• waytochurch.com logo
Song # 19363

yehovanu nanna baeyu ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ṇḍ


ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ
ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ವಿಮೋಚಕನೂ || 2 ||
ಆತನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗಿರಿಯೂ ನನ್ನ ದೇವರು
ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬು ನನ್ನ
ದುರ್ಗವು || 2 ||
|| ಯೆಹೋವನು ||
ನನ್ನ ಶರಣನು ಬಲ್ಕಾರಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನ ಶರಣನು
|| 2 ||
|| ಯೆಹೋವನು ||
ಆತನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ನೋಡಿದ
ಮಹಾಜಲರಾಶಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಎಳೆದನು || 2 ||
|| ಯೆಹೋವನು ||

yehovanu nanna baṇḍeyu
nanna koṭeyu vimochakanu || 2 ||
atanu nanna ashraya giriyu nanna devaru
nanna guraṇiyu rakṣhaṇeya kombu nanna
durgavu || 2 ||
|| yehovanu ||
nanna sharaṇanu balkariyinda kapaḍida
yehovanu chaitan’ya svarupanu nanna
saraṇanu || 2 ||
|| yehovanu ||
atanu melaṇa lokadinda nanna noḍida
mahajalarashi suttikoḷḷalu nanna eḷedanu || 2 ||
|| yehovanu ||

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com