• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6671 : En prana priyanakum en Yeshuve Lyrics


! 4[ `paz`piynakuM 4[ EywuEv
1Naezni6ByM
BarN] 3-i} eprukivruE©a]
kazuM qa[ tirumuKe8
k~pa k~pa k~pma`tM EywuEv
4l|aM tiruk~pyEl|a <@>
29a]veryuM ka8u palic/El|a
4l|aM tiru k~pyEl|a <@>
@ k¡unI{ taS\vr kf9E„a]
1eN[ krM pific/u <@>
Bye„EfH qanuHu kUef
49Nu va6urc/u <@>;_ k~pa...
# ec…f} 4[mu©i} pi[vaNic/u
maRamXurma6i <@>
gilyaxi[ oOWXmayi 4[Em}_
nI sOKYvuM pk{9El|a <@>;_ k~pa...
$ vanEmG8i} nI v9ifuE©a]
epa[muKM qa[ kazuva[ <@>
`ptYawEyaef ka8u nil\6uE9
AEm[ nI vErzEm <@>;_ k~pa...

En prana priyanakum en Yeshuve
Anga'nekabhayam
Bharangal ullil perukivarumpol
Kanum njan thiru mukathe
Krupa krupa krupa’mathram Yeshuve
Ellam thirukrupayallo (2)
Innal’vareyum katthu palichallo
Ellam thiru krupayallo (2)
Kannuneer thazvara kadannappol
Angen karam pidichu (2)
Bhayapedenda njan’undu kude
Ennangu vakkurachu (2);- krupa…
Chenkadal enmunpil pinvangichu
Mara’maduramaki (2)
Gilayadin oushadamai enmel
Nee saukayavum pakarnnallo (2);- krupa…
Vanamegathil nee vannidumpol
Pon’mukam njan kanuvan (2)
Prathya’shayode kathu nilkunne
Amen nee varename (2);- krupa…

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com