• waytochurch.com logo
Song # 19423

yesu maharaja yesu ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು


ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು
ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು
ಹಾ… ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
1.ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಯೇಸು
ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು
ಆ… ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
2.ಅದ್ಬುತನು ಅದ್ಬುತನು ಯೇಸು
ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು
ಆ… ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
3.ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ಯೇಸು
ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು
ಆ… ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
ಹಲ್ಲೇಲೂಯ

yesu maharaja yesu
nam’ma yesu maharaja yesu
ha… halleluya halleluya
halleluya
1.parisud’dha parisud’dha yesu
nam’ma yesu maharaja yesu
a… halleluya halleluya
halleluya
2.adbutanu adbutanu yesu
nam’ma yesu maharaja yesu
a… halleluya halleluya
halleluya
3.unnata unnata yesu
nam’ma yesu maharaja yesu
a… halleluya halleluya
halleluya

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com