• waytochurch.com logo
Song # 19854

aradhane nanna tandege ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ


ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ
ಜೀವಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
1.ಎಲ್ ರೋಹಿ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ
ನೋಡುವಾತನೇ ಆರಾಧನೆ
ಎಲ್ ಷಡಾಯ್ ಆರಾಧನೆ
ಸರ್ವಶಕ್ತನೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
2.ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ ಆರಾಧನೆ
ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ ಆರಾಧನೆ
ಯಹೊವರೂವ ಆರಾಧನೆ
ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
3.ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ಆರಾಧನೆ
ಜಯ ಕೊಡುವವನೇ ಆರಾಧನೆ
ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್ ಆರಾಧನೆ
ಸಮಾದಾನ ಪ್ರಭುವೇ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ

aradhane nanna tandege
aradhane yesu rajanige
aradhane pavitratmanige
jivantya dinavella aradhane
aradhane aradhane aradhane aradhane
1.el rohi aradhane nanna
noḍuvatane aradhane
el ṣhaḍaai aradhane
sarvasaktane aradhane
aradhane aradhane aradhane aradhane
2.yehova rapha aradhane
nanna saukhyadatane aradhane
yahovaruva aradhane
nanna oḷḷe kurubane aradhane
aradhane aradhane aradhane aradhane
3.yehova nis’si aradhane
jaya koḍuvavane aradhane
yehova salom aradhane
samadana prabhuve aradhane
aradhane aradhane aradhane aradhane

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com