• waytochurch.com logo
Song # 23745

naadi kudipavane saarayathai சாராயத்தை நாடி குடிப்பவனே ஐயோ


1 . சாராயத்தை நாடி குடிப்பவனே ஐயோ !
தான் மட்டும் வாழ வேண்டி சேர்ப்பவனே ஐயோ !
நன்மையை தீமையென்று சொல்பவனே ஐயோ !
கப்பர் நகூமே !
பெத்சாயிதாவே !
கோரோசீனே !
ஐயோ ! ஐயையோ ! உனக்கு ஐயையோ !
2 . லஞ்சம் வாங்கி அநியாயம் செய்பவனே ஐயோ !
தனக்குத் தானே ஞானியென்று சொல்பவனே ஐயோ !
மந்தையை மேய்க்காத மேய்ப்பனுக்கு ஐயோ !
பொய் சொல்லும் மதிகட்ட தீர்க்கனுக்கு ஜயோ !
3 . அநியாய தீர்ப்புச் சொல்லும் அற்பனுக்கு ஐயோ !
அநீதியாய் வீட்டைக்கட்டும் திருடனுக்கு ஐயோ !
ஆண்டவரை மறந்து விட்டு அலைபவனே ஐயோ !
அவரோடு வழக்காடும் மண்ணோட்டுக்கு ஜயோ !
4 . ஏழையை ஒடுக்குகின்ற எத்தனுக்கு ஐயோ !
பார்வோனை நம்புகின்ற பாதகர்க்கு ஐயோ !
கல்லையும் மண்னையும் வணங்கும் கண்மூடிக்கு ஐயோ !
சிறியோர் இடற காரணமாய் இருப்பவனே ஐயோ !
5 . குருடனுக்கு வழி காட்டும் குருடனுக்கு ஐயோ !
நீண்ட ஜெபம் செய்யும் நிர்விசாரிகளே , ஐயோ !
பரலோகத்தை பூட்டுகின்ற போதகரே , ஐயோ !
சுவிசேஷத்தை சொல்லாவிட்டால் உனக்கும் எனக்கும் ஐயோ !
Bible verse:
சாராயத்தை நாடி அதிகாலமே எழுந்து, மதுபானம் தங்களைச் சூடாக்கும்படி தரித்திருந்து, இருட்டிப்போகுமளவும் குடித்துக்கொண்டேயிருக்கிறவர்களுக்கு ஐயோ!
ஏசாயா 5:11
கோராசீன் பட்டணமே, உனக்கு ஐயோ, பெத்சாயிதா பட்டணமே, உனக்கு ஐயோ, உங்களில் செய்யப்பட்ட பலத்த செய்கைகள் தீருவிலும் சீதோனிலும் செய்யப்பட்டிருந்ததானால், அப்பொழுதே இரட்டுடுத்தி, சாம்பலில் உட்கார்ந்து, மனந்திரும்பியிருப்பார்கள்.
லூக்கா 10:13
9 அநியாயக்காரர் தேவனுயைட ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிப்பதில்லையென்று அறியீர்களா? வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். வேசிமார்க்கத்தாரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், விபசாரக்காரரும் சுயபுணர்ச்சிக்காரரும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும்,
1 கொரிந்தியர் 6:9
10 திருடரும், பொருளாசைக்காரரும், வெறியரும், உதாசினரும், கொள்ளைக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிப்பதில்லை.
1 கொரிந்தியர் 6:10
16 ஐயையோ! சல்லாவும் இரத்தாம்பரமும் சிவப்பாடையும் தரித்து, பொன்னினாலும் இரத்தினங்களினாலும் முத்துக்களினாலும் சிங்காரிக்கப்பட்டிருந்த மகா நகரமே! ஒரு நாழிகையிலே இவ்வளவு ஐசுவரியமும் அழிந்துபோயிற்றே! என்று சொல்லி, அழுது துக்கிப்பார்கள்.
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18-16
13 மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, மனுஷர் பிரவேசியாதபடி பரலோகராஜ்யத்தைப் பூட்டிப்போடுகிறீர்கள், நீங்கள் அதில் பிரவேசிக்கிறதுமில்லை, பிரவேசிக்கப் போகிறவர்களைப் பிரவேசிக்க விடுகிறதுமில்லை.
மத்தேயு 23-13
1 பின்பு அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: இடறல்கள் வராமல்போவது கூடாதகாரியம், ஆகிலும் அவைகள் எவனால் வருகிறதோ, அவனுக்கு ஐயோ!
லூக்கா 17-1
11 துன்மார்க்கனுக்கு ஐயோ! அவனுக்குக் கேடு உண்டாகும், அவன் கைகளின் பலன் அவனுக்குக் கிடைக்கும்.
ஏசாயா 3-11
23 பரிதானத்திற்காகக் குற்றவாளியை நீதிமானாகத் தீர்த்து, நீதிமானின் நியாயத்தை அவனுக்கு விரோதமாய்ப் புரட்டுகிறவர்களுக்கு ஐயோ!
ஏசாயா 5-23
7 இடறல்களினிமித்தம் உலகத்துக்கு ஐயோ, இடறல்கள் வருவது அவசியம், ஆனாலும் எந்த மனுஷனால் இடறல் வருகிறதோ, அவனுக்கு ஐயோ!
மத்தேயு 18-7

