• waytochurch.com logo
Song # 19730

galilaya emba uralli ಗಲಿಲಾಯ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ


ಗಲಿಲಾಯ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ
ಯೇಸು ಜನರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ
ಕುರುಡರು, ಕಿವುಡರು,ಕುಂಟರು ಎಲ್ಲರನ್ನು
ಯೇಸು ಗುಣಮಾಡಿದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ರಾಜನಿಗೆ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ದೇವನಿಗೆ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವಿಗೆ
1.ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವೆವು ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ
ಹಾಡುವೆವು
ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವಿಗೆ
2.ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ಹಾಡುವೆವು ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ
ಹಾಡುವೆವು
ಕರಗಳ ಎತ್ತಿ ಹಾಡುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವಿಗೆ
3.ಕರಗಳ ಬೀಸಿ ಹಾಡುವೆವು ಕರಗಳ ಬೀಸಿ
ಹಾಡುವೆವು
ಕರಗಳ ಬೀಸಿ ಹಾಡುವೆವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ದೇವನಿಗೆ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸುವಿಗೆ

galilaya emba uralli
yesu janara sparsisida
kuruḍaru, kivuḍaru,kuṇṭaru ellarannu
yesu guṇamaḍida halleluya rajanige
halleluya rajanige halleluya devanige
halleluya kartanige halleluya yesuvige
1.karagaḷa taṭṭi haḍuvevu karagaḷa taṭṭi
haḍuvevu
karagaḷa taṭṭi haḍuvevu halleluya yesuvige
2.karagaḷa etti haḍuvevu karagaḷa etti
haḍuvevu
karagaḷa etti haḍuvevu halleluya yesuvige
3.karagaḷa bisi haḍuvevu karagaḷa bisi
haḍuvevu
karagaḷa bisi haḍuvevu halleluya yesuvige
halleluya rajanige halleluya devanige
halleluya kartanige halleluya yesuvige

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com