• waytochurch.com logo
Song # 22626

sarva shareerula devudaa సర్వ శరీరుల దేవుడా


సర్వ శరీరుల దేవుడా
నీకసాధ్యమే లేదయ్యా (2)
చాచిన నీ బాహువుతో
భూమి ఆకాశాలు చేసితివే
నిన్న నేడు నిరంతరం – ఏకరీతిగుంటివే

లేనే లేదయ్యా హో యేసయ్యా
నీకసాధ్యమైనదేది లేదయ్యా
లేనే లేదయ్యా మా యేసయ్యా
నీకసాధ్యమైనదేది లేదయ్యా (2) ||సర్వ శరీరుల||

ఆదాము హవ్వలను చేసినట్టి దేవా
సృష్టికర్త నీకే స్తోత్రము
హేబెలు అర్పణను అంగీకరించిన
గొర్రెపిల్ల దేవా స్తోత్రము
హానోకును నీతో కూడా నడిపినావు
నోవాహును ప్రళయ జలము నుండి కాచినావు
సర్వశక్తుడా – నీతిమంతుడా
మార్పు లేని మా దేవుడా ||లేనే లేదయ్యా||

అబ్రహాముతో నిబంధనను చేసినావు
అబ్రహాము దేవా స్తోత్రము
ఇస్సాకే వాగ్ధాన పుత్రుడన్నావు
ఇస్సాకు దేవా స్తోత్రము
యాకోబును ఇశ్రాయేలుగా మార్చినావు
యోసేపును పెద్ద రాజుగా చేసినావు
శ్రీమంతుడా – యాకోబు దేవుడా
చూచుచున్న మా దేవుడా ||లేనే లేదయ్యా||

మోషేతో పొద నుండి మాటలాడినావుగా
ఉన్నవాడా నీకే స్తోత్రము
ఎర్ర సంద్రమున్ రెండు పాయలుగా చీల్చినావు
భీకరుండా నీకే స్తోత్రము
యెహోషువాకై సూర్య చంద్రులను ఆపినావు
కాలేబుకు యవ్వన బలమును ఇచ్చినావు
మేఘ స్థంభమా – అగ్ని స్థంభమా
చీల్చబడిన బండ దైవమా ||లేనే లేదయ్యా||

గిద్యోను సైన్యముకు జయమునిచ్చినావుగా
విజయశీలుడా స్తోత్రము
సమ్సోనుకు సింహ బలమునిచ్చినావుగా
యూదా సింహమా స్తోత్రము
బోయజుతో రూతును విమోచించినావు
సమూయేలును మందసం నుండి పిలిచినావు
పరిశుద్ధుడా – విమోచకుడా
ఎబినేజరు స్తోత్రము ||లేనే లేదయ్యా||

దావీదు నా హృదయానుసారుడంటివే
రాజాధి రాజా స్తోత్రము
సొలొమోనుకు ఆత్మ జ్ఞానమెంతో ఇచ్చినావు
అనంత జ్ఞాని స్తోత్రము
ఏలీయాకై అగ్ని పంపి నీవు గెలచినావు
ఎలీషాకు రెండంతలాత్మనిచ్చినావు
ఆత్మ రూపుడా – రోషవంతుడా
జీవము గల దేవుడా ||లేనే లేదయ్యా||

నెహెమ్యాతో పడిన గోడలు కట్టించినావు
యెరూషలేము దేవా స్తోత్రము
జెరుబ్బాబెలునడ్డగించు కొండ నణిపినావు
మందసపు దేవా స్తోత్రము
ఎస్తేరుచే రాజు ఆజ్ఞనే మార్చినావు
దానియేలును సింహాల నుండి బ్రోచినావు
షద్రక్ మేషాకూ- అబేద్నెగోల దేవుడా
నిత్య రాజ్య స్థాపకుడా ||లేనే లేదయ్యా||

యెహోషాపాతుకై పోరు సలిపినావు
యుద్ధ శూరుడా స్తోత్రము
యబ్బేజు సరిహద్దులిస్తరించినావుగా
యజమానుడా స్తోత్రము
హిజ్కియాకు ఆయుష్షు నీవు పెంచినావు
యెషయాకు దర్శనమును చూపినావు
మహిమ రూపుడా – నిత్య జీవుడా
సింహాసనాసీనుడా ||లేనే లేదయ్యా||

యోబుకు రెట్టింపు దీవెనిచ్చినావుగా
నమ్మదగిన దేవా స్తోత్రము
యోనాను చేప కడుపు నుండి లేపినావుగా
దీర్ఘశాంతుడా స్తోత్రము
యెహేజ్కెలుపై నీ ఆత్మ హస్తముంచినావు
యోహానును త్రోవ సరళ పరచ పంపినావు
ప్రవచనాత్ముడా – మనుష్య కుమారుడా
ప్రవక్తలందరికి దేవుడా ||లేనే లేదయ్యా||

కృపా సత్యములు మాకై తెచ్చినావుగా
యేసు దేవా నీకే స్తోత్రము
తండ్రి చిత్తము అంత నెరవేర్చినావుగా
దేవ తనయుడా స్తోత్రము
రక్తధారతో మా పాపమంతా కడిగినావు
మృత్యుంజయుడవై సమాధి గుండె చీల్చినావు
పునరుత్థానుడా – అభిషిక్తుడా
పాపుల రక్షకుడా ||లేనే లేదయ్యా||

