• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6327 : Aashrayam yeshuvil mathram Lyrics


A`wyM Eywuvi} ma`tM
AwVasM Eywuvi} ma`tM
A`wyiec/e99uM AwVsic/IfuM
Eywuvi} ma`tM qani9uem9uM_29uem9uM
A`wyM Eywuvi} ma`tM
! jIvit BarN] 5RuMEnrM
Evxnya} mnM nIRuM EnrM
En6ifuM qaen9uM Eywuvi[ `kUwti}
4ni6ay\ ciÆiy tiru nize8;_
@ Elak6a{ 4l|aruM eekvifuE©a]
Erag8a} 4[ ExhM =yic/ifuE©a]
sVIkri6uM naT[ t[ krM nI7i
AwVsi„i6uM t[ epa[ kr8a};_
# BUviel kW\ft Ecteme9¡i
BUElak vasM =zikemE9ati
BUElak naTeå vrvinay\ ka8\
BUvi} qa[ Eywuvi[ sa=iyakuM;_

Aashrayam Yeshuvil mathram
Aashvasam Yeshuvil mathram
Aashrayi’chennennum aashvasichedum
Yeshuvil mathram njaninnumennum-innu’mennum
Aashrayam Yeshuvil mathram
Jeevitha bharangal errumneram
Vedanayaal manam nerrum neram
Nokkidum njanennum Yeshuvin krushathil
Enikkay chithiya thiru ninathe;-
Lokakkar ellaarum kaividumpol
Rogathal en deham kshayichidumpol
Swekarikkum nathan than karam neetti
Aashvasippikkum than pon karaththaal;-
Bhuvile kashadatha chethamennenni
Bhuloka vasam kshanikamennothi
Bhuloka nathante varavinay kathe
Bhuvil njan Yeshuvin sakshiyakum;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com