• waytochurch.com logo

Today's Most viewed Lyrics

Sl.No Title Language Views
1 naa thandri neeve నా తండ్రి నీవే - నా దేవుడవు నీవేTELUGU8
2 Anbhu Kooruven Innum Athigamai அன்பு கூருவேன் இன்னும் அதிகமாய்TAMIL4
3 I HAVE A FRIEND SO PRECIOUS English3
4 THE GREAT EMANCIPATORENGLISH3
5 veeche galullo prathiroopam neeve వీచే గాలుల్లో ప్రతిరూపం నీవేTelugu3
6 Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యముTelugu3
7 Piranthar Piranthar - பிறந்தார் பிறந்தார் வானவர்TAMIL3
8 Unakethiray Aayuthangal - உனக்கெதிராய் ஆயுதங்கள்TAMIL3
9 Ummai Padamal Yarai Naan உம்மை பாடாமல் யாரை நான் பாடுவேன்TAMIL3
10 ekkadekkado putti ekkadekkado perig ఎక్కడెక్కడో పుట్టి ఎక్కడెక్కడో పెరిTELUGU2
11 baalakula vinnapamu laalimchu -బాలకుల విన్నపము లాలించు రక్షకాTELUGU2
12 stuti stotrarhuda yesuraja amdu స్తుతి స్తోత్రార్హుడా యేసురాజా TELUGU2
13 sthuthimchudi shudhdhudehoavaanu sthuthimchudi-స్తుతించుడి శుద్ధుడెహోవాను స్తుతించుడిTELUGU2
14 jai prabhu yaesu jai ghana dhaevaa jai prabhu jai jai raajaa-జై ప్రభు యేసు జై ఘన దేవా జై ప్రభు జై జై రాజాTELUGU2
15 nee jaldharu vrukshpu needalaloa nae naanmdha bharithudanaithini-నీ జల్దరు వృక్షపు నీడలలో నే నానంద భరితుడనైతినిTELUGU2
16 dhaevunikae mahima yugayugamulaku kalugunu gaak-దేవునికే మహిమ యుగయుగములకు కలుగును గాకTELUGU2
17 dhaevaa smvathsaramunu dhayaakireetamugaa nichchi yunnaavu-దేవా సంవత్సరమును దయాకిరీటముగా నిచ్చి యున్నావుTELUGU2
18 eeyana maata vinudi naedu eeyanae naa priya kumaarudu-ఈయన మాట వినుడి నేడు ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడుTELUGU2
19 dhaagiyumdhu nee aashrayammdhun keedu thaakani choatuloa bhayamae laedhu-దాగియుందు నీ ఆశ్రయమందున్ కీడు తాకని చోటులో భయమే లేదుTELUGU2
20 dhaiva praema nithyamu kummarimchumu-దైవ ప్రేమ నిత్యము కుమ్మరించుముTELUGU2
21 ujjeevamu nimmu-ఉజ్జీవము నిమ్ముTELUGU2
22 chaethun adhbhutha manenu chaethun adhbhutha manenu-చేతున్ అద్భుత మనెను చేతున్ అద్భుత మనెనుTELUGU2
23 thmbura sithaarathoa maa prabhuni aaraadhimchedhamu-తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదముTELUGU2
24 oohalakmdhani loakmloa -ఊహలకందని లోకంలో TELUGU2
25 ninu namminacho నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవుTelugu2
26 mudda banti poosene ముద్ద బంతి పూసెనె – కొయిలమ్మ కూసెనెTelugu2
27 Aaradhana ho aatma se-आराधना हो आत्मा से HINDI2
28 Aatma prabhu ka premi aatma-आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्HINDI2
29 Karthavin snehathil ennum vasichiduvanMALAYALAM2
30 Malpriyane idharayil ninnu nin sudhareMALAYALAM2
31 Man neerthodinaiMALAYALAM2
