• waytochurch.com logo
 • Song - 7026 : Jeevitham mediniyil Lyrics

 • Quick search
 • Jeevitham mediniyil Lyrics in MALAYALAM


  PohnXw taZ\nbn tim`n¡pt¶mÀ
  \nÝbw tbip `àÀ
  1 ssZht¯mSpw FÃm a\pjytcmSpw kvt\lw
  PohnX¯n e`n¡pw a\pPcnÂ
  kq£vaambv ssZhap­v;þ PohnXw...
  2 B{ibamIp¶ PohnX¡¸enÂ
  hn{ia\m«nse¯o«\´ambv
  hmWp kpJn¡pahÀ;þ PohnXw...
  3 ]m]¯n¶ÔX kz]v\¯n t]mepamw
  PohnX \njvTcnenÃhÀ apJw
  tXPÊntim`n¨oSpw;þ PohnXw...
  4 kphntijtLmjW tkhIcmbhÀ
  kphntij t]mÀ¡f¯n tXmev¡m¯hÀ
  kq£a¯n em¡nse¯pw;þ PohnXw...
  5 temI¯n¶minjw kXyambv `à·mÀ
  temI¯n Pohn¡p¶tXmÀs¡ÃmhÀ¡pw
  \·bmbv¯ocpahÀ;þ PohnXw...
  6 \nXym\µmßmhn³ kt´mj kwXr]vXn
  \nXyhpw BkzZn¨ohnizmknIÄ
  hmgp¶ot¸mÀ¡f¯nÂ;þ PohnXw...
  7 ]ca aWhmf³ tbipalmcmP³
  Xncn¨phcpw Zn\¯n I­m sImXn
  Xocm¯`mKyaXv;þ PohnXw...

  Language:MALAYALAM | Author:Sadhu Kochukunju Upadesi | 189 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6484725
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com