• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7045 : Kalvari krushile raktham Lyrics


ka}vRi `kUwiel rk\tM
4[ pap6Rk] kSukiy rk\tM
4e9 vaNuva[ vilyay\ nl\kiy
pavn s\Enhe8 kI{8i6uM qa[ <@>
! 4ni6ay\ jIv[ evfiQven
pi[p•aet pi[maRiyEl|a
4…iluM A xivY s\EnhM
mR9il| 4e9 eekevfiQil|;_ ka}vRi...
@ jIvit ya`tyi} tL{9ifaet
mruBUmiya`tyi} tuf{9Ifuva[
papvuM BarvuM viE7afiva[
k~pEykifU k~pEykifU;_ ka}vRi...
# Elk8ila`wymaeyni6\
Arumiel|9aluM EKxmil|
4eå `paz`piy[ mtieyni6\
prExwvasM tikc/ifuva[;_ ka}vRi...

Kalvari krushile raktham
En papakarakal kazukia raktham
Enne vanguvan vilayai nalkiya
Pavana snehathe keerthikum najan (2)
Enikai jeevan vedinjavane
Pinpattathe pinmariyello
Enkilum aa diyva sneham
Marannilla enne kaivedinjilla;- Kalvari…
Jeevitha yathrayil thalarnnidathe
Marubhumi’yathrayil thudarnniduvan
Papavum bharavum vittoduvan
Krupayekidu krupayekidu;- Kalvari…
Lokathil ashrayam’ayeniku
Aarumi’lennalum kedamilla
Ente prana’priyan mathiyenike
Para’desha’vasam thikachiduvan;- Kalvari…

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com