• waytochurch.com logo
Song # 24891

anjali ghatiyinchinaamu అంజలి ఘటియించినాము


అంజలి ఘటియించినాము
అందరి మనసులలోని చీకటుల
హరియించి తరియింప చేయగా
నీ సుందర పదములముందర మేమందరము యేసు...

అంజలి ఘటియించినాము...

వాడుకగా వాక్యమును చదివితిమి గాని
వాస్తవముగ దాని భావమే మరచితిమి
ఆచారముగా ఆలయమేగితిమి గాని
ఆచరణలో ఆజ్ఞలను విడచితిమి
తుదకు వాక్యము నీవని ఎరిగితిమి
నీ ఆలయముగా మేము మారితిమి ... యేసు

అంజలి ఘటియించినాము...

వేదనలో నీ వేదమునే తలచి
వేడుకలో నీ నామమే మరచి
స్వార్ధ చింతనతో స్వామి నిను విడచి
విలపించి తలవంచి

అంజలి ఘటియించినాము...

పాపాప పద పాపాప పద పాపాప
పమపమగరిసరిగమ పాపామపదపా
పమపదనీనీనినిసని మపదనిసాసానిసారిసా
సరిగమపమగరిసానిదపమా
గమని గమనీనీ గమని గమనీని సగప సగపాప సగప సగపాప
సరిగ సరి గమపమ
సరిగ సరి గమపమ
రిగమరి గమపదని
రిగమరి గమపదని
తధీమ్ త తకిట
తఝo త తఝణు
తక తకిట తకధిమిత తక ఝణుత
సరిగమ పమగరి గమపద నిదపమ
పదనిసరిగమపమగరిసనిదపమ
మాపదనిస గామపదని రీగామపద
సారిగమదప మగరి
సగరి గమ గమప గమపదని
గరిసనిదపదనిసాసా గరిసనిదపదనిసాసా
మపదనిసా మపదనిసా మపదనిసా

anjali ghatiyinchinaamu
andhari manasulaloni cheekatula
hariyinchi thariyimpa cheyagaa
nee sundhara padhamula mundhara memandharamu yesu
anjali ghatiyinchinaamu
vaadukagaa vaakyamunu chadhivithimi gaani
vaasthavamugaa dhaani bhaavame marachithimi
aachaaramugaa aalayamegithimi gaani
aacharanalo aagnalanu vidachithimi
thudhaku vaakyamu neevani erigithimi
nee aalayamugaa memu maarithimi yesu
anjali ghatiyinchinaamu
vedhanalo nee vedhamune thalachi
vedukalo nee naamame marachi
swaardha chinthanatho swaami ninu vidachi
vilapinchi thalavanchi
anjali ghatiyinchinaamu
andhari manasulaloni cheekatula
hariyinchi thariyimpa cheyagaa
nee sundhara padhamula mundhara memandharamu yesu
anjali ghatiyinchinaamu

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com