• waytochurch.com logo
Song # 23222

um prasanam prasanam பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்


Lyrics
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
சபையை நிரப்பணுமே
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
சபையை நிரப்பணுமே
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
நிரம்பி வழியணுமே
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
நிரம்பி வழியணுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
பர்வதம் உருகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
தடைகள் விலகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
பர்வதம் உருகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
தடைகள் விலகுமே
உம் பிரசன்னம் நிரம்பணுமே
என்னில் நிரம்பி வழியணுமே
உங்க பிரசன்னம் நிரம்பணுமே
என்னில் நிரம்பி வழியணுமே
Prasanam um prasanam
Sabauyai Nirappanumae -2
Prasanam um prasanam
Nirambi Vazhiyanumae-2
um prasanathal
Parvatham urugumae
um prasanathal
Thadaigal Vilagumae -2
um prasanam nirambanumae
Ennil Nirambi Vazhiyanumae -2
Presence your presence
Should fill the Church
Presence your presence
Should fill the Church
Presence your presence
Should overflow
Presence your presence
Should overflow
By your presence
Mountain Melts
By your presence
Barriers move
By your presence
Mountain Melts
By your presence
Barriers move
Your presence should fill
Should Overflow in me
Your presence should fill
Should Overflow in me
B
பிரசன்னம் உம்
G#m
பிரசன்னம்
E. F#
சபையை நிரப்பணுமே
B
பிரசன்னம் உம்
G#m
பிரசன்னம்
E. F#
சபையை நிரப்பணுமே
C#m
பிரசன்னம் உம்
A. E/G#
பிரசன்னம்
F#. E
நிரம்பி வழியணுமே
F#.
பிரசன்னம் உம்
C#/F
பிரசன்னம்
E/F#. E
நிரம்பி வழியணுமே
B
உம் பிரசன்னத்தால்
G#m
பர்வதம் உருகுமே
B/Eb
உம் பிரசன்னத்தால்
E. F#
தடைகள் விலகுமே
B
உம் பிரசன்னத்தால்
G#m
பர்வதம் உருகுமே
B/Eb
உம் பிரசன்னத்தால்
E F#
தடைகள் விலகுமே
C#m
உம் பிரசன்னம்
F#. B. G#m
நிரம்பணுமே
C#m
என்னில் நிரம்பி
F#. B. Bbm G#/C
வழியணுமே
C#m
உங்க பிரசன்னம்
F#. B. G#m
நிரம்பணுமே
C#m
என்னில் நிரம்பி
F#. E
வழியணுமே

lyrics
pirasannam um pirasannam
sapaiyai nirappanumae
pirasannam um pirasannam
sapaiyai nirappanumae
pirasannam um pirasannam
nirampi valiyanumae
pirasannam um pirasannam
nirampi valiyanumae
um pirasannaththaal
parvatham urukumae
um pirasannaththaal
thataikal vilakumae
um pirasannaththaal
parvatham urukumae
um pirasannaththaal
thataikal vilakumae
um pirasannam nirampanumae
ennil nirampi valiyanumae
unga pirasannam nirampanumae
ennil nirampi valiyanumae
prasanam um prasanam
sabauyai nirappanumae -2
prasanam um prasanam
nirambi vazhiyanumae-2
um prasanathal
parvatham urugumae
um prasanathal
thadaigal vilagumae -2
um prasanam nirambanumae
ennil nirambi vazhiyanumae -2
presence your presence
should fill the church
presence your presence
should fill the church
presence your presence
should overflow
presence your presence
should overflow
by your presence
mountain melts
by your presence
barriers move
by your presence
mountain melts
by your presence
barriers move
your presence should fill
should overflow in me
your presence should fill
should overflow in me
b
pirasannam um
g#m
pirasannam
e. f#
sapaiyai nirappanumae
b
pirasannam um
g#m
pirasannam
e. f#
sapaiyai nirappanumae
c#m
pirasannam um
a. e/g#
pirasannam
f#. e
nirampi valiyanumae
f#.
pirasannam um
c#/f
pirasannam
e/f#. e
nirampi valiyanumae
b
um pirasannaththaal
g#m
parvatham urukumae
b/eb
um pirasannaththaal
e. f#
thataikal vilakumae
b
um pirasannaththaal
g#m
parvatham urukumae
b/eb
um pirasannaththaal
e f#
thataikal vilakumae
c#m
um pirasannam
f#. b. g#m
nirampanumae
c#m
ennil nirampi
f#. b. bbm g#/c
valiyanumae
c#m
unga pirasannam
f#. b. g#m
nirampanumae
c#m
ennil nirampi
f#. e
valiyanumae

Posted on
Comments
Write Comment
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2019 Waytochurch.com