• waytochurch.com logo
Song # 23866

kallamurun kadaiyenu கள்ளமுறுங் கடையேனுங்


சிலுவைமிசைக் கண்டேனே
கள்ளமுறுங் கடையேனுங்
கடைத்தேறப் பெருங்கருணை
வெள்ளமுகந் தருள்பொழியும்
விமலலோ சனநிதியை
உள்ளமுவப் புறுதேனை
யுயிர்க்குயிரை யுலவாத
தெள்ளமுதைத் தீங்கனியைச்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.
படிசாய்த்த பெரும்பாவப்
பரஞ்சுமந்து பரமர்திரு
மடிசாய்த்த திருமேனி
வதைந்திழிசெங் குருதியுக
முடிசாய்த்த பெருமானை
மூதலகை தலைநசுக்கிக்
கொடிசாய்த்த கொற்றவனைக்
குருசின்மிசைக் கண்டேனே.
பொய்த்திருக்கும் வஞ்சனையும்
பொல்லாங்கும் புறங்கூற்றும்
எத்திருக்கு முடையேமை
யெண்ணியொரு பொருட்டாகப்
பத்திருக்கும் பிரமாணப்
படியொழுகி வினைமுடித்த
சித்திருக்குஞ் செழுந்தவனைச்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.
மூவினைக்கு மும்முதலாய்
மும்முதலு மொருமுதலாந்
தேவினைக்கை தொழுதேத்துந்
திரிகரண சுத்தருந்தம்
நாவினைக்கொண் டேத்தரிய
நல்லறத்தின் றனித்தாயைத்
தீவினைக்கோ ரருமருந்தைச்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.
மூவாத முதலவனை
முதுசுருதி மொழிப்பொருளை
ஓவாத பெருங்குணத்த
வுத்தமனை யுலகனைத்தும்
சாவாத படிகாக்கத்
தநுவெடுத்துத் துசங்கட்டுந்
தேவாதி தேவனையான்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.
துன்னெறிபுக் குழல்கின்ற
தூர்த்தரிலுந் தூர்த்தனாய்ப்
பன்னெறிகொள் பரசமயப்
படுகுழிவீழ்ந் தழிவேற்கு
நன்னெறியின் றுணிபுணர்த்தி
நயந்திதயக் கண்டிறந்து
செந்நெறிகாட் டியகுருவைச்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.
அந்தரதுந் துமிமுழங்க
வமரரெலாந் தொழுதேத்தத்
தந்தைதிரு முனமகிமைத்
தவிசிருந்த தற்பரனை
நந்தம்வினை தொலைத்திடற்காய்
நரனாகி நலிந்திரத்தஞ்
சிந்தியுயி ரவஸ்தையுறச்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.
நிந்தனைசெய் திருப்பாணி
நிரையழுத்திக் கொலைபுரியும்
வெந்தொழிலர் செய்வினையின்
விளைவறியார் பொறுத்தருளும்
எந்தையென வெழிற்கனிவா
யிதழவிழெம் பெருமானைச்
செந்தனிக்கோல் கொளுந்தேவைச்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.
மறம்வளர்க்குங் களருளத்தை
வளமலிதண் பணையாக்கி
அறம்வளர்க்கு மருண்முகிலி
னன்புமழை மாரிபெய்து
புறம்வளர்க்கு மிரட்சிப்பின்
புகழமைந்த புண்ணியத்தின்
திறம்வளர்க்குஞ் செழுங்கிரியைச்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.
காயொளியிற் கதிர்பரப்புங்
களங்கமினீ தியின்சுடரைப்
பாயொளிகொள் பசும்பொன்னை
பணிக்கருஞ்சிந் தாமணியைத்
தூயொளிகொ ணித்திலத்தைத்
தூண்டாத சுடர்விளக்கைச்
சேயொளிகொள் செம்மணியைச்
சிலுவைமிசைக் கண்டேனே.

siluvaimisaik kanntaenae
kallamurung kataiyaenung
kataiththaerap perungarunnai
vellamukan tharulpoliyum
vimalalo sananithiyai
ullamuvap puruthaenai
yuyirkkuyirai yulavaatha
thellamuthaith theenganiyaich
siluvaimisaik kanntaenae.
patisaayththa perumpaavap
paranjumanthu paramarthiru
matisaayththa thirumaeni
vathainthiliseng kuruthiyuka
mutisaayththa perumaanai
moothalakai thalainasukkik
kotisaayththa kottavanaik
kurusinmisaik kanntaenae.
poyththirukkum vanjanaiyum
pollaangum purangaூttum
eththirukku mutaiyaemai
yennnniyoru poruttakap
paththirukkum piramaanap
patiyoluki vinaimutiththa
siththirukkunj selunthavanaich
siluvaimisaik kanntaenae.
moovinaikku mummuthalaay
mummuthalu morumuthalaan
thaevinaikkai tholuthaeththun
thirikarana suththaruntham
naavinaikkonn taeththariya
nallaraththin raniththaayaith
theevinaikko rarumarunthaich
siluvaimisaik kanntaenae.
moovaatha muthalavanai
muthusuruthi molipporulai
ovaatha perungunaththa
vuththamanai yulakanaiththum
saavaatha patikaakkath
thanuveduththuth thusangattun
thaevaathi thaevanaiyaan
siluvaimisaik kanntaenae.
thunneripuk kulalkinta
thoorththarilun thoorththanaayp
pannerikol parasamayap
padukuliveeln thalivaerku
nanneriyin runnipunarththi
nayanthithayak kanntiranthu
sennerikaat tiyakuruvaich
siluvaimisaik kanntaenae.
antharathun thumimulanga
vamararelaan tholuthaeththath
thanthaithiru munamakimaith
thavisiruntha tharparanai
nanthamvinai tholaiththidarkaay
naranaaki nalinthiraththanj
sinthiyuyi ravasthaiyurach
siluvaimisaik kanntaenae.
ninthanaisey thiruppaanni
niraiyaluththik kolaipuriyum
ventholilar seyvinaiyin
vilaivariyaar poruththarulum
enthaiyena velirkanivaa
yithalavilem perumaanaich
senthanikkol kolunthaevaich
siluvaimisaik kanntaenae.
maramvalarkkung kalarulaththai
valamalithann pannaiyaakki
aramvalarkku marunnmukili
nanpumalai maaripeythu
puramvalarkku miratchippin
pukalamaintha punnnniyaththin
thiramvalarkkunj selungiriyaich
siluvaimisaik kanntaenae.
kaayoliyir kathirparappung
kalangaminee thiyinsudaraip
paayolikol pasumponnai
pannikkarunjin thaamanniyaith
thooyoliko nniththilaththaith
thoonndaatha sudarvilakkaich
seyolikol semmanniyaich
siluvaimisaik kanntaenae.

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com