• waytochurch.com logo
Song # 22485

karthar pirappu chri கர்த்தர் பிறப்பு


கர்த்தர் பிறப்பு பண்டிகையை
கண்டேன் மகிழ்ச்சி கொண்டேனே
அர்த்த ராவில் அருணோதயமே
அ அ ஆ அ அ ஆ அ அ ஆ

தெய்வ ரூபம் தெளிவாக தெரிந்தேன்
நன்றாக எளிதாக (2 )

உய்யும் மார்க்கம் உருவாகியதே (2 )
அ அ ஆ அ அ ஆ அ அ ஆ

கர்த்தர் பிறப்பு பண்டிகையை
கண்டேன் மகிழ்ச்சி கொண்டேனே
அர்த்த ராவில் அருணோதயமே
அ அ ஆ அ அ ஆ அ அ ஆ

தந்தை வானில் தாய் பூவில் சார்ந்த
கோயில் ஓராவில் (2 )

இந்த குமாரற் கினை வேரலையே (2 )
அ அ ஆ அ அ ஆ அ அ ஆ

கர்த்தர் பிறப்பு பண்டிகையை
கண்டேன் மகிழ்ச்சி கொண்டேனே
அர்த்த ராவில் அருணோதயமே
அ அ ஆ அ அ ஆ அ அ ஆ

ஞானம் வளர்ச்சி நரர் தயவு நாதன்
கிருபைதனில் வளர (2 )

தானம் எனக்கு தருவோரிவரே (2 )
அ அ ஆ அ அ ஆ அ அ ஆ

கர்த்தர் பிறப்பு பண்டிகையை
கண்டேன் மகிழ்ச்சி கொண்டேனே
அர்த்த ராவில் அருணோதயமே
அ அ ஆ அ அ ஆ அ அ ஆPosted on
Comments
Write Comment
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2019 Waytochurch.com