• waytochurch.com logo

Today's Most viewed Lyrics

Sl.No Title Language Views
1 Raja Nee Sannidhilone రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యTelugu247
2 ninne ninne ne koluthunayya - నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా నీవే నీవే నా రాజువయ్యా - యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యాTelugu240
3 Entha manchi Devudavayya ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా - ఎంత మంచి దేవుడవయ్యాTelugu212
4 mahima ghanathaku arhudavu మహిమ ఘనతకు అర్హుడవుTelugu187
5 Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యముTelugu158
6 yudhaa sthuthi gotrapu simhama యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమాTelugu127
7 vetagaani urilo nundi వేటగాని ఉరిలో నుండిTELUGU110
8 Premincheda Yesu raja Ninne premincheda ​ప్రేమించెద యేసురాజ నిన్నే ప్రేమించెదTelugu101
9 ninu namminacho నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవుTelugu95
10 naa chinni hrudayamutho నా చిన్ని హృదయముతోTELUGU92
11 bangaram adugaledu vajraalani adugaledu బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదుTelugu83
12 Neeve naaku chaalunu yesu నీవే నాకు చాలును యేసుTelugu80
13 parishudha parishudha prabhuva - పరిశుద్ద పరిశుద్ద ప్రభువాTELUGU61
14 naa praana priyudaa naa yesayyaa నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యాTELUGU56
15 naa thoduga vunnavaadave నాతోడుగా ఉన్నవాడవే..! నాచేయి పట్టి నడుపు వాడవే...!Telugu55
16 oohaku andani praema naa yaesu praema ఊహకు అందని ప్రేమ నా యేసు ప్రేమTELUGU53
17 dayagala hrudayudavu దయగల హృదయుడవుTelugu53
18 Neevu lekundaa nenundalenu నీవు లేకుండా నేనుండలేనుTelugu50
19 aaraadhiMchedhamu yaesayya naamamunu ఆరాదించెదము యేసయ్య నామమునుTelugu49
20 ninnu vidichi nee praema marachi - -నిన్ను విడిచి నీ ప్రేమ మరచి - TELUGU47
21 siluvalo aa siluvalo aa gora kalvar సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలోTELUGU44
22 emmanuelu rakthamu ఇమ్మానుయేలు రక్తము - ఇంపైన యూటగుTELUGU43
23 srusti kartha yesu deva సృష్టికర్త యేసు దేవ సర్వలోకం నీమాట వినునూTELUGU37
24 Mahonnathuda Nee Chaatuna Ne Nivasinchedhanu మహోన్నతుడా నీ చాటున నే నివసించెదనుTelugu37
25 seeyonu paatalu santhoshamugaa సీయోను పాటలు సంతోషముగాTELUGU36
26 Hallelujah Hallelujah Stotramulu హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు - హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు Telugu35
27 maarpuchendavaa neevu marpuchendavaa-మార్పుచెందవా నీవు మర్పుచెందవాTELUGU35
28 sarvonathuda neeve naaku సర్వోన్నతుడా - నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము -TELUGU33
29 paadedha dhaeva nee krupalan n-పాడెద దేవ నీ కృపలన్ నూతన గీతముTELUGU33
30 veeche galullo prathiroopam neeve వీచే గాలుల్లో ప్రతిరూపం నీవేTelugu32
31 manchivaadu goppavaadu naa yesu parishuddhudu మంచివాడు గొప్పవాడు నా యేసు పరిశుద్ధుడుTelugu31
32 chatinchudi manshuya jaathi చాటించుడి మనుష్య జాతి కేసు నామము - చాటించుడి యవశ్య యేసు ప్రేమ సారముTelugu28
