• waytochurch.com logo
Song # 19594

ninna padakke baruvenu deva ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವಾ


ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು, ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ
ಇರುವೆನು… //2//
ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು… //2//
ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು, ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು…
ಹನ್ನಳೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೂ, ನಿನ್ನ ದಯವನ್ನು ತೋರಿದೆ… //2//
ಸಲೋಮನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೂ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡಿದೆ… //2//
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ನಿನ್ನ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು.
ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು, ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ
ಇರುವೆನು… //2//
ನೆಹಮಿಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೂ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೇ… //2//
ದಾನಿಯೇಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೂ, ದೈವ ಪ್ರಕಟನೆ ನೀಡಿದೇ… //2//
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ
ನನಗುಂಟು,
ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು, ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ
ಇರುವೆನು… //2//
ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು… //2//
ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು, ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ
ಇರುವೆನು… //2//


ninna padakke baruvenu, deva ninna padadi
iruvenu… //2//
alli ashraya nanaguṇṭu, alli athisaya nanaguṇṭu… //2//
ninna padakke baruvenu, deva ninna padadi iruvenu…
hannaḷu prarthisalu, ninna dayavannu toride… //2//
salomanu prarthisalu, ninna gananava niḍide… //2//
ninnalli ashraya nanaguṇṭu, ninna athisaya nanaguṇṭu.
ninna padakke baruvenu, deva ninna padadi
iruvenu… //2//
nehamiya prarthisalu, anumatiyannu niḍide… //2//
daniyelu prarthisalu, daiva prakaṭane niḍide… //2//
ninnalli ashraya nanaguṇṭu, ninnalli
athisaya nanaguṇṭu,
ninna padakke baruvenu, deva ninna
padadi iruvenu… //2//
alli ashraya nanaguṇṭu, alli athisaya nanaguṇṭu… //2//
ninna padakke baruvenu, deva ninna padadi
iruvenu… //2//

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com