• waytochurch.com logo
Song # 22357

paramaṇṭalaṅkaḷil‌ virrirukkum‌ paramapithave பரமண்டலங்களில்‌ வீற்றிருக்கும்‌


பரமண்டலங்களில்‌ வீற்றிருக்கும்‌
பரமபிதாவே, எந்நாளும்‌
பரிசுத்தப்படூக உம்‌ நாமம்‌.

பரிவுடன்‌ வருக உம்‌ ராச்சியம்‌
பரலோகத்தில்‌ உமது சித்தம்‌
பண்புடன்‌ செய்யப்படுவது போல்‌
தரணியிலுமது சித்தமுமே
தவறாது செய்யப்படுக சதா.

அன்றன்றுள்ள எம்‌ ஆகாரம்‌
அன்புடன்‌ எங்களுக்கீந்தருளும்‌
நன்றயலார்‌ கடன்‌ யாம்‌ மன்னிக்கும்‌
நன்னயம்‌ போலெம்‌ பிழை மன்னியும்‌
தேவ சோதனைக்‌ கெமை விலக்கி
தீமையினின்றெமை இரட்சியுமே, மேவும்‌
ராச்சியம்‌, வல்லலை, மகிமை மிகவும்‌
உமதென்றுமே ஆமேன்‌.

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com