• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6470 : Avankalekku nokkiyavar Lyrics


1v…El6u Ena6iyv{ `pkawitray\
1veå s\EnhM 1RiQv{ `pEwaBitray\\

1vruef muKM lj\jic/il|
1vruef mnM =Izic/il|
! Elak8i[ evLic/M EywuvEl|a
s\Enh8i[ xIpvuM EywuvEl|a
A xivYEwaB x{wic/v{ BagYvaÅa{;_ 1v…...
@ vag\x8M ecy\tv[ EywuvEl|a
va6u maRa8v[ EywuvEl|a
1vnila`wyM keH8iEya{ BagYvaÅa{;_ 1v…...
# papi6u r=k[ EywuvEl|a
Eragi6u sOKYvuM EywuvEl|a
A mhawk\ti 1RiQv{ BagYvaÅa{;_ 1v…...

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com