• waytochurch.com logo
Song # 22707

thudi ki pathirar neerae thudi ki pathirar neerae thudi ki pathirar neerae


Thudi ki pathirar neerae
Duyadi duyavar neerae
Umai uyarthi padiduvae
Yennil adangade nanmaigal
seivavarae umai uyarthi padiduvae
Ullagam maralam
Uravugal maralam
Neero maradavar yesyvae
Yenai maravadavar
Ebinesar neer thanae
Edu varai uduvinirae
Unga kirubai podum yesuvai
Um kirubayal valgirom
Senaigalin kartharae
Parisuthar parisutharae
Yenakaga yutham seibavarae
Yutham seididuvar jeyam thandiduvar
Umai nambu manishan
Bakiya vana van
Elaiudirai marathai pol irupar
Avan seivad ellam vaikasaiverr

thudi ki pathirar neerae
duyadi duyavar neerae
umai uyarthi padiduvae
yennil adangade nanmaigal
seivavarae umai uyarthi padiduvae
ullagam maralam
uravugal maralam
neero maradavar yesyvae
yenai maravadavar
ebinesar neer thanae
edu varai uduvinirae
unga kirubai podum yesuvai
um kirubayal valgirom
senaigalin kartharae
parisuthar parisutharae
yenakaga yutham seibavarae
yutham seididuvar jeyam thandiduvar
umai nambu manishan
bakiya vana van
elaiudirai marathai pol irupar
avan seivad ellam vaikasaiverr

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com