• waytochurch.com logo
Song # 19490

rajadhi rajane kartadi kartane ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನೇ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೇ


ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನೇ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೇ,
ದೇವಾದಿ ದೇವನೆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರೆ… //3//
ಒಳ್ಳೇಯ ದೇವರೆ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ಪರಿಶುದ್ಧರೇ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ಕನಿಕರ ಒಳ್ಳವನೇ ಆರಾಧನೆ… //2//
ದಯೇ ಉಳ್ಳವನೆ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ಯೇಸು ರಾಜ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ನನ್ನ ಒಡೆಯ… //2//ಆರಾಧನೆ… //2//
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಆರಾಧನೆ… //2//
ನನ್ನ ನಾಯಕ ಆರಾಧನೆ… //2//
ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ಕೃಪೆಯ ಆತ್ಮನೇ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ಯೇಸುವಿನಾತ್ಮನೇ… //2// ಆರಾಧನೆ… //2//
ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನೇ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೇ,
ದೇವಾದಿ ದೇವನೆ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರೆ… //2//
ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ…. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //6//rajadhi rajane, kartadi kartane,
devadi devane mahonnata devare… //3//
oḷḷeya devare… //2// aradhane… //2//
parisud’dhare… //2// aradhane… //2//
kanikara oḷḷavane aradhane… //2//
daye uḷḷavane… //2// aradhane… //2//
yesu raja… //2// aradhane… //2//
nanna oḍeya… //2//aradhane… //2//
nanna rakṣhaka aradhane… //2//
nanna nayaka aradhane… //2//
parisud’dhatmane… //2// aradhane… //2//
kr̥upeya atmane… //2// aradhane… //2//
tandeya atmane… //2// aradhane… //2//
yesuvinatmane… //2// aradhane… //2//
rajadhi rajane, kartadi kartane,
devadi devane mahonnata devare… //2//
halelluya…. halelluya… //6//

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com