• waytochurch.com logo
Song # 20818

எங்கள் பிதாவே இயேசு இரட்சகரேஎங்கள் பிதாவே
இயேசு இரட்சகரே
தூயாவியானவரே
உம்மைத் தொழுகிறோம்
சர்வத்தையும் படைத்தவர் நீர்தானே
சாவாமையுள்ளவர் நீர்தானே
ஆதியும் அந்தமும் நீர்தானே
ஆராதனைக்குரியவர் நீர்தானே
சர்வ வல்ல தேவன் நீர்தானே
சாரோனின் ரோஜா நீர்தானே
சேனைகளின் கர்த்தர் நீர்தானே
திரியேக தேவனும் நீர்தானே
அதிசயமானவர் நீர்தானே
ஆலோசனைக் கர்த்தர் நீர்தானே
மகிமையின் ராஜா நீர்தானே
மாறாத நேசர் நீர்தானே

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com