• waytochurch.com logo
Song # 19747

kalvari priyane nanna rakhakane ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ṣ


ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವೇ
ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ… //2//
ಕುರಿಗಳಂತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದೆನು,
ಕುರುಬನಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ…
ಪಾಪದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನು,
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನೀ ಬಂದೇ… //2//
ಮನ್ನಿಸು ನನ್ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸು… ನನ್ ದ್ರೋಹವ… //2//
ಯೇಸುವೇ ಅರ್ಪಿಸುವೇ ಜೀವಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ… //2//
ನಿನ್ ಪಾದದಿ… //2// ತಗ್ಗಿಸುವೇ ನಿನ್ ಪಾದದಿ, ನಿನ್ ಪಾದದಿ…
ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವೇ
ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ…
ಬಲಹೀನಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ನಿನ್ನ ಬಲ ನನಗೆ ತಂದೆ,
ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ಧಾಗಲೂ, ಭಯಪಡಬೇಡ
ಎಂದೇ… //2//
ಮನ್ನಿಸು ನನ್ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸು… ನನ್ ದ್ರೋಹವ //2//
ಯೇಸುವೇ ಅರ್ಪಿಸುವೇ ಜೀವಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ… //2//
ನಿನ್ ಪಾದದಿ, ನಿನ್ ಪಾದದಿ… ತಗ್ಗಿಸುವೇ ನಿನ್ ಪಾದದಿ… //2//
ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ
ದೃಷ್ಟಿಸುವೇ,
ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ… //2//
kalvari priyane nanna rakṣhakane ninnanne dr̥uṣṭisuve
paraloka biṭṭu bhumige banda nannesu rajane… //2//
kurigaḷante dari tappi toḷaluttiddenu,
kurubanagi ninu bande…
papada dariyalli naḍeyuttiddenu,
parisud’dhanagi ni bande… //2//
mannisu nan papava kṣamisu… nan drohava… //2//
yesuve arpisuve jivabaliyagi nannanne… //2//
nin padadi… //2// taggisuve nin padadi, nin padadi…
kalvari priyane nanna rakṣakane ninnanne dr̥ṣṭisuve
paraloka biṭṭu bhumige banda nannesu rajane…
balahinaḷagiddagalu, ninna bala nanage tande,
bhayadinda tumbid’dhagalu, bhayapaḍabeḍa
ende… //2//
mannisu nan papava kṣhamisu… nan drohava //2//
yesuve arpisuve jivabaliyagi nannanne… //2//
nin padadi, nin padadi… taggisuve nin padadi… //2//
kalvari priyane nanna rakṣhakane ninnanne
dr̥uṣṭisuve,
paraloka biṭṭu bhumige banda nannesu rajane… //2//

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com