• waytochurch.com logo
Song # 19418

yesu yesu nanna tandeyappa ಯೇಸು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಂದೆಯಪ್ಪ


ಯೇಸು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಂದೆಯಪ್ಪ,
ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಂದೂ ಸಕಲವಪ್ಪ… //2//
ನನಗಾಗಿಯೇ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾನಪ್ಪ,
ಹೆತ್ತವರು ಮರೆತರೂ, ನನ್ನ ಮರೆಯನಪ್ಪ… //2//
ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ತಂದೆಯಪ್ಪ,
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಕ ಈ ಯೇಸಪ್ಪ.
ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ತಂದೆಯಪ್ಪ,
ಕರುನಾಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸಪ್ಪ…
ಯೇಸು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಂದೆಯಪ್ಪ,
ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಂದೂ ಸಕಲವಪ್ಪ… //2//
ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟವ ನಮಗಾಗಪ್ಪ,
ಗಾಯವಾದನೂ ನಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದಪ್ಪ… //2//
ಯಗ್ನದ ಕುರಿಯಾದನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಪ್ಪ,
ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ನಮಗಾಗಿ ಈ ಯೇಸಪ್ಪ… //2//
ಯೇಸು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಂದೆಯಪ್ಪ,
ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಂದೂ ಸಕಲವಪ್ಪ… //2//
ಪಾಪ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳವೂ ಮರಣವಪ್ಪ,
ಒಪ್ಪಿಸು ನಿನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗಪ್ಪ… //2//
ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಪ್ಪ,
ತಾಯಿಯಂತೆ ಸಂತೈಯಿಸುವ ಈ ಯೇಸಪ್ಪ… //2//
ಯೇಸು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಂದೆಯಪ್ಪ,
ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಂದೂ ಸಕಲವಪ್ಪ… //2//
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಿಗೆ ಹರಸುವುದಪ್ಪ,
ಬಾಗಬೇಕು ಮೊಣಕಾಲೂ ಯೇಸುಗಪ್ಪ… //2//
ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತಿಸುವ ಕುರುಬನ್ನಪ್ಪ,
ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಜೀವವೂ ಈ ಯೇಸಪ್ಪ… //2//

yesu yesu nanna tandeyappa,
avare nanage endu sakalavappa… //2//
nanagagiye jiva koṭṭanappa,
hettavaru maretaru, nanna mareyanappa… //2//
appa appa yesu tandeyappa,
bharatada rakṣaka i yesappa.
appa appa yesu tandeyappa,
karunaḍa pritiya yesappa…
yesu yesu nanna tandeyappa,
avare nanage endu sakalavappa… //2//
anubhavisida saṅkaṣṭava namagagappa,
gayavadanu nam’ma deseyindappa… //2//
yagnada kuriyadanu nam’ma papakkappa,
jajji hoda namagagi i yesappa… //2//
yesu yesu nanna tandeyappa,
avare nanage endu sakalavappa… //2//
papa koḍuva sambaḷavu maraṇavappa,
oppisu ninna papavella yesuvigappa… //2//
kalvari raktadalli biḍugaḍeyappa,
tayiyante santaiyisuva i yesappa… //2//
yesu yesu nanna tandeyappa,
avare nanage endu sakalavappa… //2//
pratiyondu nalige harasuvudappa,
bagabeku moṇakalu yesugappa… //2//
appikoṇḍu muttisuva kurubannappa,
marga satya jivavu i yesappa… //2//

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com