33 viduvani devuda nive ma mamchi yesa విడువని దేవుడ నీవే మా మంచి యేసయ్యాTELUGU28
34 raajula raajaa raanaiyunnavaadaa రాజుల రాజా రానైయున్నవాడా Telugu27
35 naadantuu lokaana edi ledayya నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యాTelugu26
36 WE ARE HEIRSENGLISH26
37 neeve na santhosha ganamu నీవే నా సంతోషగానముTelugu26
38 melulu nee melulu marachipolenayyaa మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా Telugu26
39 oka kshanamainaa ninu veedi-ఒక క్షణమైనా నిన్ను వీడిTELUGU26
40 neeve na rakshana neeve nireekshana నీవే నా రక్షణ నీవే నిరీక్షణTelugu25
41 yehovaa naaku velugaye యెహోవా నాకు వెలుగాయే యెహోవానాకు రక్షణయేTelugu25
42 naa jeevam naa sarvam neeve devaa నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవాTelugu25
43 elaa umdaganu nee praema laekumdaa --ఎలా ఉండగను నీ ప్రేమ లేకుండా -TELUGU24
44 arambinchedha yesu neelo prathi dhinam ఆరంభించెద యేసు నీలో ప్రతీదినంTelugu24
45 sagilapadi mrokkedamu satyamuto atm సాగిలపడి మ్రొక్కెదము సత్యముతో ఆత్మతTELUGU23
46 LIFT JESUS HIGHER English23
47 nadipimchu chunnaadu - najaraeyudu-నడిపించు చున్నాడు - నజరేయుడుTELUGU22
48 yesaiah naa hrudhayabilaasha neeve naiah యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష నీవేనయ్యాTelugu22
49 gamyam cheralani nito umdalani paga గమ్యం చేరాలని నీతో ఉండాలని పగలు రేయTELUGU21
50 yuddhamu yehovade (4) r యుద్ధము యెహొవాదే 4 రాTELUGU21
51 raegathvarapadaku oarchukoa koapi goad-రేగత్వరపడకు ఓర్చుకో కోపి గోడTELUGU21
52 yehovaa naa balamaa యెహోవా నా బలమాTelugu20
53 na priya yesu raja aduko nannepudu నా ప్రియ యేసు రాజా ఆదుకో నన్నెపుడుTELUGU20
54 mahaaghanudu mahoannathudu parishudhdhudu nithyanivaasi-మహాఘనుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్యనివాసిTELUGU20
55 CONSUME ME LORDENGLISH20
56 nee mandirame నీ మందిరమే మాకు ఆశ్రయం నీ సన్నిధియే మాకు ఆధారముTelugu20
57 krupa krupa naa yesu krupa కృప కృప నా యేసు కృప -కృప కృప కృపTELUGU19
58 sthuthi patruda stotrarhuda stutula స్తుతి పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా స్తుTELUGU19
59 galaleeya teerana chinna nava గలిలయ తీరాన చిన్ననావTelugu19
60 Nenu kuda vunnanayya నేను కూడా ఉన్నానయ్యTelugu19
61 Everyone needs compassion-ENGLISH19
62 punarudhanuda naa yesayya పునరుత్థానుడ నా యేసయ్య మరణము గెలిచి బ్రతికించితివి నన్నుTelugu18
63 ravayya yesunadha ma rakshana marga రావయ్య యేసునాధా మా రక్షణ మార్గముTELUGU18
64 sthuthiyu mahimayu neeke kshit-స్తుతియు మహిమయు నీకె క్షితికినTELUGU18
65 Nambaththakavar Neer Oruvar - நம்பத் தக்கவர் நீர் ஒருவர்TAMIL18
66 Amarudavu neevu naa yesayya aadhiyu anthamu neevenayyaa అమరుడవు నీవు నా యేసయ్య ఆదియు అంతము నీవేనయ్యాTelugu18
67 chalunayya chalunayya ni krupa చాలునయ్యా చాలునయ్యా నీ క్రప నాకTELUGU17
68 sharonu vanamulo pusina pushpamai షారోను వనములో పూసిన పుష్పమై లోయTELUGU17
