2. నీవే నా శైలమై నీవే నాశృంగమై - నా విజయానికే నీవు భుజబలమై
అనుక్షణమున శత్రువుకు ప్రత్యక్షమై –
నను వెనుదీయనీయక వెన్ను తట్టినావు "యేసయ్య"

3. నీవే వెలుగువై నీవే ఆలయమై - నా నిత్యత్వమునకు ఆద్యంతమై
అమరలోకాన శుద్ధులతో పరిచయమై –
నను మైమరచి నేనేమి చేసేదనో "యేసయ్య"
." />
 • waytochurch.com logo
 • Song - 6085 : Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యము Lyrics

 • Quick search
 • Nee mukhamu manoharamu lyrics నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యము Lyrics in Telugu


  నీ ముఖము మనోహరము - నీ స్వరము మాధుర్యము
  నీ పాదాలు అపరంజి మయము
  యేసయ్యా నా ప్రాణ ప్రియుడా - మనగలనా నిను వీడి క్షణమైన
  1. నీవే నాతోడువై నీవే నాజీవమై - నా హృదిలోన నిలిచిన జ్ణాపికవై
  అణువణువున నీకృప నిక్షిప్తమై –
  నను ఎన్నడు వీడని అనుబంధమై "యేసయ్య"

  2. నీవే నా శైలమై నీవే నాశృంగమై - నా విజయానికే నీవు భుజబలమై
  అనుక్షణమున శత్రువుకు ప్రత్యక్షమై –
  నను వెనుదీయనీయక వెన్ను తట్టినావు "యేసయ్య"

  3. నీవే వెలుగువై నీవే ఆలయమై - నా నిత్యత్వమునకు ఆద్యంతమై
  అమరలోకాన శుద్ధులతో పరిచయమై –
  నను మైమరచి నేనేమి చేసేదనో "యేసయ్య"

  Language:Telugu | Author:Bro. Yesanna | Album:Hosanna ministries | Download Mp3 | 4954 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6465644
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com