• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6536 : Daivakarunayin dhanamalmyam naval Lyrics


eexvkruzyi[ Xnmahat\\mYM
nava}_v{¡YEma?
! eexvsut[ pwuwalyi}
nrnay\\ 1vtric/tu evRuM kTEya?
Buvnema9aek cmc/venaru
ecRu BvnvuM lBic/til|E9a
@ prms©9nI XrziyiEl•M
xri`xnay\\tI{9u sVmn°a}
nirupm `pByziQiru9v[
pSÆuzi Xric/tu ecRiysMgtiEya
# 1nuxinmnvXi 1nu`ghBarM
1nuBviec/aru jnmv9u
knievaru kzikyuem9iEy
n}kiy kSumrM cum„tu ka¢i[
$ kuriwu cum9v[ girimukELRi
viric/u eekka}keL 1tin\\Em}
wri6iri©azik] tR„ti9aytu
s\\mri6uki} vis\\mynIyM

Daiva’karunain dhana’mahathmym
Naval-varnniymo ?
1 Daiva’suthan pashu’shalayil
Naranayi avatharichathu verum kadayo ?
Bhuvana’monnake chamachavanoru
Cheru bhavanaum labicha’thillenno
2 Para’sampannane dharanilettam
Daridranay’theernum swmanassal
Nirupama prabha’yaninjirunnavan
Pazamthuni dharichathu cheriya’samgathiyo;-
3 Anudina’manavathi anugraha’bharam
Anubhavi’choru jan’mavannu
Kanivoru kanikayumenniye
Nalkiya kazumaram chumappathu kanmen;-
4 Kurishu chumannavan girimukaleri
Virichu kaikalkale athin’mel
Sharkirimpanikal tharappathi’nnayathu
Smarikukil vismayaneyam;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com