32 Jingle bells Jingle bells-ENGLISH2
33 Unga Kirubai Illama உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதப்பா உங்க கிருபை இல்லாம வாழ தெரியாதப்பா நான் நிற்பதும் உங்க கிருபை தான்Tamil2
34 അടിമ വേല ഒഴിഞ്ഞു എന്ന രീതി (CSI-Kerla-35)Malayalam2
35 Kaalamae Ummaith Thaeduvaen காலமே உம்மைத் தேடுவேன்TAMIL2
36 Hedaradiru innu hedaradiru ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರುKannada2
37 sri yesu nidu namamamdu arpimchina శ్రీ యేసు నీదు నామమందు అర్పించిన మాTELUGU1
38 sharonu vanamulo pusina pushpamai షారోను వనములో పూసిన పుష్పమై లోయTELUGU1
39 sannutimtu yesu svami ninnu anudina సన్నుతింతు యేసు స్వామి నిన్ను అనుదిTELUGU1
40 samanulevaru prabo ni samanulevaru సమానులెవరు ప్రభో నీ సమానులెవరు ప్రభTELUGU1
41 paralokamamdunna tamdri parisud పరలోకమందున్న తండ్రీ పరిశుద్ధుడవTELUGU1
42 o nestama e subavarta teliyuna ఓ నేస్తమా ఈ శుభవార్త తెలియునా TELUGU1
43 ni namamu parisuddhabadilo diddi ne నీ నామము పరిశుద్ధబడిలో దిద్ది నేర్చTELUGU1
44 ni jeevitamulo gamyambu edo okasari నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో ఒకసారి యోచTELUGU1
45 najareyuda na yesayya enniyugalakai నజరేయుడా నా యేసయ్యా ఎన్నియుగాలకైనాTELUGU1
46 madhuram amaram ni prema yesu amrut మధురం అమరం నీ ప్రేమ యేసు అమృత ధార నTELUGU1
47 kalyaname vaibogam kamaniya kamtula కళ్యాణమే వైబోగం కమనీయ కాంతుల దీపంTELUGU1
48 kalyanam kamaniyam i samayam ati ma కళ్యాణం కమనీయం ఈ సమయం అతి మధురంTELUGU1
49 dhaevaa naa hrudhayamu neeymdhu sthiramaayen-దేవా నా హృదయము నీయందు స్థిరమాయెన్TELUGU1
50 thana rekkala krimdha neeku aashrayamu thana rekkalathoa kappunu-తన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము తన రెక్కలతో కప్పునుTELUGU1
51 dhaevaa tharatharamulaku maanivaasasthalamu neevae-దేవా తరతరములకు మానివాసస్థలము నీవేTELUGU1
52 dhaevuniki morrapettudhunu elugeththi cheviyogguvaraku manavi chaeyuchumdhunu-దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టుదును ఎలుగెత్తి చెవియొగ్గువరకు మనవి చేయుచుందునుTELUGU1
53 kreesthuni naamamu nithyamu nilchun-క్రీస్తుని నామము నిత్యము నిల్చున్TELUGU1
54 nee maargamu dhaevaa bhoomi meedha kanabadunatlu-నీ మార్గము దేవా భూమి మీద కనబడునట్లుTELUGU1
55 sarvaloaka nivaasulaaraa aanmdhimchu dellaru-సర్వలోక నివాసులారా ఆనందించు డెల్లరుTELUGU1
56 dhaevaa naa dhaevudavu neevae vaekuvanae ninnu vedhakudhunu-దేవా నా దేవుడవు నీవే వేకువనే నిన్ను వెదకుదునుTELUGU1
57 dhaevaa nee krupachoppuna nannu karunimpumu-దేవా నీ కృపచొప్పున నన్ను కరుణింపుముTELUGU1
58 dhaevudae manakaashrayamunu-దేవుడే మనకాశ్రయమునుTELUGU1
