• waytochurch.com logo
Song # 19350

mahimeya rajanu mahimeyinda ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ


ಆ…ಆ…ಆ… ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಬರುವನು ಮೇಘದೊಳೂ
ಆ…ಆ…ಆನಂದವೇ, ಆನಂದವೇ ಆನಂದವೇ ಮಹಾನಂದವೇ.
1.ಭೂಮಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ವದೂ ದೂತರಾರ್ಭತಿಸುವರು
ದೂತರ ಧ್ವನಿಯೊಡನೇ ಮೇಘ ದಲ್ಲಿ ಬರುವಾ
ಪ್ರಿಯರಾದ ನಾವೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ
2.ಪರಲೋಕ ರಾಜನೂ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಾ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಿಯಾಮರು ರೂಪಗೋಳಿಸುವನು
ಆಶೆಯಿಂದ ನಾವೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಾ

a…a…a… mahimeya rajanu mahimeyinda
baruvanu meghadoḷu
a…a…anandave, anandave anandave mahanandave.
1.bhumi ascaryagoḷvadu dutararbhatisuvaru
dutara dhvaniyoḍane megha dalli baruva
priyarada navu yesuvannu sandhisuva
2.paraloka rajanu tandeya mahimeyinda
pritiya maḍalagittiyamaru rupagoḷisuvanu
aseyinda navu yesuvannu sandhisuva

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com