• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6895 : Ethra nallvan yeshuparan mithra Lyrics


4`t nl|vEnwupr[
mi`tmaeznie69umv[
ni[ tiruciRki} mRvi} qaen9uM
ni{Bymay\\ vsi6uM
5etaru EKxvuM vrikiluM 4eå
Eywuvi} carifuM qa[
! 4e9 krNLi} vhic/ifuM ta[
4eå k¡unI{ tufc/ifuM ta[
kUriru] mUfuem[ jIvitvSiyi}
1nu`ghmay\\ nf8uM
@ 4e9 viLic/v[ viwVs\\tnaM
49uM maRa8 vl|BnaM
2e9ni6akyalakulmil|
m9ven[ tuzyaM
# ElaksuKNeL tYjic/ifuM qa[
s\\EnhnaTen 1nugmi6uM
niºk] shic/uM jIven pkc/uM
eparutuem9ayue°l|aM

Ethra nallavan’yeshuparan
Mithra’manenikennuman
Nin thiru’chirakin maravil njanennum
Nir’bhayamai vasikum
Ethoru kedam varikilum ente
Yeshuvil charidum njan
1 Enne karangalil vahichidum than
Ente kannuneer thudachidum than
Kurirul mudumen jeevitha’vaziyil
Anugrhamay nadathum
2 Enne vilichaven viswasthanam
Ennum Maratha valla’bhanam
Inne’enikka’kayal’akulamilla
Mannaven’en thunayam
3 Loka’sukangale thyegichidum njan
Sneha’nathane anugamikum
Nindakal sahichum jevane pakachum
Poruthu’menna’yussellam

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com