1 . saaraayaththai naati kutippavanae aiyo !
thaan mattum vaala vaennti serppavanae aiyo !
nanmaiyai theemaiyentu solpavanae aiyo !
kappar nakoomae !
pethsaayithaavae !
koroseenae !
aiyo ! aiyaiyo ! unakku aiyaiyo !
2 . lanjam vaangi aniyaayam seypavanae aiyo !
thanakkuth thaanae njaaniyentu solpavanae aiyo !
manthaiyai maeykkaatha maeyppanukku aiyo !
poy sollum mathikatta theerkkanukku jayo !
3 . aniyaaya theerppuch sollum arpanukku aiyo !
aneethiyaay veettaைkkattum thirudanukku aiyo !
aanndavarai maranthu vittu alaipavanae aiyo !
avarodu valakkaadum mannnnottukku jayo !
4 . aelaiyai odukkukinta eththanukku aiyo !
paarvonai nampukinta paathakarkku aiyo !
kallaiyum mannnaiyum vanangum kannmootikku aiyo !
siriyor idara kaaranamaay iruppavanae aiyo !
5 . kurudanukku vali kaattum kurudanukku aiyo !
neennda jepam seyyum nirvisaarikalae , aiyo !
paralokaththai poottukinta pothakarae , aiyo !
suviseshaththai sollaavittal unakkum enakkum aiyo !
bible verse:
saaraayaththai naati athikaalamae elunthu, mathupaanam thangalaich soodaakkumpati thariththirunthu, iruttippokumalavum kutiththukkonntaeyirukkiravarkalukku aiyo!
aesaayaa 5:11
koraaseen pattanamae, unakku aiyo, pethsaayithaa pattanamae, unakku aiyo, ungalil seyyappatta palaththa seykaikal theeruvilum seethonilum seyyappattirunthathaanaal, appoluthae irattuduththi, saampalil utkaarnthu, mananthirumpiyiruppaarkal.
lookkaa 10:13
9 aniyaayakkaarar thaevanuyaida raajyaththaich suthantharippathillaiyentu ariyeerkalaa? vanjikkappadaathirungal. vaesimaarkkaththaarum, vikkirakaaraathanaikkaararum, vipasaarakkaararum suyapunarchchikkaararum, aannpunarchchikkaararum,
1 korinthiyar 6:9
10 thirudarum, porulaasaikkaararum, veriyarum, uthaasinarum, kollaikkaararum thaevanutaiya raajyaththaich suthantharippathillai.
1 korinthiyar 6:10
16 aiyaiyo! sallaavum iraththaamparamum sivappaataiyum thariththu, ponninaalum iraththinangalinaalum muththukkalinaalum singaarikkappattiruntha makaa nakaramae! oru naalikaiyilae ivvalavu aisuvariyamum alinthupoyitte! entu solli, aluthu thukkippaarkal.
velippaduththina visesham 18-16
13 maayakkaararaakiya vaethapaarakarae! pariseyarae! ungalukku aiyo, manushar piravaesiyaathapati paralokaraajyaththaip poottippodukireerkal, neengal athil piravaesikkirathumillai, piravaesikkap pokiravarkalaip piravaesikka vidukirathumillai.
maththaeyu 23-13
1 pinpu avar thammutaiya seesharkalai nnokki: idaralkal varaamalpovathu koodaathakaariyam, aakilum avaikal evanaal varukiratho, avanukku aiyo!
lookkaa 17-1
11 thunmaarkkanukku aiyo! avanukkuk kaedu unndaakum, avan kaikalin palan avanukkuk kitaikkum.
aesaayaa 3-11
23 parithaanaththirkaakak kuttavaaliyai neethimaanaakath theerththu, neethimaanin niyaayaththai avanukku virothamaayp purattukiravarkalukku aiyo!
aesaayaa 5-23
7 idaralkalinimiththam ulakaththukku aiyo, idaralkal varuvathu avasiyam, aanaalum entha manushanaal idaral varukiratho, avanukku aiyo!
maththaeyu 18-7

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com