• waytochurch.com logo
Song # 20824

இயேசு இன்பமானவர் இயேசு மகிமையானவர்இயேசு இன்பமானவர்
இயேசு மகிமையானவர்
பாவசாப ரோகம் நீக்க வல்லமையானவர் (2)
அதிசயமானவர் அற்புதமானவர்
அருமையானவர் அடைக்கலமானவர் (2) ஶி இயேசு
உன்னதமானவர் உண்மையானவர்
வெண்மையானவர் மேன்மையானவர் (2) - இயேசு
நித்தியமானவர் நிரந்தரமானவர்
நீதியானவர் நிலைவரமானவர் (2) - இயேசு
605
இயேசு இன்பமானவர்
இயேசு மகிமையானவர்
பாவசாப ரோகம் நீக்க வல்லமையானவர் (2)
அதிசயமானவர் அற்புதமானவர்
அருமையானவர் அடைக்கலமானவர் (2) - இயேசு
உன்னதமானவர் உண்மையானவர்
வெண்மையானவர் மேன்மையானவர் (2) - இயேசு
நித்தியமானவர் நிரந்தரமானவர்
நீதியானவர் நிலைவரமானவர் (2) - இயேசு

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com