• waytochurch.com logo
 • Song - 6951 : Innalakalinenne nadathiya Lyrics

 • Quick search
 • Innalakalinenne nadathiya Lyrics in MALAYALAM


  1 Cs¶-e-I-fnses¶ \S-¯nb ssZhw
  Ct¶mfw Icp-Xnb XmX³ X³ kvt\lw
  C\nbpw \S-¯p-hm³ aXn-bm-b-XmÂ
  Cl-¯n-em-[n-IÄ¡n-S-bn-Ãtlm (2)
  Icp-Xp-¶-h³ Fs¶ Im¡p-¶-h³
  Icp-a-\-bnepw Fs¶ ]peÀ¯p-¶-h³
  Icw ]nSn¡p-¶-h³ IqsS-bp-Å-XmÂ
  Ie-§p-I-bnà Ir] A\p-`-hn¡mw
  2 CS-dn-t¸m-bmepw Cu CcpÄ hgn-bnÂ
  C\nbpw \S-¯nSpw F³ {]nb CS-b³
  CÃm-bva-IÄ Cui-\n AÀ¸n-¡nÂ
  Cc«n _e-a-h³ GIpw \nÝbw
  3 ]cm \n³ k¶n[u \n¶nSpw Rms\¶pw
  ]qÀ®-a-Ãm¯ F³ ]Wn-bm-eÃ
  ]m]n F\n-¡mbv sNmcn-ªXmw \nW-¯n³
  ]mh\ iàn-bn³ tbmKy-X-bnÂ
  4 \mfsb \n\-¡p-In Adn-bp-¶nà Rm³
  \ofpao Poh-\n \mfp-Isf
  \mY\mw X¶psS Poh\mw hN\w
  \nÀ¯pao Ggsb \nÀ`-b-\mbv

  Language:MALAYALAM | Author:Jojy Thomas, Dubai | 79 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6485028
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com