• waytochurch.com logo
Song # 19693

thak you heuve dinavu heuve ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಹೇಳುವೇ ದಿನವೂ ಹೇಳುವೇ ṅ ḷ ḷ


ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಹೇಳುವೇ, ದಿನವೂ ಹೇಳುವೇ,
ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ, ಫಾದರ್… //2//
ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ, ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ,
ಹೇವೆನ್ಲೀ ಫಾದರ್, ದಿನವೂ ಹೇಳುವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ
ಯೇಸು ರಾಜಾ… //2//
ಎಲ್ರೋಹೀ, ಎಲ್ರೋಹೀ, ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿರುವೇ… //2//
ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿರುವೇ, ಹೇಗೇ ನಾ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಲೀ… //2//
ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಾ, ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ… //2//
ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೇ, ದಿನವೂ ಹೇಳುವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ
ಯೇಸು ರಾಜಾ…
ಯೇಹೋವಾ ಹೀರೇ ಎಲ್ಲವ ಪೂರೈಸಿದೆ… //2//
ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೇ, ದಿನವೂ ಹೇಳುವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜಾ…
ಯೇಹೋವಾ ರಾಫಾ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ… //2//
ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ… //2//
ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಾ, ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ… //2//
ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೇ, ದಿನವೂ ಹೇಳುವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜಾ…
ಯೇಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್, ಸಮಾಧಾನ ತಂದೀರುವೇ… //2//
ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರುವೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನು ನೀನೆ… //2//
ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಾ, ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ… //2//
ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೇ, ದಿನವೂ ಹೇಳುವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ
ಯೇಸು ರಾಜಾ… //2//thaṅk you heḷuve, dinavu heḷuve,
thaṅk you, thaṅk you, father… //2//
father thaṅk you, jesus thaṅk you,
hevenliy father, dinavu heḷuve, stotra
yesu raja… //2//
elrohi, elrohi, nannannu kaṇḍiruve… //2//
nannannu kaṇḍiruve, hege na stuti heḷali… //2//
appa stotra, ḍaḍi stotra… //2//
stotra heḷuve, dinavu heḷuve, stotra
esu raja…
yehova yire ellava puraiside… //2//
stotra heḷuve, dinavu heḷuve, stotra yesu raja…
yehova rapha arogyadayakane… //2//
aroghyadayakane ninage stotra ayya… //2//
appa stotra, ḍaḍi stotra… //2//
stotra heḷuve, dinavu heḷuve, stotra yesu raja…
yehova salom, samadhana tandiruve… //2//
samadhana tandiruve, sarvasakta devanu nine… //2//
appa stotra, ḍaḍi stotra… //2//
stotra heḷuve, dinavu heḷuve, stotra
yesu raja… //2//

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com