59 kumaari aalakimchu nee vaaloachimchi-కుమారి ఆలకించు నీ వాలోచించిTELUGU1
60 nee velugu nee sathyamu bayalu dhaeranimmu-నీ వెలుగు నీ సత్యము బయలు దేరనిమ్ముTELUGU1
61 neeti vaagula koraku dhuppi aashapadunatlu-నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఆశపడునట్లుTELUGU1
62 evvani athikramamulu mannimpabadenoa-ఎవ్వని అతిక్రమములు మన్నింపబడెనోTELUGU1
63 udhaya saaymthramula nellavaelala prabhuvaa-ఉదయ సాయంత్రముల నెల్లవేళల ప్రభువాTELUGU1
64 dhaevaa nee mukhamunu naaku dhaachakumu naa prabhuvaa-దేవా నీ ముఖమును నాకు దాచకుము నా ప్రభువాTELUGU1
65 anyajanulaela laechi gallaththu chaeyuchunnaaru-అన్యజనులేల లేచి గల్లత్తు చేయుచున్నారుTELUGU1
66 dhushtula aaloachana choppuna naduvak-దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువకTELUGU1
67 dhaeshasaevaojaesi dhaeva dhaa-దేశసేవఁజేసి దేవ దాసులై వర్ధిల్TELUGU1
68 maanava jnyaanmbunu mimchinatti maa-మానవ జ్ఞానంబును మించినట్టి మాTELUGU1
69 maanavula maelu koraku jnyaani-మానవుల మేలు కొరకు జ్ఞానియైన దేTELUGU1
70 kaanaapurmbuloaao gadu vimthag-కానాపురంబులోఁ గడు వింతగా నీరు TELUGU1
71 yaesu vasthrapu chemgunu maath-యేసు వస్త్రపు చెంగును మాత్రమే TELUGU1
72 chinna paraloakamanna mana hrudhaym anna -చిన్న పరలోకమన్న మన హృదయం అన్న TELUGU1
73 smthasmbuna vaththu sarvaeshva-సంతసంబున వత్తు సర్వేశ్వరుని చిTELUGU1
74 oa dhaeva naenu nee dhaapuna n-ఓ దేవ నేను నీ దాపున నుండెదన్ నTELUGU1
75 dhaeva dhaasapaalaka raajaa ra-దేవ దాసపాలక రాజా రావే జీవముల పTELUGU1
76 yaesu kreesthu mathasthuao dan-యేసు క్రీస్తు మతస్థుఁ డనఁగా నెTELUGU1
77 sthoathramu sthoathramu oa dha-స్తోత్రము స్తోత్రము ఓ దేవా ఈ వTELUGU1
78 anantha gnani అనంత జ్ఞాని నీకు అల్పుడను నాకు సహవాసమా Telugu1
79 kanugontini ninne o najareya కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా Telugu1
80 உம்மைப் போல் யாருண்டு Tamil1
81 HERE I AM ONCE AGAIN English1
82 COME, LET US SING English1
83 COME HOLY SPIRIT English1
84 FOREVER, O LORD English1
85 IS THERE A HEART THAT IS English1
86 I DON'T KNOW ABOUT TOMORROW English1
87 I COME TO YOU, TO SIT AT YOUR FEET English1
88 OH FOR A HEART TO PRAISE MY GOD English1
89 O MY SAVIOUR, LIFTED English1
90 O GOD, OUR HELP IN AGES PAST English1
91 கர்த்தனே எம் துணையானீர் Tamil1
92 ஜகநாதா, குருபரநாதா Tamil1
93 எத்தனை திரள் என் பாவம் Tamil1
94 NOW UNTO HIM WHO IS ABLE English1
95 NOW IN A SONG OF GRATEFUL PRAISE English1
96 SEE HOW GREAT English1
97 THE LORD HAS GIVEN English1
98 THROUGH ALL THE CHANGING English1
99 WHAT CAN WASH AWAY MY SIN English1
100 WHAT A FELLOWSHIP, WHAT A JOY DIVINE English1

© 2019 Waytochurch.com