• waytochurch.com logo
Song # 19413

yesu yesu raja yesu ಯೇಸು ಯೇಸು ರಾಜಾ ಯೇಸು


ಯೇಸು ಯೇಸು ರಾಜಾ ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಥಾ
ಯೇಸು ಪ್ರಿಯ ದೇವಾ ಯೇಸು ನನಗೆಲ್ಲವೂ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಮೆನ್
1.ಯೇಸು ಪಾಪವ ನೀಗಿಸಿದ ಯೇಸು ಶಾಪವ ಅಳಿಸಿದ
ಯೇಸು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಪ್ತನು ಎಣಿಯಿ ಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿದಾತಾ
ಅಮೆನ್ ಅಮೆನ್ ಯೇಸು ಅಮೆನ್ ಅಮೆನ್ ಯೇಸು
2.ಪಾಪಿಯಾದೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಾಶ ಕೊಪಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿದಾ
ಪ್ರೇಮ ಹಸ್ತವ ಚಾಚಿದಾ ಎಣೆಯಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮದಾತಾ
ಹೊಸನ್ನ ಯೇಸು ಹೊಸನ್ನ ಯೇಸು

yesu yesu raja yesu yesu natha
yesu priya deva yesu nanagellavu
halleluya amen halleluya amen
1.yesu papava nigisida yesu sapava aḷisida
yesu atmakke aptanu eṇiyi lla pritidata
amen amen yesu amen amen yesu
2.papiyadenna pritisida nasa kopakke tappisida
prema hastava cacida eṇeyilla premadata
hosanna yesu hosanna yesu

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com