• waytochurch.com logo
Song # 19356

yehova hire stutisuvenu ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು


ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೆಹೋವಾನಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು
ಯಹೋವಾ ಶಾಲೋ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು… //2//
1.ಅಬ್ರಮಾನ ದೇವರೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಇಸಾಕಾನ
ದೇವರೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು
ಇಸ್ರೇಯೇಲರ ದೇವರೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಕರುನಾಡ
ದೇವರೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು…
ಸ್ತುತಿಸುವೆನು…. //4//
2.ದಹಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಪರಾಕ್ರಮ
ಶಾಲಿಯೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು
ಯುದ್ದ ವೀರನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಜಯ ಕೊಡುವ
ರಾಜನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು.
ಸ್ತುತಿಸುವೆನು…. //4//
3.ಬಲವುಳ್ಳ ದೇವರೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಭಯಂಕರ
ಶೂರನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು
ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಮಹತ್ವದ
ಒಡಯನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು.
ಸ್ತುತಿಸುವೆನು… //4//
ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೆಹೋವಾನಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು
ಯಹೋವಾ ಶಾಲೋ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು… //2//

yehova hire stutisuvenu, yehovanisi stutisuvenu
yahova shalo stutisuvenu, yehova sham’ma stutisuvenu… //2//
1.abramana devare stutisuvenu, isakana
devare stutisuvenu
isreyelara devare stutisuvenu, karunaḍa
devare stutisuvenu…
stutisuvenu…. //4//
2.dahisuvagniye stutisuvenu, parakrama
saliye stutisuvenu
yudda virane stutisuvenu, jaya koḍuva
rajane stutisuvenu.
stutisuvenu…. //4//
3.balavuḷḷa devare stutisuvenu, bhayaṅkara
surane stutisuvenu
mahimeya rajane stutisuvenu, mahatvada
oḍayane stutisuvenu.
stutisuvenu… //4//
yehova hire stutisuvenu, yehovanisi stutisuvenu
yahova shalo stutisuvenu, yehova sham’ma stutisuvenu… //2//

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com