• waytochurch.com logo
 • Song - 6283 : Aaradhana Karthanaaraadhana Lyrics

 • Quick search
 • 1 Bcm[\ IÀ¯\mcm[\ (2)
  Xsâ Pohs\ X¶ tbip
  cmPmhmw IÀ¯mhn\p
  \µntbmSn¶psa¶pw Bcm[\......
  2 Bcm[\ IÀ¯\mcm[\ (2)
  \nsâ {]mImc§fn \Ã
  kvXpXn Km\§Ä ]mSm³
  _ew X¶ tbip IÀ¯\mcm[\......
  3 Bcm[\ IÀ¯\mcm[\ (2)
  \nsâ {]mImc§fn tNÀ¯p
  Xncp\nhmks¯ Im«n
  bmK]otT ad¡pt¶m\mcm[\.......
  4 Bcm[\ IÀ¯\mcm[\ (2)
  Fsâ lrZb¯n tamZw\ÂIn
  BXvamhn\p Pnh³ X¶p
  ]cnip² IÀ¯mhn¶mcm[\........
  5 Bcm[\ IÀ¯\mcm[\ (2)
  Fsâ I®p\oÀ amän\Ã
  ap³ag \evInsbs¶
  kotbm\nse¯n¡pt¶m\mcm[\......

  Language:MALAYALAM | 120 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5604192
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com