• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6294 : Aaradhikkaam (2) aaradhanakku yogyan Lyrics


Bcm[n¡mw Bcm[n¡mw
Bcm[\¡p tbmKyt\ipsh
Bcm[n¡mw Bcm[n¡mw
Bßmhnepw kXy¯nepw Bcm[n¡mw
lmtÃeq¿m.. lmtÃeq¿m (2)
cmKXmftaftamsS BÀ¯p]mSmw
XmX\njvSw sN¿phm\mbv H¯pIqSmw
lm.. B..B..(2)
\mY³ ap³]n BZchmbv æ¼n«oSmw
tZh³ \½n h³Imcy§Ä sNbvXphtÃm
AÀ¸n¡mw Bcm[\bmbv \s½¯s¶
kvtXm{Xsa¶ bmKw \mhn \n¶pbÀ¯mw
lm.. B..B.. (2)
eIvj§fn kpµc\mw tbipthmSv
Xpeyamb\maanà CubpeInÂ

Aaraadhikkaam Aaraadhikkaam
Araadhanakku yogyan Yeshuvey
Aaraadhikkaam Aa..raadhikkaam
Aathmaavilum Sathyuathilum Aaraadhikkaam
Ha! Ha! Hallelujah 2
Raaga thaala melamotey aarthu paatam
Thathanishtam cheyyuvaanai othukootaam
Ha! Ha! Hallelujah 2
Naadhan munpil aadaravaai kumbitteetaam
Devan nammil van kaaryangal cheithuvallo
Arpikkam aaraadhanayaai nammey thanney
Sthothramenna yaagam navil ninnuyarthaam ha ah ah
Lakshangalil sundaranaam Yeshuvinotu
Thulyamaaya naamamilla eeyulakil

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com