• waytochurch.com logo
Song # 20434

ta ta ta tiru arul ta ta ta atiyanu താ താ താ തിരു അരുള്താ താ താ അടിയനു


താ താ താ തിരു അരുള്‍-താ താ താ അടിയനു


വേദാ താ മനഗുണം-സാമോദം ഇതു ദിനം (താ..)
1

നീ താ വാ നിന്നില്‍ ഭക്തി-നീ താ താ ദാസനു
ബോധം താ തിരുഹിതം-ചെയ്തീടാന്‍ ഇതു ദിനം (താ..)
2
കാലം പോം അതിനുമുന്‍-താ താ താ തിരു അരുള്‍
ചേലോടെ തിരുഹിതം ചെയ്തീടാന്‍ ഇതു ദിനം (താ..)
3
മാറ്റേണം മമ ഗുണം-നല്‍കേണം തവ ഗുണം
പോറ്റേണം അടിയനെ-പൊന്നീശോ ഇതു ദിനം (താ..)
4
നീക്കേണം തടവുകള്‍-മാറ്റേണം അതിജവം
ചേര്‍ക്കേണം തിരുഭടന്‍-ആക്കേണം അടിയനെ (താ..)

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com