• waytochurch.com logo
Song # 27034

பேரின்ப நதியே கிருபையின் நதியே தேவ நதியே ஜீவ நதியே


உம் ஜனம் உம்மில் மகிழும் படியாய்

எங்களை உயிர்ப்பிக்க வந்த நதியே

பழையவை ஒழித்து புதியதாய் மாற்றும்

புத ஜீவ நதியே பொங்கியே வாரும் - பொங்கியே
மேல் மாடி தன்னை நிரப்பிய நதியே

அக்கினியாய் வந்து இறங்கிய நதியே

மான்போல் தாகத்தால் கதறிடும் எம்மை

நிரப்பிடப் பொங்கியே பொங்கியே வாரும் - பொங்கியே
எக்காள சத்தமாய் பரலோகம் திறந்து

இவ்விடம் அசையும் படி இப்போது இறங்கும்

தேவை தேவை இப்போது தேவை!

பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினி நதியே! - பொங்கியே

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com