• waytochurch.com logo
Song # 19910

appa alpha omega ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ


ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ… //2//
ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ… //2//
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ… //2//
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗೀನಾ ಇರಲು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದೆ ಮೊದಲೇ… //2//
ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ…. //4//
ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ…
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ…
ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ನನಗೆ,ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರುವೇ… //2//
ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ…. //4//
ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ…
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ…
ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದೆ ನನಗೆ ಉನ್ನತ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ… //2//
ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ…. //4//
ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ…
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ…
ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನು ನೀನೇ, ಹೃದಯದ ದೀಪವಾಗಿರುವೇ
… //2//
ಸ್ತುತಿ ನಿನಗೆ…. //4//
ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ…
ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾ… ಸ್ತುತಿನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ… //3//appa alpha omega… stutinimage endendu… //2//
adiyu, antyavu nine, stutige patrane… //2//
appa alpha omega… stutinimage endendu… //2//
parisud’dhanagina iralu, pratyekiside modale… //2//
stuti ninage…. //4//
adiyu, antyavu nine, stutige patrane…
appa alpha omega… stutinimage endendu…
marujiva niḍida nanage,kr̥peyinda rakṣisiruve… //2//
stuti ninage…. //4//
adiyu, antyavu nine, stutige patrane…
appa alpha omega… stutinimage endendu…
nin priti toride nanage unnata abhiṣekadinda… //2//
stuti ninage…. //4//
adiyu, antyavu nine, stutige patrane…
appa alpha omega… stutinimage endendu…
kr̥upeyalli aishvaryanu nine, hr̥udayada dipavagiruve
… //2//
stuti ninage…. //4//
adiyu, antyavu nine, stutige patrane…
appa alpha omega… stutinimage endendu… //3//

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com