69 raathi kundanu రాతి కుండను నేను ఖాళియై యున్నాను Telugu17
70 maatlaadu naa prabhuvaa naathoa maataadu naa prabhuvaa-మాట్లాడు నా ప్రభువా నాతో మాటాడు నా ప్రభువాTELUGU17
71 raajulaku raajuvu prabhuvulaku prabhudavu-రాజులకు రాజువు ప్రభువులకు ప్రభుడవుTELUGU17
72 lemmu thejarillumu ani-లెమ్ము తేజరిల్లుము అనిTELUGU17
73 yesayya nee prema naa sonthamu naalona palikina sthuthi geethamu యేసయ్య నీ ప్రేమ నా సొంతము నాలోన పలికిన స్తుతిగీతముTELUGU17
74 abrahamu devuda అబ్రహాము దేవుడవు - ఇస్సాకు దేవుడవుTelugu16
75 o nestama e subavarta teliyuna ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా TELUGU16
76 o talli kannanu o tamdri kannanu ఓ తల్లి కన్నను ఓ తండ్రి కన్నను TELUGU16
77 sarva yugamulalo sajivudavu sar సర్వ యుగములలో సజీవుడవు సరిపోల్చTELUGU16
78 prema raju prema raju yesu prabhuvu ప్రేమ రాజు-ప్రేమ రాజు-యేసుప్రభువు మళ్ళీ వస్తాడుTelugu16
79 neekasaadhyamainadi ediyu ledu-నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదుTELUGU16
80 noothanamainadi nee vaathsalyamu నూతనమైనది నీ వాత్సల్యము ప్రతి దినము నన్ను దర్శించెనుTELUGU16
81 kadavari dinamulalo ravali ujjivam కడవరి దినములలో రావాలి ఉజ్జీవం యTELUGU15
82 yesayya! nanu korukunna nijasnehitu యేసయ్య! నను కొరుకున్న నిజస్నేహితుడాTELUGU15
83 THE MEETING IN THE AIRENGLISH15
84 yaesayyaa nee naama gaanm - nae paadedha jeevithaamthm-యేసయ్యా నీ నామ గానం - నే పాడెద జీవితాంతంTELUGU15
85 sainyamulaku adhipatiyagu devaa సైన్యములకు అధిపతియగు దేవా నీకే స్తోత్రమయ్యాTelugu15
86 alpha omega ayina mahimanvithuda అల్ఫా ఒమేగా అయినా మహిమాన్వితుడాTelugu14
87 nee paadha sannidhiki krupaamaya yaesayyaa-నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్యాTELUGU14
88 lemmu thaejarillumu neeku velugu vachchi yunnadhi-లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు వెలుగు వచ్చి యున్నదిTELUGU14
89 celebrate celebrateENGLISH14
90 neevu laeni roajmthaa roajaenaa - neevu laeni brathukmthaa brathukaenaa-నీవు లేని రోజంతా రోజేనా - నీవు లేని బ్రతుకంతా బ్రతుకేనాTELUGU14
91 When the Spirit of the Lord moves in my heart-ENGLISH14
92 Naa yesu raajaa sthothramu నా యేసు రాజా స్తోత్రముTelugu14
93 ascharyakarudu alochanakartha nithyudagu thandri ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్తTELUGU13
94 sruthi chesi ne padana శృతి చేసి నే పాడనా - స్తోత్రగీతంTelugu13
95 guriyoddake parugiduchumtini kristu గురియొద్దకే పరుగిడుచుంటిని క్రీస్తుTELUGU13
96 tarataralalo yugayugalalo jag తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలోTELUGU13
97 nee dhanamu nee ghanamu prabhu-నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే నTELUGU13
98 raavayyaa yesayyaa naa intiki రావయ్యా యేసయ్యా నా ఇంటికిTelugu13
99 Nenu odipoyinaa ninne sthuthinchedan నేను ఓడిపోయినా నిన్నే స్తుతించెదన్Telugu13
100 paraakramamu gala baladyuda పరాక్రమము గల బలాడ్యుడా ..... నీ కంటికి కనిపించే నీ చెవులకు వినిపించేTELUGU12

© 2019 Waytochurch.com