• waytochurch.com logo
Song # 22676

yehovah yireh samasthamu neeve యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే


యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే
అక్కరలన్ని తీర్చువాడవు
ఊహించువాటికన్నా అధికమిచ్చి
నా ప్రార్థనలన్నిటికి బదులిచ్చితివి
యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే,
అక్కరలన్ని తీర్చువాడవు
Verse 1:
అనుదినము నన్ను ఆశ్చర్యముగా పోషించితివి,
అపనిందలు ఎదురైనను ఘనపరచితివి.
యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే,
అక్కరలన్ని తీర్చువాడవు
ఆరాధన ఆరాధన ఆరాధన నీకే
ఆరాధన ఆరాధన ఆరాధన నీకే
Verse 2:
యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే
అక్కరలన్ని తీర్చువాడవు
యెహోవా యీరే సమస్తము నీవే
నీవే చూచువాడవు

yehovah yireh samasthamu neeve
akkaralanni theerchuvaadavu
oohinchu vaatikannaa adhikamichi
naa praardhanalannitiki badhulichithivi
yehovah yireh samasthamu neeve
akkaralanni theerchuvaadavu
verse 1:
anudhinamu nannaascharyamugaa poshinchithivi
apanindhalu edhurainanu ghanaparachithivi
yehovah yireh samasthamu neeve
akkaralanni theerchuvaadavu
aaraadhana aaraadhana aaraadhana neeke
aaraadhana aaraadhana aaraadhana neeke
verse 2:
yehovaa yireh samasthamu neeve
akkaralanni theeruchuvaadavu
yehovaa yireh samasthamu neeve
neeve choochuvaadavu

Posted on
Comments
Write Comment
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com