• waytochurch.com logo
 • Song - 6909 : Golgothaayile kunjaade Lyrics

 • Quick search
 • Golgothaayile kunjaade Lyrics in MALAYALAM


  1 tKmÂtKm-¯m-bnse Ipªm-tS, AÛp-X-ap-tÅmÀ IpªmtS
  ]m]-im´n \obt{X tKmÂtKm-¯m-bnse Ipªm-tS
  2 tKmÂtKm-¯m-bnse arXypth AÛp-X-ap-tÅmÀ arXypth
  Poh-hm-Xn \o At{X tKmÂtKm-¯m-bnse arXypth
  3 tKmÂtKm-¯m-bnse càta AÛp-X-ap-tÅmÀ càta
  F³hn-ip²n \o At{X tKmÂtKm-¯m-bnse càta
  4 tKmÂtKm-¯m-bnse \oXntb AÛp-X-ap-tÅmÀ \oXntb
  F³{]-iwk \o At{X tKmÂtKm-¯m-bnse \oXntb
  5 tKmÂtKm-¯m-bnse Xmgvatb AÛp-X-ap-tÅmÀ Xmgvatb
  F³DbÀ¨ \o At{X tKmÂtKm-¯m-bnse Xmgvatb
  6 tKmÂtKm-¯m-bnse kvt\lta AÛp-X-ap-tÅmÀ kvt\lta
  F³In-coSw \o At{X tKmÂtKm-¯m-bnse kvt\lta
  7 tKmÂtKm-¯m-bnse Pbta AÛp-X-ap-tÅmÀ Pbta
  Fsâ iàn \o At{X tKmÂtKm-¯m-bnse Pbta
  8 tKmÂtKm-¯m-bnse IpªmtS AÛp-X-ap-tÅmÀ IpªmtS
  F³kw-KoXw \o At{X tKmÂtKm-¯m-bnse IpªmtS

  Language:MALAYALAM | 73 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6485374
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com