• waytochurch.com logo
Song # 6476

bhaaram venda daivapaithale


`mcw thWvS­ ssZh-ss]Xte
tbip \ns¶ Im¡p-sa¶pw (2)
Bh-iy-§Ä Adn-bpw \mY-\nÂ
kvtXm{X-t¯msS AÀ¸n¡ \o (2)
1 tbip \mY³ Adn-bp-s¶Ãmw
Xsâ amdn Im¯nSpw \ns¶ (2)
kI-e-t¯bpw IhnªoSp¶
kzÀ¤-im´n F¶p-taIpw (2) `mcw.....
2 kt´m-jn¡ tbip-hn-se¶pw
B\-µn¡ Bßm-hn \o (2)
kvtXm{X-t¯msS \o kzoI-cn-¡pI
tbip amäpw thZ-\-IÄ (2) `mcw.....

Bhaaram venda daivapaithale
Yeshu ninne kaakkumennum (2)
Aavasyangngal ariyum naathanil
Sthothrathode arppikka nee (2)
1 Yeshu naathhan ariyunnellam
Thante maaril kaaththidum nine (2)
Sakalatheyum kavinjidunna
Swarga’shanthi ennumekum (2);- bhaaram...
2 Santhoshikka Yeshuvilennum
Aanandikka aathmaavil nee (2)
Sthothrathode nee sweekarikkuka
Yeshu maatum vedanakal (2) ;- bhaaram...

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com