పేతురును బండలా స్థిరము చేసినావుగా
పరిశుద్ధాత్ముడా స్తోత్రము
సౌలును అపొస్తలునిగా మార్చినావుగా
ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రము
యోహానుకు నీ రాజ్య మహిమ చూపినావు
సంఘానికి ఇప్పుడు తోడుగా ఉండినావు
పెండ్లి కుమారుడా – ప్రేమ రూపుడా
రానున్న మా దేవుడా ||లేనే లేదయ్యా||

sarva shareerula devudaa
neekasaadhyame ledayaa (2)
chaachina nee baahuvutho
bhoomi aakaashaalu chesithive
ninna nedu nirantharam – ekareethiguntive

lene ledayyaa ho yesayyaa
neekasaadhyamainadedhi ledayyaa
lene ledayyaa maa yesayyaa
neekasaadhyamainadhedhi ledayyaa (2) ||sarva shareerula||

aadaamu havvalanu chesinatti devaa
srushtikartha neeke sthothramu
hebelu arpananu angeekarinchina
gorrepilla devaa sthothramu
haanokunu neetho kooda nadipinaavu
novaahunu pralaya jalamu nundi kaachinaavu
sarvashakthudaa – neethimanthudaa
maarpu leni maa devudaa ||lene ledayyaa||

abrahaamutho nibandhananu chesinaavu
abrahaamu devaa sthothramu
issake vaagdhaana puthrudannaavu
issaku devaa sthothramu
yaakobunu ishraayelugaa maarchinaavu
yosepunu pedda raajugaa chesinaavu
sreemanthudaa – yaakobu devudaa
choochuchunna maa devudaa ||lene ledayyaa||

moshetho podha nundi maatalaadinaavugaa
unnavaadaa neeke sthothramu
erra sandramun rendu paayalugaa cheelchinaavu
bheekarundaa neeke sthothramu
yehoshuvaakai soorya chandrulanu aapinaavu
kaalebuku yavvana balamunu ichchinaavu
megha sthambhamaa – agni sthambhamaa
cheelchabadina banda daivamaa ||lene ledayyaa||

gidyonu sainyamuku jayamunichchinaavugaa
vijayasheeludaa sthothramu
samsonuku simha balamunichchinaavugaa
yoodaa simhamaa sthothramu
boyajutho roothunu vimochinchinaavu
samooyelunu mandasam nundi pilichinaavu
parishuddhudaa – vimochakudaa
ebinezaru sthothramu ||lene ledayyaa||

daaveedu naa hrudayaanusaarudantive
raajaadhi raajaa sthothramu
solomonuku aathma gnaanamentho ichchinaavu
anantha gnaani sthothramu
eliyaakai agni pampi neevu gelachinaavu
elishaaku rendanthalaathmanichchinaavu
aathma roopudaa – roshavanthudaa
jeevamu gala devudaa ||lene ledayyaa||

nehemyaatho padina godalu kattinchinaavu
yerushalemu devaa sthothramu
jerubbaabelunaddaginchu konda nanipinaavu
mandhasapu devaa sthothramu
estheruche raaju aagnane maarchinaavu
daaniyelunu simhaala nundi brochinaavu
shadhrak meshaaku – abednegola devudaa
nithya raajya sthaapakudaa ||lene ledayyaa||

yehoshaapaathukai poru salipinaavu
yuddha shoorudaa sthothramu
ebbeju sarihaddulistharinchinaavugaa
yajamaanudaa sthothramu
hizkiyaaku aayushshu neevu penchinaavu
yeshayaaku darashanamunu choopinaavu
mahima roopudaa – nithya jeevudaa
simhaasanaaseenudaa ||lene ledayyaa||

yobuku rettimpu deevenichchinaavugaa
nammadhagina devaa sthothramu
yonaanu chepa kadupu nundi lepinaavugaa
deerghashaanthudaa sthothramu
yehezkelupai nee aathma hasthamunchinaavu
yohaanunu throva sarala paracha pampinaavu
pravachanaathmudaa – manushya kumaarudaa
pravakthalandariki devudaa ||lene ledayyaa||

krupaa sathyamulu maakai thechchinaavugaa
yesu devaa neeke sthothramu
thandri chitthamu antha neraverchinaavugaa
deva thanayudaa sthothramu
rakthadhaaratho maa paapamantha kadiginaavu
mruthyunjayudavai samaadhi gunde cheelchinaavu
punarutthaanudaa – abhishikthudaa
paapula rakshakudaa ||lene ledayyaa||

pethurunu bandalaa sthiramu chesinaavugaa
parishuddhaathmudaa sthothramu
soulunu aposthalunigaa maarchinaavugaa
aascharyakarudaa sthothramu
yohaanuku nee raajya mahima choopinaavu
sanghaaniki ippudu thodugaa undinaavu
pendli kumaarudaa – prema roopudaa
raanunna maa devudaa ||lene ledayyaa||

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com