• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6263 : Aanada kahala jayavilikal Lyrics


! Anº kahL jyviLik]
ekatitIer o9uEk7ifuva[
sV{”Iy sIEya[ =zi6u9El|a
m~tiEyaLM s\tuti pafumini <@>;_
@ sV{Elak naTeå ky/i}
ni{ElaBs\Enh8i[ m9 <@>
sV{¡vuM ev-iyuM niW\`pBmay\
rajraj s\Enh s9iXiyi}<@>;_ Anº..
# s©U{¡ s\Enh8i[ mu9i}
s…fN]6i9u s\Tanmil| <@>
ec…flin„uRM p…„afil| t… sUrYeå
na7i} qa[ m9 Buji6uM <@>;_ Anº..

Aanada kahala jaya’vilikal
Kothi’there onnu’kettiduvan
Sowrgeeya seeyon ksheni’kunnallo
Mrithyolam sthuthi padumini(2);-
Swarloka nadante kayyil
Nirlobha’snehathin manna
Swarnnavum velliyum nish’prabhamay
Raja’raj sneha sannidiyil(2);- Aanada…
Sampurnna snehathin munnil
Sankada’ngal’kinnu sthanamilla
Chenkadanilappuram pakapadilla thanka suryante
Nattil njan manna bhujikum(2);- Aanada…

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com