• waytochurch.com logo
 • Song - 6437 : Athimahathaam nin seva cheyvaan Lyrics

 • Quick search
 • AXnal¯mw \n³ tkh sNbvhm³
  Fs¶ hnfn¨ F³ {]nb IÀ¯mth
  Pohn¨nSpw Rm³ F³ \mÄ apgph³
  \n\¡mbv Fsâ tbipth
  1. _elo\ ]m{Xamw Fs¶ \o Dcp¡n
  ]pXpcq]w \ÂInbtÃm
  D]tbmK]q˨ambv A`nam\ ]m{Xambv
  Fs¶ thÀXncn¨phtÃm
  2. ]cnip²am¡m³ Aántim[\bpw
  Ir] \ÂIm³ acp`qanbpw
  ZÀi\taIm³ ]Xvtamkpw Hcp¡n
  Fs¶ thÀXncn¨phtÃm
  3. em`ambncp¶h tNXsas¶®n Rm³
  \n³ tkh¡mbv Cd§n
  \ãamInà H¶pw \nsâ hnizkvXX
  Fs¶ ]peÀ¯nSpatÃm

  Language:MALAYALAM | 71 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5606254
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com