18
38 nazarethu patnaana nagumalle dharani lo నజరేతు పట్నాన నగుమల్లె దరని లొTelugu18
39 na priya yesu raja aduko nannepudu నా ప్రియ యేసు రాజా ఆదుకో నన్నెపుడుTELUGU17
40 veeche galullo prathiroopam neeve వీచే గాలుల్లో ప్రతిరూపం నీవేTelugu17
41 srusti kartha yesu deva సృష్టికర్త యేసు దేవ సర్వలోకం నీమాట వినునూTELUGU16
42 sthuthi patruda stotrarhuda stutula స్తుతి పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా స్తుTELUGU16
43 oka kshanamainaa ninu veedi-ఒక క్షణమైనా నిన్ను వీడిTELUGU16
44 sarvonathuda neeve naaku సర్వోన్నతుడా - నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము -TELUGU15
45 viduvani devuda nive ma mamchi yesa విడువని దేవుడ నీవే మా మంచి యేసయ్యాTELUGU15
46 raajula raajaa raanaiyunnavaadaa రాజుల రాజా రానైయున్నవాడా Telugu15
47 yemani varninthu ఏమని వర్ణింతు - నీ కృపను - ఏరులై పారెనె - నా గుండెలోన -TELUGU14
48 yehovaa naaku velugaye యెహోవా నాకు వెలుగాయే యెహోవానాకు రక్షణయేTelugu14
49 He poured in the oil and the wine-ENGLISH14
50 noothanamainadi nee vaathsalyamu నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము ప్రతి దినము నన్ను దర్శించెనుTELUGU14
51 Kadanthu vantha pathaiyil kaneer sinthum velaiyil கடந்து வந்த பாதையில்tamil14
52 emmanuelu rakthamu ఇమ్మానుయేలు రక్తము - ఇంపైన యూటగుTELUGU13
53 ravayya yesunadha ma rakshana marga రావయ్య యేసునాధా మా రక్షణ మార్గముTELUGU13
54 siluvalo aa siluvalo aa gora kalvar సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలోTELUGU13
55 nadipimchu chunnaadu - najaraeyudu-నడిపించు చున్నాడు - నజరేయుడుTELUGU13
56 naa thoduga vunnavaadave నాతోడుగా ఉన్నవాడవే..! నాచేయి పట్టి నడుపు వాడవే...!Telugu13
57 Nigilona merise nakshathram నింగిలోన మెరిసే నక్షత్రంTelugu13
58 Idi kamaneeya kalyaana raagam ఇది కమనీయ కళ్యాణ రాగంTelugu13
59 Come bless the Lord, all ye servants of the Lord English12
60 seeyonu paatalu santhoshamugaa సీయోను పాటలు సంతోషముగాTELUGU12
61 idhigo vinuma lokama ఇదిగో వినుమా ఓ లోకమా - త్వరలో ప్రభువు రానుండెను -TELUGU12
62 paraakramamu gala baladyuda పరాక్రమము గల బలాడ్యుడా ..... నీ కంటికి కనిపించే నీ చెవులకు వినిపించేTELUGU12
63 kalyanam kamaniyam i samayam ati ma కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం అతి మధురంTELUGU12
64 I HAVE A PRECIOUS BOOK English12
65 WE ARE HEIRSENGLISH12
66 CONSUME ME LORDENGLISH12
67 unnaavu dhaevaa yugayugamulu - unnavaada neevae tharatharamulu-ఉన్నావు దేవా యుగయుగములు - ఉన్నవాడ నీవే తరతరములుTELUGU12
68 ninnu vidichi nee praema marachi - -నిన్ను విడిచి నీ ప్రేమ మరచి - TELUGU12
69 raavayyaa yesayyaa naa intiki రావయ్యా యేసయ్యా నా ఇంటికిTelugu12
70 Aa prabhu yeshu aaHINDI12
71 Thank you Jesus Thank you Lord for loving me-ENGLISH12
72 aikyaparachumayya ఐక్యపరచుమయ్యా ఈ వధూవరులనుTelugu11
73 o nestama e subavarta teliyuna ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా TELUGU11
74 sagilapadi mrokkedamu satyamuto atm సాగిలపడి మ్రొక్కెదము సత్యముతో ఆత్మతTELUGU11
75 OBEDIENCE IS THE VERY BEST English11
76 LITTLE BY LITTLE EVERYDAY English11
77 mahaaghanudu mahoannathudu parishudhdhudu nithyanivaasi-మహాఘనుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్యనివాసిTELUGU11
78 i will worship with all of my heartENGLISH11
79 oka kshnamaina ninu veedinaa-ఒక క్షణమైన నిను వీడినాTELUGU11
80 mithramaa naa mithramaa ` chiththamaa idhi nee chithramaa-మిత్రమా నా మిత్రమా ` చిత్తమా ఇది నీ చిత్రమాTELUGU11
81 yesaiah naa hrudhayabilaasha neeve naiah యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష నీవేనయ్యాTelugu11
82 Saswathamyna prematho annu preminchavayya శాశ్వతమైన ప్రేమతో నను ప్రేమించావయ్యా! నీ ప్రేమే నను గెల్చెను! శాశ్వతమైన ప్రేమతో నను ప్రేమించావయ్యా! నీ ప్రేమే నను గెల్చెను!Telugu11
83 Hallelujah Hallelujah Stotramulu హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు - హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు Telugu11
84 neekasaadhyamainadi ediyu ledu-నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదుTELUGU11
85 naa jeevam naa sarvam neeve devaa నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవాTelugu11
86 Nee challani chooputho karuninchinandhuna నీ చల్లని చూపుతో కరుణించినందునTelugu11
87 ascharyakarudu alochanakartha nithyudagu thandri ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్తTELUGU10
88 devuni sannidhilo sampurna samtosha దేవుని సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషంTELUGU10
89 nammavaddu nammavaddu e mayalokam n నమ్మవద్దు నమ్మవద్దు ఈ మాయలోకం నమ్మవTELUGU10
90 sarva yugamulalo sajivudavu sar సర్వ యుగములలో సజీవుడవు సరిపోల్చTELUGU10
91 jeevithanthamu nee neetho జీవితాంతమూ నే నీతో నడవాలని Telugu10
92 nibandhanaa janulam నిబంధనా జనులం నిరీక్షణా ధనులం Telugu10
93 lemmu thaejarillumu neeku velugu vachchi yunnadhi-లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు వెలుగు వచ్చి యున్నదిTELUGU10
94 MY LORD KNOWS THE WAYENGLISH10
95 CHRIST IS THE ANSWERENGLISH10
96 I CAN RUN THROUGH A TROOPENGLISH10
97 evarunnaarani epudumtaarani -ఎవరున్నారని ఎపుడుంటారని TELUGU10
98 galaleeya teerana chinna nava గలిలయ తీరాన చిన్ననావTelugu10
99 deva nee aavaranam maakento sreyaskaram దేవా నీ ఆవరణం మాకెంతో శ్రేయస్కరంTelugu10
100 idi shubhodayam kreesthu janmadinam ఇది శుభోదయం – క్రీస్తు జన్మదినంTelugu10

© 2019 Waytochurch.com